Ἀπό τόν ἀρχαιολογικό χῶρο τῆς Ζώνης - πού ἐθεωρεῖτο ὅτι εἶναι ἡ Μεσημβρία – στή θρακική ἀκτή μεταξύ Μαρώνειας καί Ἀλεξανδρούπολης ἀναμένουμε ἕνα μοναδικό δῶρο. Μιλᾶμε γιά τήν σοβαρή πιθανότητα μιᾶς τεράστιας ἐπιστημονικῆς ἀνακάλυψης σχετικά μέ τή γλῶσσα τῶν ἀρχαίων θρακικῶν φύλων, πού μέχρι τώρα ἐθεωροῦντο μή ἑλληνόφωνα. Μιλώντας μέ τήν ἀρχαιολόγο τῆς ΙΘ΄ Ἐφορείας Προϊστορικῶν καί Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων κ. Τζένη Τσατσοπούλου, πού σκάβει τή Ζώνη πολλά χρόνια τώρα, πληροφορηθήκαμε γιά τήν γλωσσολογική δουλειά πού γίνεται στά περίπου 300 ἐνεπίγραφα ὄστρακα πού μαζί μέ τήν δίγλωσση λίθινη ἐπιγραφή (μία ἀπό τίς πέντε πού ἀνευρέθησαν) ἀπό τό μεγάλο ἱερό τοῦ Ἀπόλλωνα στή Ζώνη μᾶς προσφέρουν τήν μοναδική εὐκαιρία νά ἑρμηνεύσουμε τή γλῶσσα τῶν ἀρχαίων Θρακῶν στήν περιοχή. Χαραγμένες μέ ἑλληνικούς χαρακτῆρες, παρέμεναν ἀκατανόητες, ἀλλά ἡ μοναδική αὐτή συγκέντρωσή τους μᾶς ἐπέτρεψε νά προσεγγίσουμε μία διαπιστωμένη πλέον τοπική θρακική διάλεκτο, ἐξαιρετικά συγγενή μέ τήν ἑλληνική γλῶσσα. Πόσο συγγενή; Θά τό μάθουμε σύντομα!