http://antifonitis.gr/online/wp-content/uploads/2009/03/189.pdf

none

Πρίν λίγο καιρό καταδικάστηκε καί τελεσίδικα τό ζευγάρι τῶν γιατρῶν πού πιάστηκαν στήν Κοµοτηνή νά ἔχουν στήσει ἀπάτη σέ βάρος τοῦ ΙΚΑ καί τῶν ἀσθενῶν, µέ ἀποτέλεσµα τήν µεγάλη ζηµία τοῦ ἱδρύµατος καί τήν ἰσόποση ἰδία… κονόµα. Παρά τήν µείωση τῆς πρωτόδικης ποινῆς (τῶν 15 µηνῶν φυλάκισης στόν καθέναν) περίπου στό µισό, τό γεγονός τῆς κοµπίνας παραµένει ἀδιαµφισβήτητο καί προκαλεῖ ἀπορία τό γεγονός ὅτι µέχρι σήµερα δέν ἀκούστηκε τίποτε στήν κατεύθυνση τῆς διεκδίκησης τῶν χρηµάτων ἀπό τήν πλευρά τοῦ ΙΚΑ (Ὅ,τι φαγώθηκε καλῶς φαγωµένα; Ἤ ἔχει τόση εὐχέρεια τό ΙΚΑ ὥστε νά µήν ἀσχολεῖται µέ µερικά ψωροεκατοµµύρια;).

Πέραν ὅµως τῆς δικαστικῆς πλευρᾶς τοῦ θέµατος, ὑπάρχει µία µείζων ἠθική µά καί ἀπολύτως πρακτική ὄψη: Πῶς µπορεῖ ἕνας ἀσθενής νά πληροφορηθεῖ τό ἐπιστηµονικό καί ἀνθρώπινο ποιόν τοῦ γιατροῦ τόν ὁποῖον ἐπισκέπτεται, ὅταν ὁ µέν Τῦπος ἀποσιωπᾶ τέτοιες ὑποθέσεις (καί τίς οὕτως ἤ ἄλλως λιγοστές καταδίκες), ὁ δέ Ἰατρικός Σύλλογος ἀποφεύγει νά ἀσχοληθεῖ µέ τούς ἀποδεδειγµένα παραβάτες τοῦ ὅρκου τοῦ Ἱπποκράτους (γιά νά µήν µποῦµε σέ περισσότερες λεπτοµέρειες); Ρωτᾶµε τόν νεοεκλεγέντα πρόεδρο τοῦ τοπικοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου, κ. Ν. Χατζηκωνσταντίνου, τόν ὁποῖον καί τιµᾶµε ὡς ἄνθρωπο καί ὡς γιατρό: Δέν θά ἔπρεπε νά εἶχε ἀπασχολήσει τόν Σύλλογο καί τά πειθαρχικά του ὄργανα ἡ ὑπόθεση Π.Δ. – Τ.Γ.; Δέν εἶναι σηµαντικό, τόσο γιά τό σύνολο τῶν γιατρῶν τοῦ τόπου, ὅσο καί γιά τόν ἁπλό κόσµο, νά ἔχει ἐκφραστεῖ ἡ ἀποδοκιµασία – ἀποµόνωση µιᾶς τόσο ἄθλιας µηχανῆς ἐµπορευµατοποίησης τῆς ὑγείας, µέ τόσο µάλιστα θράσσος καί ἐπιµονή λειτουργούσης;

Συχνά ἀκοῦµε ἀπό φίλους µας γιατρούς τό ὅτι τό µεγαλύτερο ὄφελος πού ἔχουν, ὅταν οἱ ἴδιοι χρειάζονται ἰατρικές ὑπηρεσίες, εἶναι ὅτι ξέρουν τό ποῦ πρέπει νά ΜΗΝ ἀπευθυνθοῦν. Πιστεύουµε ὅτι κι ὁ ἁπλός ὁ κόσµος ἕνα τέτοιο δικαίωµα, τοὐλάχιστον στίς περιπτώσεις πού τελεσιδίκησαν στίς δικαστικές αἴθουσες καί ὅπου ἀποδείχθηκε ἡ κατάφωρη παραβίαση τῆς στοιχειώδους ἰατρικῆς δεοντολογίας καί ἀγνόηση κάθε κοινωνικῆς εὐθύνης. Ἀναµένουµε τήν ἀπάντηση τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου καί βλέπουµε… Κ.Κ.

none

   Τόν Νοέμβριο τοῦ 2004 (τ. 159) γράφαμε κάπως ἀναλυτικότερα τίς μεθοδεύσεις τῆς Διεθνοῦς Κυνότητας κατά τοῦ Ἰράν στό ζήτημα τοῦ πυρηνικοῦ του προγράμματος, μέ τήν Ὑπηρεσία Διεθνοῦς Ἀτομικῆς Ἐνέργειας (ΙΑΕΑ) στό προσκήνιο καί ΗΠΑ – Ἰσραήλ στό (εὐδιάκριτο) παρασκήνιο. Τώρα λοιπόν πού τό ἔγκλημα πάει νά ὁλοκληρωθεῖ μέ τήν ἀναφορά τοῦ Ἰράν στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας (6-3-06), θέτοντας σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη σέ ὅλη τήν ὑφήλιο, ἀξίζει νά θυμηθοῦμε τό πῶς φτάσαμε μέχρι ἐδῶ, μέσῳ ἐρωταπαντήσεων.
- Παραβιάζει κάποιες διεθνεῖς του ὑποχρεώσεις τό Ἰράν, ἀκόμη κι ἄν προχωρήσει στόν ἐμπλουτισμό οὐρανίου;
- Ὄχι. Ὅλες οἱ χῶρες τοῦ κόσμου ἔχουν τό δικαίωμα νά τό πράξουν γιά εἰρηνικούς σκοπούς κι ἄν μέχρι τώρα ἡ Τεχεράνη δέν τό ἔπραττε ἦταν μέ δική της πρωτοβουλία, γιά νά πείσει πώς δέν ἔχει στόχο τήν ἀντιπαράθεση (κάτι πού ἀναγνωρίστηκε καί ἀπό τήν εὐρωπαϊκή διαπραγματευτική ὁμάδα Γερμανίας-Γαλλίας-Βρετανίας στή Συμφωνία τοῦ Παρισιοῦ τόν Νοέμβριο τοῦ 2004).
- Πῶς τότε ζητᾶ ἡ ΙΑΕΑ ἀπό τούς Πέρσες νά παραιτηθοῦν ἀπό νόμιμο δικαίωμά τους;
- Γιά νά… «διαλύσει τίς ἀνησυχίες διεθνῶς»! Οἱ ἀνησυχίες, ὡς γνωστόν, προέρχονται μόνον ἀπό μία πηγή, καί μιλοῦν γιά ὕπαρξη… «σχεδίων ἀνάπτυξης ὅπλων» ἀπό τό Ἰράν. Χαρακτηριστικό ἦταν τό τελεσίγραφο τῆς ΙΑΕΑ τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2003 (πού ἀνακοινώθηκε χωρίς κἄν νά τεθεῖ σέ ψηφοφορία!), μέ τό ὁποῖο δινόταν διορία στήν Τεχεράνη μέχρι τίς 31 Ὀκτωβρίου «νά ἀποδείξει ὅτι δέν ἔχει πυρηνικά ὅπλα»!!!
- Ὑπῆρξαν διεθνεῖς ἔλεγχοι στίς ἰρανικές ἐγκαταστάσεις καί τί ἀποτέλεσμα εἶχαν;
- Τό Ἰράν δέχεται ὄχι μόνο τούς προκαθορισμένους μά καί τούς αἰφνιδιαστικούς ἐλέγχους τῆς ΙΑΕΑ, ἐφόσον ἔχει ὑπογράψει τό Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο. Μετά ἀπό τούς πρώτους 1000 ἐλέγχους (2003-2004) ὁ Ἐλ Μπάραντεη τῆς ΙΑΕΑ ἀνακοίνωνε ὅτι «πιθανόν νά ὑπάρχει πυρηνικό ὑλικό πού θά μποροῦσε νά χρησιμοποιηθεῖ γιά ὅπλα»! Ναί, «πιθανόν» καί «θά μποροῦσε»! Μά καί τό προχθεσινό σκεπτικό τῆς παραπομπῆς στό Σ.Α. εἶναι ὅτι «ὑπάρχουν ὑποψίες πώς τό Ἰράν σχεδιάζει νά ἀναπτύξει ἀτομικά ὅπλα»!
- Πῶς γίνεται νά περνάει μέ τέτοια πλειοψηφία (27/35) ἡ πρόταση ἀναφορᾶς τοῦ Ἰράν στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας ἀφοῦ εἶναι ἀθῶο;
-  Διαβάζω στή Boston Globe: «Ὁ πρόεδρος τῆς Lukoil Β. Ἀλεκπέρωφ συναντήθηκε μέ τόν Ἰρακινό ὑπουργό πετρελαίου Ibrahim al-Ulloum γιά νά ἐπιβεβαιώσει τό ρωσικό συμβόλαιο τῶν 6 δισ. δολαρίων γιά τήν ἀνάπτυξη  τῆς πετρελαιοφόρου περιοχῆς Qurna – 2». Ὅλοι ἔχουν μιά τιμή! Ἐφόσον ἡ ἀμερικανοευρωπαϊκή σύμπραξη λοιπόν «ἔπεισε» Ρώσους καί Κινέζους, δέν ἦταν δύσκολο νά πειστοῦν καί οἱ «μικροί» (γιαυτό ἄλλωστε καθυστέρησε μία μέρα ἡ ἀνακοίνωσή του). Πάντως οἱ 15 Ἀδέσμευτοι προσπάθησαν νά ἀλλάξουν τήν πορεία τῶν πραγμάτων, μάταια ὅμως. Τελικά καταψήφισαν μόνον ἡ Κούβα, ἡ Συρία καί ἡ Βενεζουέλα, ἐνῷ ὑπῆρξαν καί πέντε ἀποχές (Ἀλγερία, Λευκορωσία, Ἰνδονησία, Λιβύη καὶ Νότια Ἀφρική).
- Ὑπάρχει ἄλλο παρόμοια συμπεριφορά τῆς ΙΑΕΑ μέ ἄλλη χώρα;
- Ὄχι, ποτέ. Μά καί πέραν αὐτοῦ, ἡ ΙΑΕΑ δέν ἔχει πράξει τίποτε μέχρι σήμερα εἴτε γιά τήν κατάργηση τῶν ὑπαρχόντων πυρηνικῶν ὅπλων τῶν μελῶν της εἴτε γιά μιά δέσμευσή τους περί τῆς μή χρήσης τους. Χαρακτηριστικά εἶναι τά σενάρια πού κυκλοφοροῦν γιά πυρηνική ἐπίθεση κατά τοῦ Ἰράν, εἴτε ἀπό Ἀμερικανούς εἴτε ἀπό Ἰσραηλινούς – μέχρι καί ὁ Σιράκ πρόσφατα μίλησε δημοσίως γιά πιθανή γαλλική πυρηνική ἐπίθεση «κατά τρομοκρατῶν»!
- Ἀσχέτως τῶν ὅποιων ἀποδείξεων, τί τήν θέλει τήν πυρηνική ἐνέργεια μέ τόσο πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο στό ὑπέδαφός του;
- Τήν θέλει γιατί ἔχει καί τεράστια κοιτάσματα οὐρανίου, γιά τήν ἐκμετάλλευση τοῦ ὁποίου οἱ Ρῶσοι τοῦ παρέχουν τήν ἀπαραίτητη τεχνολογία. Ἄλλωστε καί μιά πιθανή φιλοδοξία ἀπόκτησης πυρηνικῶν ὅπλων θά ἦταν λογική: Τό Ἰσραήλ στήν περιοχή ἔχει ἑκατοντάδες πυρηνικές κεφαλές καί κανένας δέν μιλάει. Οἱ  ΗΠΑ βρίσκονται ἤδη στά δυτικά του σύνορα. Στά ἀνατολικά του Πακιστάν καί Ἰνδία ἔχουν ἐπίσης πυρηνικά ὅπλα. Ἡ ἰσλαμική δημοκρατία στά 27 χρόνια της δέν ἐπιτέθηκε ποτέ σέ κανέναν, δέν κατέχει ξένη γῆ, δέν ἐξήγαγε κανέναν τρομοκράτη. Ἀντιθἐτως καί ἐπιθέσεις δέχθηκε καί κυρώσεις ὑπέστη καί ἀπειλές ἀντιμετωπίζει συνεχῶς.

none

cebaceb1cf81ceb1cebcceb1cebdcebbceaecf82-cebcceb5cf8acebcceb1cf81ceaccebaceb7cf82   Σέ πανελλήνια ἀποκλειστικότητα σήμερα παρουσιάζουμε στόν «Ἀντιφωνητή» τίς ὑποκλαπεῖσες μέσῳ τοῦ κοριοῦ τῆς Vodafone τηλεφωνικές συνδιαλέξεις τῆς πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας. Πρόκειται γιά μία ἀκόμη ἐπιτυχία μας, πού πλέον μᾶς κατατάσσει στήν κορυφή τοῦ δημοσιογραφικοῦ κόσμου.
   Πῶς ὅμως ἔφτασαν αὐτά τά στοιχεῖα στά χέρια μας; Ἐπειδή δέν θέλουμε νά γράφουμε ψέμματα (καί νά καταντήσουμε σάν τούς ἄλλους ἐφημεριδᾶδες), θά γράψουμε τήν ἀλήθεια: Μᾶς τά πούλησε ἕνας ἀπό τούς πράκτορες πού παρακολουθοῦν τά τηλέφωνά μας. Κάποια στιγμή λοιπόν πού ξεκίνησε ἡ συνήθης ἠχώ στήν τηλεφωνική μας γραμμή, ἀρχίσαμε τό γνωστό, λιμενεργατικό μας μπινελίκι πρός τόν ἀνώνυμο ὠτακουστή. Ξεθάρρεψε λοιπόν κι αὐτός πιά – τόσες φορές μᾶς ἔχει ἀκούσει καί τόσα μας προβλήματα ἔχει μοιραστεῖ – καί μᾶς μίλησε. Καί τί εἶπε! Μᾶς πρότεινε νά ἀγοράσουμε μερικά dvd μέ ὑποκλαπεῖσες συνδιαλέξεις τοῦ πρωθυπουργοῦ, πολιτικῶν καί στρατηγῶν μας. Παζαρέψαμε τήν τιμή καί κλείσαμε στά 2 εὐρώ (+3 γιά τά ταχυδρομικά). Τά ἀποκτήσαμε λοιπόν, ἀπομαγνητοφωνήσαμε ὅσα εἶχαν ἕνα εὐρύτερο ἐνδιαφέρον καί σᾶς προσφέρουμε σήμερα τρία χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα, λογοκριμένα βεβαίως στίς εὐαίσθητες γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια λεπτομέρειές τους:

1ο dvd (Πρωθυπουργός – ἀνδρική φωνή)
- Ἔλα ρέ μα…α! Τί ἔγινε τό μάτς;
- Χάσαμε κ. Πρόεδρε. 1-0…
- Καλά ρέ π…η, εἶναι δυνατόν; Ἄντε, τή χώρα δέν μπορῶ νά τήν κυβερνήσω, οὔτε ἕνα μάτς δέν μπορῶ νά πάρω;.. Ποιός τὄβαλε;
- Ὁ Κ…
- Ὥς κι αὐτό τό παλτό βρῆκε δίχτυα; Γ… τή γκαντεμιά μου, μπάς καί στεκόταν ἀπό πίσω ὁ Μητσοτάκης;
- Δέν τόν εἶδα κ. Πρόεδρε.
- Κάτσε νά δῶ μήπως κάναμε τίποτε στό Στοίχημα… Ἔχεις τά ἀποτελέσματα;
- Μάλιστα κ. Πρόεδρε.
- Γιά πές με τό 144…
- Χ.
-Ὄχι ρέ γαμῶτο, πῆρε Χ ἡ Μπελενένσες μές στήν Ἀμαδόρα; Μᾶς κουβάδιασε ὁ Μπιλάρας μέ τόν ἄχαστο ἄσσο του! Πές τό 511.
- 2.
- Ἔ, ἄει σιχτίρ, πάει κι αὐτό τό δελτίο. Κι ἔδωσα καί 45 εὐρώ, 22 πίττα γῦρο θἄτρωγα μέ τόσα… Αὔριο ἔχουμε τίποτε σοβαρό;
- Ἔχετε ὑπουργικό συμβούλιο καί ἔχει καί Κύπελλο Ἰσλανδίας.
- Ἄ! Ἐκεῖ τά ξέρω καλά τά παρασκήνια! Αὔριο μέ τήν πρωινή μπουγάτσα φέρε  δελτία, «Πρωγνοσπόρ» καί «Match Money».
- Μάλιστα κ. Πρόεδρε. Καληνύχτα.

2ο dvd (ὑπουργός Ἄμυνας – ΑΓΕΕΘΑ)
- Ρέ μα…α, ποιό ἦταν αὐτό τό μ…ι σήμερα στό Ἐπιτελεῖο;
- Ποιό λές; Τό ξανθό μέ τό στρίγκ πού ξεχώριζε πάνω ἀπό τή φούστα;
- Ὄχι ρέ μα…α, αὐτό ἦταν μπάζο. Τό ἄλλο λέω, ἕνα καστανό πού κωλοτριβόταν στόν ΑΓΕΝ. Πού ὅταν μπῆκες στεκόταν μόνο του καί γιά μιά στιγμή πού ἔσκυψε ἔπεσε βουβαμάρα γιά δέκα λεπτά…
- Ἄαα, ναί! Καλά, τί μ…ι ἦταν αὐτό ρέ μ…α! Μιλᾶμε ὅτι ξέχασα γιατί ἦρθα στή σύσκεψη! Τήν ξέρεις;
- Ὄχι,  ἄν τήν ἤξερα θά σέ ρώταγα; Μάθε ρέ περί τίνος πρόκειται, μπάς καί μᾶς κάτσει! Τί σκατά, κοτζάμ ὑπουργός νά τόν τρώει ἡ ἀγαμία;!
- Καλά, πρόσεχε ὅμως γιατί τέτοιο παιδί μπορεῖ νά σοῦ φάει μέχρι καί μίζα Ἀπάτσι. Μή σοῦ πῶ καί F-16…

3ο dvd (γυναικεία φωνή – βουλευτής)
- Ἔλα μωράκι μου!
- Καλημέρα μωρό μου!
- Ποῦ εἶσαι τζουτζουκουλίνο μου;
- Στό γραφεῖο, ἔχω λίγη δουλίτσα…
- Πάλι ρουσφέτια κάνεις; Καί μένα δέν μοῦ βρῆκες οὔτε μία δουλίτσα!…
- Μά παιδάκι μου, σοῦ ἐξήγησα, δέν μπορεῖ μιά κομμώτρια νά πάρει τέτοια θέση…
- Τί μᾶς λές, ἐγώ ξέρω ἄλλες κι ἄλλες πού ἔγιναν ἀπ’ ὅλα! Πές πώς θές νά μ’ ἔχεις πάντα ἐξαρτημένη καί σπιτωμένη…
- Μή φωνάζεις παιδάκι μου καί σ’ ἀκούσει κανένας! Κάνω ὅ,τι μπορῶ, ἀλλά αὐτοί οἱ ἄχρηστοι οἱ δικοί μας οὔτε μιά ἐξυπηρέτηση δέν μποροῦν νά τελειώσουν! Ἄ, ρέ ΠαΣοΚ καί πάλι ΠαΣοΚ!…
- Τζουτζουκουλίνο μου ἔβαψα τά νύχια τῶν ποδιῶν μου μελιτζανί. Ἔχω ἀλλάξει ὅμως βαφή καί εἶναι πιό πάλ ἀπόχρωση. Καί δέν χρειάζεται πλέον σκληρυντικό ἀπό πάνω.
- Ἄ, πολύ ἐνδιαφέρον…
- Καί ἄλλαξα καί τό χτένισμά μου, ἐκείνη ἡ παλιά ἡ κούπ ἦταν σάν ταινία εἰκοσαετίας. Ἔκανα μῦτες, λίγες ἀνταύγιες, ὄχι πολύ ἀνοιχτές, καί ἀνέβασα λίγο τή φράντζα.
- Μμμμ…
- Καλά, κατάλαβα, δέν ἀκοῦς. Θύμωσα κι ἐγώ καί στό κλείνω γιά νά μάθεις. (Κράκ!)
- Τατιάνα! Τατιάνα! Τὄκλεισε. Ἔ, γ… τό κέρατό μου, τί νά τῆς πῶ, πού οὔτε τί θά πεῖ «ἀνασχηματισμός» δέν ξέρει…

(Τά ὑπόλοιπα dvd δέν παρουσίαζαν τόσο  πολιτικό ἐνδιαφέρον καί ἐπεστράφησαν)

none

Ξεκινώντας λοιπόν τήν ἑβδοµαδιαία συνεργασία µας µέ τήν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ τοῦ Κώστα Ζουράρι, στό φῦλλο τῆς 28ης Ἰανουαρίου 2006 δηµοσιεύθηκε µαζί µέ ἕνα ἐκτεταµένο προλογικό σηµείωµα (πού τό ἐπιµελήθηκε ὁ Στέλιος Κοῦκος), ἡ κάτωθι συνέντευξή µας:

- Γιατί Ἀντιφωνητής;

- Γιατί χρειάζεται καὶ κάποιος νὰ ἀντιφωνεῖ στὴν κυρίαρχη εἰκονοπλασία τῆς ἐξουσίας. Ἡ ἔµπνευση δόθηκε ἀπὸ τὸν Ἀντιφωνητὴ στὴ «Μαρία Νεφέλη» τοῦ Ἐλύτη καὶ ἔτσι προέκυψε ἕνα θαυµάσιο, πρωτότυπο ὄνοµα.

 

- Ποιὲς ἦταν οἱ ἀγωνίες σας ὅταν ἀποφασίσατε νὰ ἐκδώσετε τὸν Ἀντιφωνητή;

- Πρώτη ἀπ’ ὅλες ἦταν αὐτὴ γιὰ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα µας, τὴ Θράκη. Οἱ ἰδεοληψίες καὶ τὰ συµφέροντα ποὺ παραµόρφωναν τὴν ἀληθινή της εἰκόνα, µᾶς εἶχαν κουράσει. Ἀποφασίσαµε νὰ ἀντισταθοῦµε στὸν κατεστηµένο Τύπο, τοπικὸ καὶ µή, µὲ τὰ ἀκαταµάχητα ὅπλα τῆς εἰλικρίνειας καὶ τῆς χλεύης.

 

- Ποιὲς ἦταν οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις ὅταν ἐκδόθηκε ἡ ἐφηµερίδα; Πῶς σας ὑποδέχτηκαν στὴν Κοµοτηνή;

- Οἱ ὅποιες ἀρχικὲς παρεξηγήσεις ἔχουν πιὰ διαλυθεῖ. Σήµερα ἔχουµε πολλοὺς φίλους, συχνὰ φανατικούς. Ὑπάρχουν φυσικὰ καὶ κάµποσοι ἐχθροί, ποὺ εἶδαν ὅτι σκοπεύουµε νὰ γίνουµε κακὸ σπυρὶ στὸν πισινὸ τῶν κρατούντων. Ὅταν ἀπέτυχαν νὰ µᾶς τσακίσουν, προτίµησαν τὴν ἀποσιώπηση. Ἔλα ὅµως ποὺ δὲν σιωποῦσαν ὅλοι! Ἄνθρωποι µὲ πνευµατικὲς περγαµηνὲς ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἐκφράστηκαν µὲ διθυραµβικὸ τρόπο γιὰ τὸ ἐγχείρηµά µας, στηρίζοντας τὸ ἀποφασιστικά. Σὺν τῷ χρόνῳ ἀνδρωθήκαµε καὶ ἤδη ἀποτελοῦµε, θέλουν – δὲν θέλουν κάποιοι, ἕναν ὑπολογίσιµο παράγοντα.

 

- Πάντως δὲν ὀµφαλοσκοπεῖτε… Ἤτοι δὲν ἐνδιαφέρεστε µόνον γιὰ τὴν περιοχή σας…

- Σαφῶς! «Σκέψου παγκόσµια, δράσε τοπικά», λένε. Κι ἐννοεῖται ὅτι γράφουµε µὲ τρόπο ἐντελῶς διαφορετικὸ ἀπὸ κεῖνον τῶν ἄλλων ΜΜΕ . τί νόηµα θὰ εἶχε ἄλλωστε νὰ ἀναπαράγουµε τὴν εἰκόνα γιὰ τὸ γίγνεσθαι τῶν κατεστηµένων Μέσων; Ψάχνουµε σὲ κάθε εἴδηση τὴν οὐσία καὶ τὴν σύνδεσή της µὲ µία εἰκόνα τοῦ κόσµου ποὺ νὰ δίνει νόηµα στὴν ἀνάγνωσή της.

 

- Ποιὰ εἶναι ἡ γραµµὴ τῆς ἐφηµερίδας; πῶς διαµορφώνεται;

- Ἡ γραµµή µας εἶναι ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ποιότητας καὶ ἡ ἀποκάλυψη τῆς προπαγάνδας. Ἡ ἀδέσποτη προσέγγιση ὅλων τῶν θεµάτων καὶ ἡ ἔλλειψη σεβασµοῦ σὲ κάθε «κοινὸ τόπο» πού µας ἐπέβαλαν τὰ ἀφεντικά.

 

- Περιγράψετέ µας τὴν στάση σας, τὴν σχέση σας ἀπέναντι στὴν µειονότητα.

- Μειονότητα; Ποιὰ µειονότητα; Ἂν ρωτᾶτε γιὰ τοὺς µουσουλµάνους συντοπίτες µας, πρόβληµα ἀναφύεται µόνον ὅταν κάποιοι ἐξ αὐτῶν θέτουν τὸν ἑαυτό τους στὴν ὑπηρεσία τῶν συµφερόντων τῆς Τουρκίας – κάτι ποὺ βεβαίως ἰσχύει κατὰ µείζονα λόγο καὶ γιὰ τοὺς χριστιανούς.

 

- Γιατί χρησιµοποιεῖτε τὸ πολυτονικό;

- Ἡ πλειοψηφία τῶν φίλων ποὺ ἐκδίδουµε τὸν «Ἀντιφωνητή» εἶναι ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς, ἄρτιας µορφῆς τῆς ἑλληνικῆς. Δὲν εἶναι ἴσως µεῖζον πρόβληµα, ὅµως εἴµαστε πεπεισµένοι γιὰ τὴν ἀξία τῆς ἀντίστασης – ΚΑΙ στὸ ζήτηµα αὐτό.

 

- Μὲ ποιὲς προϋποθέσεις συνεργάζεστε σήµερα µὲ µία ἐφηµερίδα καὶ τί προσδοκᾶτε;

- Ἡ συνεργασία µὲ τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ὀφείλεται στὸν νέο της ἐκδότη κι ἀγαπηµένο µας δάσκαλο καὶ φίλο, Κώστα Ζουράρι, ὁ ὁποῖος µας εἶχε… υἱοθετήσει εὐθὺς ἐξαρχῆς. Προσδοκία µας εἶναι νὰ ἀπευθυνθοῦµε στὸ εὐρύτερο βορειοελλαδίτικο κοινό, ὑπονοµεύοντας τὶς ψευδαισθήσεις τοῦ περὶ «πληροφόρησης» καὶ διαδίδοντας τὴν κοσµοθεωρητική µας αἵρεση, ἀρχῆς γενοµένης τὸ προσεχὲς Σάββατο!

none

cebdceb1cebccf80cebbcebfcf8dcf82-cebacebfcebccebfcf84ceb7cebdceae-ceb4ceaecebcceb1cf81cf87cebfceb9-06Ὡς ἀντίδοτο στήν διεθνή, ἐκ τοῦ πονηροῦ, ἰσλαµοφοβία, παρουσιάζουµε σήµερα τόν νέο δήµαρχο τῆς Νάµπλους, πόλης πού πέρυσι ὑπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας µέ τήν Κοµοτηνή (χάρη σέ δική µας πρωτοβουλία). Ὁ 53χρονος κ. Ἀντλί Γιαΐς, εἶναι ἐδῶ καί ἕναν µήνα ὁ νέος Δήµαρχος τῆς Νάµπλους. Ἐκλέχτηκε µέ ἕνα συντριπτικό 73,4%, ἐπικεφαλῆς τῆς λίστας πού ὑποστήριξε ἡ Χαµάς, παρότι οὔτε ὁ ἴδιος εἶναι µέλος της ἀλλά οὔτε καί οἱ… 13 ἀπό τούς 15 δηµοτικούς συµβούλους του.  

Ὁ κ. Γιαΐς, πατέρας ἕξι παιδιῶν, σπούδασε µηχανολόγος µηχανικός στό Λίβερπουλ καί ἔκανε τό µεταπτυχιακό του ἀργότερα στή Γερµανία. Ἡ οἰκογένειά του, µέ συνεταῖρο τόν Ἰσραηλινό Μεναχέµ Φίσερ, ἀντιπροσωπεύουν τήν Μερσεντές στήν πόλη (πάντως ἡ δική του εἶναι µοντέλο δεκαετίας καί εἶναι γεµάτη γρατζουνιές καί χτυπήµατα!). Ὁ ἴδιος, ὡς θρησκευόµενος, δέν πίνει ποτέ, ἀλλά δέν ἔχει κανένα πρόβληµα µέ τούς Χριστιανούς ἤ ἄλλους συµπολίτες του πού πουλᾶνε ἀλκοόλ.

Ὡς νέος δήµαρχος ἔστειλε ἐπιστολές στίς πόλεις πού ἔχουν συνεργασία ἤ ἔχουν ἀδελφοποιηθεῖ µέ τήν Νάµπλους, γιά νά τούς βεβαιώσει ὅτι ὅλα συνεχίζουν κανονικά καί ὑπάρχει συνέχεια στήν πολιτική τοῦ δήµου του πρός τά ἔξω. Στήν πρόσφατη, δεύτερη ἐπιστολή του στόν δήµαρχο Κοµοτηνῆς, Τάσο Βαβατσικλή, ἐκφράζει τά θερµά του αἰσθήµατα, εὐχαριστεῖ γιά τήν ἀπόφαση δωρεᾶς σχολείου στή Νάµπλους καί προτείνει συνάντηση εἴτε στήν Ἑλλάδα εἴτε στήν Παλαιστίνη πρός ἐπίρρωσιν τῶν ἀρίστων σχέσεων καί τῶν µελλοντικῶν σχεδίων.Ἀκούγονται αὐτά… τροµοκρατικά;

Ὁ κ. Γιαΐς, πατέρας ἕξι παιδιῶν, σπούδασε µηχανολόγος µηχανικός στό Λίβερπουλ καί ἔκανε τό µεταπτυχιακό του ἀργότερα στή Γερµανία. Ἡ οἰκογένειά του, µέ συνεταῖρο τόν Ἰσραηλινό Μεναχέµ Φίσερ, ἀντιπροσωπεύουν τήν Μερσεντές στήν πόλη (πάντως ἡ δική του εἶναι µοντέλο δεκαετίας καί εἶναι γεµάτη γρατζουνιές καί χτυπήµατα!). Ὁ ἴδιος, ὡς θρησκευόµενος, δέν πίνει ποτέ, ἀλλά δέν ἔχει κανένα πρόβληµα µέ τούς Χριστιανούς ἤ ἄλλους συµπολίτες του πού πουλᾶνε ἀλκοόλ.

Ὡς νέος δήµαρχος ἔστειλε ἐπιστολές στίς πόλεις πού ἔχουν συνεργασία ἤ ἔχουν ἀδελφοποιηθεῖ µέ τήν Νάµπλους, γιά νά τούς βεβαιώσει ὅτι ὅλα συνεχίζουν κανονικά καί ὑπάρχει συνέχεια στήν πολιτική τοῦ δήµου του πρός τά ἔξω. Στήν πρόσφατη, δεύτερη ἐπιστολή του στόν δήµαρχο Κοµοτηνῆς, Τάσο Βαβατσικλή, ἐκφράζει τά θερµά του αἰσθήµατα, εὐχαριστεῖ γιά τήν ἀπόφαση δωρεᾶς σχολείου στή Νάµπλους καί προτείνει συνάντηση εἴτε στήν Ἑλλάδα εἴτε στήν Παλαιστίνη πρός ἐπίρρωσιν τῶν ἀρίστων σχέσεων καί τῶν µελλοντικῶν σχεδίων.Ἀκούγονται αὐτά… τροµοκρατικά;

 

 

 

none

 

cf81cebfceb4cebfcf80cebbcebfcf8d-cf88ceb5cf85cf84cebfcebccebfcf85cf86cf84ceaeceb4ceb5cf82-cf86ceb1ceafcebacebfceb3cebbcebfcf85-cf83Πολλή φασαρία ἔγινε τελευταίως, παρασκηνιακά καί προσκηνιακά, µέ τήν σχεδιαζόµενη κάθοδο ἑνός καθαρά µειονοτικοῦ συνδυασµοῦ στόν Δῆµο Ξάνθης, ὑπό τόν Ἀχµέτ Φαΐκογλου. Τίς φῆµες ἐπιβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Φαΐκογλου µιλώντας στήν µειονοτική ἐφηµερίδα «Ὀτουκέν», λέγεται δέ ὅτι πῆρε τό πράσινο φῶς ἀπό τό Τουρκικό Προξενεῖο τῆς Κοµοτηνῆς, ὅπου µαγειρεύονται καί ἄλλες τέτοιες διχαστικές τῆς κοινωνίας ὑποψηφιότητες.

 

Κατά τή γνώµη µας πρόκειται γιά µία µᾶλλον θετική ἐξέλιξη. Τό ποιός εἶναι ὁ Φαΐκογλου, τό πόσο «Τοῦρκος» εἶναι, τό τί βεβαρυµένο παρελθόν κουβαλάει, τό τί καφρίλα καί φανατισµό πρόκειται νά διακινήσει εἶναι γνωστά. Πέρα ὅµως ἀπό αὐτά, εἶναι καλύτερα νά ξεδιαλύνουµε κάποιες ψευδαισθήσεις καί νά πάρει καθένας µία καθαρή θέση στά τοπικά ζητήµατα. Εἶναι π.χ. κάποιος ὑπέρ τῆς λογικῆς ὅτι «ἐδῶ εἶναι Ἑλλάδα καί τά ὅποια µας προβλήµατα λύνονται µέσα τούς ἑλληνικούς θεσµούς»; Ἤ θεωρεῖ ὅτι τόν συµφέρει νά ἀλλοιθωρίζει πρός ἀνατολάς, προσδοκώντας βοήθεια ἀπό τήν Μάνα – Πατρίδα;

Κι ἀπό τήν ἄλλη, τί πετυχαίνει ἡ µέχρι τοῦδε ἀκολουθούµενη πολιτική µας τῆς δῆθεν ἐνσωµάτωσης στούς πλειονοτικούς συνδυασµούς µουσουλµάνων πολιτευτῶν πού δέν πιστεύουν οὔτε αὐτά πού λένε (οὔτε καί στήν Δηµοκρατία); Βεβαίως δέν εἶναι εὔκολο νά γίνουν ἀπολογισµοί σέ τόσο ἀµφιλεγόµενα θέµατα ὅπως εἶναι ἡ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων, ὡστόσο δέν µποροῦµε νά ἀγνοοῦµε τίς περιπτώσεις στίς ὁποῖες ὅ,τι κερδίζει ἕνας µειονοτικός πολιτευτής µέ τήν συµµετοχή του σέ κάποιο κλιµάκιο ἐξουσίας, κατά κανόνα τό στρέφει σέ βάρος τῆς Πολιτείας πού τοῦ τό παρεῖχε. Καί φυσικά κανένα σοβαρό ἀποτέλεσµα δέν µπορεῖ νά προσδοκᾶ κανείς προτάσσοντας ὡς δόλωµα κάποια πρόσκαιρα ὑλικά ὀφέλη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Φαΐκογλου: Διετέλεσε γραµµατέας τῆς Μουφτείας Ξάνθης (1966-1981), ἐξελέγη βουλευτής µέ τό ΠαΣοΚ (1981) καί γενικῶς τό ὄνοµά του ἐνεπλάκη σέ πολλές κοµπίνες καί ὑπηρεσίες (ποιός ἦταν ἄραγε ὁ πράκτορας τῆς ΚΥΠ µέ τό ὄνοµα «Ὑπερείδης»;). Ὅταν τό 1989 ἀπέτυχε νά ἐξασφαλίσει τήν ἐπανεκλογή του, γύρισε τό φῦλλο στόν… τουρκισµό: Ἐξελέγη µέ τόν ἀνεξάρτητο συνδυασµό «Πεπρωµένο» (1990-1993) καί στήν διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ ‘90 ἔγινε κήρυκας τοῦ πιό λυσσαλέου ἀνθελληνισµοῦ, γλείφοντας ὅπου ἔφτυνε ἐπί χρόνια καί παλεύοντας παντί τρόπῳ νά δηµιουργήσει στή χώρα µας πρόβληµα. Δηλώσεις ὅπως «Ἡ Θράκη µέχρι τόν Νέστο εἶναι τουρκική», «οἱ Ἕλληνες ἀφέντες θέλουν νά µᾶς στείλουν στήν Τουρκία ἀλλά ἐµεῖς θ’ ἀφήσουµε τά κόκκαλά µας ἐδῶ», «ὅποιος ψηφίζει Χριστιανό ὑποψήφιο δέν εἶναι Τοῦρκος κι ἔχει ξεπουλήσει τό γένος του» κτλ κτλ εἶναι ἐνδεικτικές τοῦ ἤθους καί τοῦ ἐπιπέδου τοῦ ἀνδρός.

Πιστεύουµε ὅτι τό καλύτερο ἀποτέλεσµα ἐπιτυγχάνεται ὅταν εἶναι ὅλα στό φῶς, ὅλα ἀνοιχτά. Ἄν κάποιοι, στό Προξενεῖο ἤ καί στήν τοπική κοινωνία προτιµοῦν νά συγκροτήσουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια, ἄς διευκολυνθοῦν νά τό κάνουν. Καί δέν τό λέµε µόνον ἐπειδή σέ Ξάνθη καί Κοµοτηνή οἱ µειονοτικοί ψῆφοι εἶναι οἱ µισοί τῶν πλειονοτικῶν. ἡ τοπική κοινωνία δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἐπίπλαστες εἰρηνεύσεις (πού εὐνουχίζουν τούς πλειονοτικούς συνδυασµούς κι ἀποκοιµίζουν τελικά τήν κοινή γνώµη) ἀλλά ἀπό εἰλικρινή συνεννόηση καί κατά πρόσωπον ἀναµέτρηση µέ τίς προκλήσεις. Οἱ µόνοι πού κινδυνεύουν ἀπό τέτοιες ἐξελίξεις εἶναι οἱ ντόπιοι πολιτικάντηδες, πού ἴσως χάσουν συνεργάτες καί πελατεία. Πιστεύουµε ὅτι καί ἡ κατάργηση τόσο τοῦ θεσµοῦ τῆς ὑπερνοµαρχίας µά καί τοῦ ὁρίου τοῦ 3% γιά τήν εἴσοδο στήν ἑλληνική Βουλή µποροῦν µονάχα νά ἐξυγιάνουν καί νά ἐξορθολογίσουν τό πολιτικό σκηνικό τοῦ τόπου µας.

Κ.Κ.

 

 

none

   Τήν Τρίτη, 24-1-06, στόν Δῆμο Μαρώνειας, ἔγινε ὁ καθιερωμένος δημοτικός ἔλεγχος, μέ τρόπο ὄχι καί τόσο… καθιερωμένο γιά τά ἑλληνικά δεδομένα. Μέ τήν ἔννοια ὅτι ἔγινε – τοὐλάχιστον ἀπό μία πλευρά – ἔλεγχος οὐσιαστικός κάποιων ἐκτελεσθέντων ἔργων καί ἀποκαλύφθηκε ἡ γύμνια ὅλου τοῦ συστήματος πού λυμαίνεται τό δημόσιο χρῆμα. Γύμνια πού ὀφείλεται ἄλλοτε στήν ἄγνοια, ἄλλοτε στήν ἀνεπάρκεια, ἄλλοτε στήν πονηριά καί ἄλλοτε στό πλαίσιο λειτουργίας του (συνήθως συντρέχουν ὅλοι μαζί οἱ παραπάνω λόγοι). Ἔτσι, χρειάζεται νά βρεθεῖ κάποιος ἐξαιρετικός γνώστης τῶν πραγμάτων, πού θά εἶναι μέσα σ’ αὐτά μά καί ταυτόχρονα παθιασμένος μέ τήν ὑπεράσπιση τοῦ δημοσίου συμφέροντος, ὥστε νά ἀποδείξει πώς σχεδόν ὅ,τι γίνεται σ’ αὐτόν τόν τόπο εἶναι γιά… εἰσαγγελική ἐπέμβαση. Καί ἡ Μαρώνεια ἔχει τήν τύχη νά διαθέτει ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο, τόν Γιῶργο Πετρίδη.
    Στόν προαναφερθέντα δημοτικό ἔλεγχο λοιπόν, ὁ προαναφερθείς δημοτικός σύμβουλος τῆς συμπολίτευσης, κατέθεσε ἔγγραφα καί στοιχεῖα πού ἀποδείκνυαν ὅτι σέ δύο τοὐλάχιστον περιπτώσεις πρόσφατων δημοτικῶν ἔργων, οἱ μέν ἐργολάβοι ἔκαναν ὅ,τι ἤθελαν (γιά τήν ἀκρίβεια: ὅ,τι τούς συνέφερε), οἱ δέ ἄλλοι ἐνδιαφερόμενοι ἔκαναν ὅ,τι (δέν) καταλάβαιναν. Στό πρῶτο ἔργο, πού  ἀφοροῦσε ὁδοποιΐα ἔξω ἀπό τήν Ξυλαγανή,  καταγγέλθηκε πώς τόσο τό πλάτος τοῦ δρόμου (πού ἔγινε γύρω στά 5 μέτρα ἀντί 6-7 πού προβλεπόταν), ὅσο καί ὁ ἀσφαλτοτάπητας εἶναι μακράν κάθε προδιαγραφῆς πού εἶχε τεθεῖ. Καί στό δεύτερο ἔργο, στήν κατασκευή ἀποχετευτικῶν ἀγωγῶν ὀμβρίων ὑδάτων στήν Ἐργάνη, τούς σωλῆνες πού προβλέπει ἡ σχετική ὑπουργική ἀπόφαση ὁ ἐργολάβος τούς… «μπέρδεψε» μέ ἄλλους, ἰδίων διαστάσεων ἀλλά μισοῦ κόστους, μέ προφανές ὄφελος.
   Ὅλα αὐτά εἰπώθηκαν εἰς ἐπήκοον ὅλων, χωρίς κανείς νά μπορεῖ νά ἀντιλέξει κάτι ἐπί τῆς οὐσίας. Καί ναί μέν οἱ ἐργολάβοι κάνουν τή δουλειά τους (γελοιοποιώντας βεβαίως τίς δημοπρασίες, τούς ὅρους, τίς μελέτες κτλ), ἀλλά τό πρόβλημα ἐντοπίζεται βασικά στούς ἐπιβλέποντες μηχανικούς, τοῦ ἑκάστοτε δήμου μά κυρίως τῆς ΤΥΔΚ.  Τί εἴδους ἐπίβλεψη εἶναι αὐτή ὅταν δέν τηρεῖται καμμία προδιαγραφή, ἀκόμη καί οἱ πιό ὀφθαλμοφανεῖς, καί τό ἔργο πληρώνεται κανονικά, σάν νά μήν τρέχει τίποτε; Κι ἐφόσον οὐδείς ἀμφισβήτησε τά στοιχεῖα τοῦ Γ. Πετρίδη, δέν τίθεται κ. δήμαρχε θέμα εἴτε ἐπιστροφῆς χρημάτων εἴτε – τοὐλάχιστον – ἀπόδοσης εὐθυνῶν; Ἐκτός κι ἄν οἱ καταγγελίες δέν εὐσταθοῦν. Ὅταν πάντως περιγράφεται δημοσίως μιά τόσο βαρειά ἀμέλεια καθήκοντος, δύο πράγματα μόνο μποροῦν νά συμβαίνουν: Εἴτε  ὁ ἕνας εἶναι συκοφάντης εἴτε ὁ ἄλλος… Πάντως ἡ μή παραλαβή τῶν ἔργων δέν ἀποτελεῖ λύση, κι αὐτό – ὡς μαθηματικός – τό ξέρει καλά ὁ δήμαρχος κ. Τοπουζλῆς. Ἐμεῖς – ὡς μαθηματικοί, ἐπίσης – ἔχουμε νά τοῦ προτείνουμε μιά λύση: τόν Εἰσαγγελέα. Δέν χρειάζεται μιὰ διερεύνηση;

none

cf84ceb1cf81ceafceba-ceb1ceb6ceb9ceb6Οἱ Ντένις Χάλιντεη καί Χάνς φόν Σπόνεκ ἦταν οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ ΟΗΕ (1997-2000) πού ἐπόπτευαν τήν κατάσταση ἀπό ἀνθρωπιστικῆς ἀπόψεως στό Ἰράκ, πρίν ἐπέμβει ἡ ἀμερικανική ὀρδή κι εὐλογήσει τή χώρα μέ τήν ἀπελευθέρωση καί τήν δημοκρατία. Βεβαίως ἀπό τή στιγμή πού ἔπαιξαν τό ρολάκι τους στήν ὑπόθεση καί μετά, πετάχτηκαν στά σκουπίδια ὡς «φιλοϊρακινοί» καί ἔκτοτε γιά νά ἀνακαλύψει κανείς τά (δημοσίως) λεγόμενά τους πρέπει νά ψάξει πολύ, στά πιό περιθωριακά Μέσα.
Τίς προάλλες λοιπόν (27-1-06), κι ἀφοῦ τό BBC εἶχε ἀναφέρει πώς ὁ (παρανόμως) κρατούμενος ἀπό τούς Ἀμερικανούς πρώην ΥΠΕΞ Ταρίκ Ἀζίζ ἔπαθε ἐγκεφαλικό καί ἴσως τοῦ μένουν λίγες ἑβδομάδες ζωῆς, ἔκαναν ἔκκληση μέ κοινή ἐπιστολή τους γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἰρακινοῦ πολιτικοῦ. Θυμίζουμε ὅτι ὁ 70χρονος Ἀζίζ κρατεῖται ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2003, χωρίς νά τοῦ ἀπαγγελθοῦν κατηγορίες, σέ κελλί δύο τετραγωνικῶν μέτρων! Ποιά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί ποιές Συνθῆκες Γενεύης…

none

abramoffΚαί μιά ἁπλή ἀναφορά τῶν παρανομιῶν τοῦ λομπίστα Τζάκ Ἀμπράμωφ, θά χρειαζόταν… τόμους. Καθώς ὅμως σπανίως βγαίνει τόση παρασκηνιακή βρώμα, σᾶς προτρέπουμε νά διαβάσετε στό Διαδίκτυο γιά τή δράση (ἀπό τήν Ἀγκόλα μέχρι τίς Μαριάννες Νήσους κι ἀπό τή Μαλαισία μέχρι τήν Παλαιστίνη) ἑνός «ὑπερσιωνιστῆ» ἀστέρα τοῦ ρατσισμοῦ, τοῦ ὑπόκοσμου καί τῆς παραεξουσίας. Οἱ δίκες (καί καταδίκες) του στίς ΗΠΑ συνεχίζονται, γράφει λίγα ὁ Τῦπος, ἀλλά ἡ λέξη «Ἰσραήλ» ἀποσιωπᾶται, παρότι τό σκάνδαλο ἔσκασε μέ τήν ἀποκάλυψη ὅτι ὁ Ἀμπράμωφ προμήθευε στρατιωτικό ὑλικό στούς ἔποικους τοῦ Μπεϊτάρ Ἰλίτ καί παρότι συνεργάτες του (Χούκ, Τέσλερ…) καταφεύγουν στό ἑβραϊκό κράτος γιά ν’ ἀποφύγουν τήν ἀμερικανική Δικαιοσύνη! Ὅσο γιά τά ἑλληνικά ΜΜΕ; Οὔτε καί μέ τήν δολοφονία τοῦ Ἕλληνα τζογομεγιστάνα Κ. Μπούλις (2001) ἀπό τήν συμμορία τοῦ Ἀμπράμωφ συγκινήθηκαν. Συνεχίζουν ἀπτόητα τήν περιγραφή τῆς χιονόπτωσης στήν Ἄνω Ραχούλα…

none

   Συνάντηση, ἡ ὁποία ἐπιχειρήθηκε µὲ κάθε τρόπο νὰ κρατηθεῖ µακρυὰ ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δηµοσιότητας, εἶχε χθὲς βράδυ µόλις ἔφτασε στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸ Λονδῖνο ὁ Βρετανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Τζὰκ Στρώ µὲ τὸν πρώην Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας Γιῶργο Βασιλείου. Ἡ συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στὴν οἰκία τοῦ Ὕπατου Ἁρµοστῆ τῆς Βρετανίας στὴν Κύπρο καὶ διήρκεσε περίπου 50 λεπτά. Ὁ κ. Βασιλείου µετέβη στὴν οἰκία τοῦ Βρετανοῦ Ὕπατου Ἁρµοστῆ, ὅπου τὸν ἀνέµενε ὁ κ. Στρώ, στὶς 19:30 καὶ ἐξῆλθε ἀπὸ αὐτὴ στὶς 20:20. Κατὰ τὴν ἔλευση τοῦ κ. Βασιλείου στὴν οἰκία τοῦ Βρετανοῦ Ὕπατου Ἁρµοστῆ, ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Δηµοκρατίας ἐπιχείρησε νὰ κρυφτεῖ κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὴν κάµερα τοῦ «Σίγµα», ποὺ τὸν ἀνέµενε ἐκεῖ. Ὁ κ. Βασιλείου ἀνέφερε δυὸ φορὲς ὅτι δὲν θέλει νὰ προβεῖ σὲ δηλώσεις.
  Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐξόδου τοῦ κ. Βασιλείου ἀπὸ τὴν οἰκία τοῦ Βρετανοῦ Ὕπατου Ἀρµοστῆ, δηµιουργήθηκε φραστικὸ ἐπεισόδιο µεταξὺ τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ πρώην Προέδρου καὶ τοῦ ὑπεύθυνου ἀσφαλείας τοῦ Βρετανοῦ Ὑπάτου Ἁρµοστῆ. Καὶ αὐτό, καθὼς εἶχε ἐντολὴ νὰ µήν ἀφήσει τὸ αὐτοκίνητο νὰ εἰσέλθει πλησίον τῆς οἰκίας γιὰ νὰ παραλάβει τὸν κ. Βασιλείου, ἀλλὰ ὁ πρώην Πρόεδρος νὰ ἐξέλθει πεζὸς καὶ νὰ ἐπιβιβαστεῖ στὸ αὐτοκίνητο. Ὁ κ. Βασιλείου, γνωρίζοντας πὼς ἔξω ἀπὸ τὴν οἰκία τὸν ἀνέµενε τηλεοπτικό συνεργεῖο, εἰδοποίησε τὸν ὁδηγό του νὰ εἰσέλθει γιὰ νὰ τὸν παραλάβει ἀκριβῶς ἔξω ἀπὸ τὴν οἰκία. Ὁδηγία, στὴν ὁποία ἀντέδρασε ὁ ὑπεύθυνος ἀσφαλείας τῆς οἰκίας τοῦ Βρετανοῦ Ὕπατου Ἁρµοστῆ, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ δηµιουργηθεῖ τὸ φραστικὸ ἐπεισόδιο. Τελικά, µὲ ὁδηγίες τοῦ Τζὰκ Στρώ δόθηκαν ἐντολὲς στὸν φρουρὸ νὰ ἐπιτρέψει τὴν εἴσοδο τοῦ ὀχήµατος.
 (Σύμφωνα μέ ἀποκλειστικές πληροφορίες τοῦ «Ἀντιφωνητῆ», πού εἶχε ἄν-θρωπό του μέσα στό προαύλιο τῆς ἐν λόγῳ κατοικίας, μεταξύ τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ Βασιλείου καί τοῦ Βρετανοῦ ἀσφαλίτη στό προαναφερθέν φραστικό ἐπεισόδιο εἰπώθησαν τά κάτωθι:
- Ἔιιι, κουμπάρε, ἄνοιξε, ἔν ἀκοῦς πού παίζω τήν μπουροῦ;
- Ποῦ νομίζεις ὅτι πηγαίνεις φάκινγκ γκρήκ μπάσταρντ; Ἐδῶ δέν εἶναι ἡ παράγκα σου στό χωριό σου! Ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος.
- Ἄνοιξε ρέ κοτσινόκωλε τήν πόρτα, ὁ μάστρος μου ἔρκεται μυστικά νά δεῖ τόν ὑπουργό σας, ἐννά μᾶς πάρουν χαπάρι τά κανάλια τζιαί θά γίνουμε ρόκολο οὗλοι μας!
- Ἐμεῖς κάνουμε τή δουλειά μας καί σεῖς τή δουλειά σας. Πές τοῦ δικοῦ σου νά περπατήσει λιγάκι, τώρα τόν πιάσαν οἱ ντροπές; Τόν ξεβράκωσαν μέ τίς λίρες καί τό Σχέδιο Ἀνάν καί δέν ντράπηκε, τώρα ξιπάστηκε;
- Τή μάνα σου καί ὅλο σου τό σόι, μαζί τζιαί τόν Πουστρώ τόν ὑπουργό σου κερατά, κόφτει με γιά τίς βρωμοδουλειές σας; Ἐγιώ δουλεύκω ἁπλός σωφέρης, καί ψήφισα καί ὄι πρόπερσι. Τζ’ εγιώ ρεζίλι ἔν γίνομαι μπροστά στίς τηλεοράσεις. Ἤ ἀνοίεις μου ἀμέσως τήν πόρτα τοῦ μπορντέλου σας ἤ ἐν νά βκῶ τζιαί νά πῶ παρόμοια ἀγώγια πού ἔκαμα – κι ἄτε μετά νά ξανάβρετε δεύτερον Βασιλείου!
  Μετά ἀπό δευτερόλεπτα ἡ πύλη ἄνοιξε καί οἱ Μηδίσαντες πέρασαν…)

none

http://antifonitis.gr/online/wp-content/uploads/2009/03/188.pdf

none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters