http://antifonitis.gr/online/wp-content/uploads/2009/03/245.pdf

none

http://antifonitis.gr/online/wp-content/uploads/2009/03/244.pdf

none

ceb2cf81cf85cebeceb5cebbcebbceb5cf82-ceb7cebcceb5cf81ceafceb4ceb1-170408Ἕνα τεράστιο φιάσκο. Αὐτός εἶναι, χωρίς καµµία δόση ὑπερβολῆς, ὁ µοναδικός τρόπος νά χαρακτηρισθεῖ ἐπιτυχῶς ἡ ἀπόπειρα Τούρκων καί Ψευτοµακεδόνων νά φέρουν στίς παρυφές τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου τίς ἐθνικιστικές τους φαντασιώσεις καί διεκδικήσεις. Τόσο στή συνέντευξη Τύπου, ὅσο καί στήν ἡµερίδα πού διοργάνωσαν (χάρη σέ κάποιους ἀφελεῖς καί ἄσχετους µέ τό θέµα Εὐρωβουλευτές τῆς Ἐλεύθερης Εὐρωπαϊκῆς Συµµαχίας – EFA) ἔλαβαν τέτοιες ἀπαντήσεις καί ἐκτέθηκαν τόσο ἀποκαλυπτικά, πού µᾶλλον θά τό διπλοσκεφτοῦν πρίν ἀποτολµήσουν κάτι ἀντίστοιχο ξανά στό µέλλον.

Ἡ διοργάνωση

Τήν πρόσκληση λοιπόν στήν Εὐρωπαϊκή Ὁµοσπονδία Τούρκων Δυτικῆς Θράκης καί στό (ψευτοµακεδόνικο) «Οὐρἀνιο Τόξο» ἀπηύθυνε ἕνας Βάσκος εὐρωβουλευτής (Μικέλ Ἰρούχο Ἀµεθάγα), πού ἔδειχνε ἐµφανῶς ἀµήχανος στίς παρεµβάσεις πού γίνανε. Προφανῶς ὁ ἄνθρωπος δέν εἶχε ἰδέα γιά τό θέµα καί βρέθηκε ἐκτεθειµένος. Ἀπό πλευρᾶς δεοντολογίας πάντως ἡ διοργάνωση ἦταν ἄθλια. Τήν τελευταία µέρα ἄλλαξε ἡ ὥρα τῆς συνέντευξης Τύπου, στήν ὁποία ἀπαγορεύτηκε ἡ χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας (ὅπως καί στήν ἡµερίδα), ἐνῷ στήν αἴθουσα ὑπῆρχαν σχεδόν ἀποκλειστικά Ἕλληνες δηµοσιογράφοι! Καί καλά, στήν ἡµερίδα ὑποτίθεται ὅτι δέν διέθεσαν µεταφραστή γιά τά ἑλληνικά (οὔτε καί δέχτηκαν τήν προσφορά ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά, θεωρώντας τήν παρέµβαση στά ὀργανωτικά!), στήν συνέντευξη Τύπου; Καί τήν αὐστηρότητα πού ἐπέδειξαν κατά τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας δέν τήν εἴδαµε ὅταν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ «Οὐρανίου Τόξου» (Πέτρος Καζίας) µίλησε στά… ἰταλικά! Τά γνώριζε, λέει, καλύτερα ἀπό τά ἑλληνικά καί ἔχει ἰταλική κουλτούρα! Στήν δέ ἡµερίδα ἔγινε παρέµβαση καί στά γαλλικά ἀπό κάποιον πού πῆγε νά κολλήσει καί θέµα «βλάχικης µειονότητας» καί τότε πάλι ὑπῆρξε µετάφραση. Τελικά ἀκούστηκαν πέντε γλῶσσες καί ὄχι ἡ Ἑλληνική, γιά µία ἡµερίδα πού ἀφοροῦσε ἀποκλειστικά τή χώρα µας! Ὅσο γιά τίς παρεµβάσεις πού γίνανε στό τέλος τῶν εἰσηγήσεων, στήν πλειοψηφία τους ἦταν κόλαφος γιά τίς ἀπόψεις τοῦ πάνελ. Ἕνα πάνελ ἀπό τό ὁποῖο σκόπιµα εἶχε ἀποκλειστεῖ ἡ ἑλληνική ἄποψη, γιατί – κατά τήν Νέλυ Μάες πού προήδρευε – ἤθελαν νά ἀκουστεῖ καί ἡ φωνή τῶν µειονοτήτων καί ὄχι ἡ ἐπίσηµη Ἑλλάδα. Ἄλλωστε τήν ἑλληνική θέση γιά τό «Μακεδονικό» τήν ἔµαθε ἡ ἴδια διαβάζοντας ἕνα βιβλίο γιά τήν… Ἀρχαία Μακεδονία πού µάλιστα τό ἐπέδειξε καί στήν αἴθουσα! Τί νά πεῖς, σκέτη κωµωδία…

Ἡ συνέντευξη Τύπου

Σὲ µιὰ πρωθύστερη ἀκολουθία, ἡ συνέντευξη Τύπου προηγήθηκε τῆς ἡµερίδας, µὲ τὴν ἀλλαγὴ νὰ ἀνακοινώνεται τὴν τελευταία µέρα. Παρέστησαν σχεδὸν ἀποκλειστικὰ Ἕλληνες δηµοσιογράφοι οἱ ὁποῖοι – σχεδὸν ὅλοι – περιορίστηκαν… σ’ αὐτό. Μὲ τὸ τέλος τῶν ἀνούσιων προλόγων ἀπὸ πλευρᾶς διοργανωτῶν (ὁ Χαµπίπογλου εἰδικὰ ἦταν τόσο εὐγενὴς καὶ διακριτικός, τόσο ἄψογος ποὺ δὲν εἶπε σχεδόν λέξη γιά τήν ταµπακέρα!) δόθηκε ὁ λόγος στοὺς παρόντες. Πήραµε λοιπὸν πρῶτοι ἐµεῖς τὸν λόγο καὶ ὑποβάλαµε τὸ βασικὸ µας ἐρώτηµα στὸν Χαµπίπογλου καὶ στὸ σύνολο τῶν διοργανωτῶν: “Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ µιλάει στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα ὁ κ. Τσαούσογλου, ὁ ὁποῖος εἶναι στὴν συντακτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ περιοδικοῦ «Γενὶ Μπατὶ Τράκια», τὸ ὁποῖο εἶναι ἄµεσα συνδεδεµένο µὲ τὸ σκάνδαλο «Ἐργκενέκον» ποὺ συγκλονίζει τὴν Τουρκία; Πρόκειται γιὰ τὴν παρακρατικὴ ὀργάνωση ποὺ δεκάδες µέλη της συνελήφθησαν ἀπὸ τὶς τουρκικὲς Ἀρχὲς γιὰ φόνους, ἐκβιασµούς, τροµοκρατικὲς πράξεις καὶ ἀπόπειρα ἀνατροπῆς τοῦ συνταγµατικοῦ πολιτεύµατος µὲ τὴ βία. Ὁ ἀρχισυντάκτης (καὶ ὑποστράτηγος ἐ.ἀ. τῆς Στρατοχωροφυλακῆς) Βελὶ Κιουτσοὺκ καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν νοµικῶν συµβούλων τοῦ περιοδικοῦ δικηγόρος Κεµὰλ Κεριντσὶζ, βρίσκονται στὴ φυλακὴ κατηγορούµενοι ὡς φονιάδες Κούρδων καὶ δηµοκρατῶν Τούρκων καὶ συνωµότες. Μάλιστα ὁ Βελὶ Κιουτσοὺκ εἶχε γράψει λίγο πρὶν τὴ δολοφονία τοῦ Ἀρµένιου δηµοσιογράφου Χρὰντ Ντὶνκ ἄρθρο στὸ περιοδικὸ µὲ τίτλο “Χρὰντ Ντίνκ, προβοκάτορας ἢ πράκτορας;” Κι ὅλοι ξέρουµε τί συνέβη µετά… Εἶναι δυνατὸν σήµερα ὁ µόνος ὀµιλητὴς τῆς ἡµερίδας γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα τῶν Τούρκων νὰ εἶναι ὁ κ. Τσαούσογλου, ἀπὸ τὴν συντακτικὴ ὁµάδα τοῦ ἴδιου περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐδῶ καὶ 24 χρόνια ἐκφράζει τὴν ἀποσχιστικὴ ἰδεολογία τῶν δυτικοθρακιωτῶν Τούρκων τῆς Τουρκίας;” Ὁ Χαµπίπογλου ποὺ ἀνέλαβε νὰ ἀπαντήσει µᾶς εἶπε µερικὰ καλὰ λόγια γιὰ τὸν κ. καθηγητὴ ποὺ «εἶναι ἀναγνωρισµένος καὶ στὴν Ἑλλάδα» ποὺ ἔχει µάλιστα καὶ ἑλληνικὸ διαβατήριο καὶ ἔκλεισε λέγοντας ὅτι «καθένας ἔχει τὴν προσωπική του εὐθύνη γιὰ ὅ,τι γράφει». Τοῦ ἀποκριθήκαµε ὅτι δὲν µᾶς ἀπάντησε καὶ ἐπιφυλαχθήκαµε γιὰ τὴν ἡµερίδα. Ἡ δεύτερη ἐρώτηση τῆς ὁµάδας µας ἦταν ἀναφορικὰ µὲ τὴ φράση ποὺ ὑπῆρχε στὴν πρόσκληση τῆς διοργάνωσης καὶ ὅπου ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ὁµοσπονδία Τούρκων Δυτικῆς Θράκης µιλοῦσε γιὰ τοὺς Τούρκους τῆς Θράκης εἴτε ἀπὸ καταγωγὴ εἴτε ἀπὸ “πολιτισµικὴ ἐνσωµάτωση” (acculturation). Ρωτήθηκε λοιπὸν ὁ κ. Χαµπίπογλου τί ἐννοεῖ µὲ τὸν ὅρο αὐτὸν καὶ ἂν συνδέεται µὲ τὴν καταγγελία ποὺ συµπεριελήφθη ἀκόµα καὶ στὴν πρόσφατη ἔκθεση τοῦ Στέητ Ντηπάρτµεντ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα στὴν Ἑλλάδα, πὼς «µέλη τῆς ποµάκικης µειονότητας δέχονται πιέσεις γιὰ νὰ ἀπαρνηθοῦν τὴν ταυτότητά τους καὶ νὰ δηλώνουν Τοῦρκοι». Ἡ “ἀπάντηση” ἦταν καὶ πάλι ἄραθα µάραθα, καθὼς ὁ Χαµπίπογλου περιορίστηκε νὰ ἀντιπαραβάλει τὴν ἐνσωµάτωση τῶν Ἑλλήνων µεταναστῶν στὶς… ΗΠΑ, µὲ τὴν παράλληλη διατήρηση τῆς ἑλληνικῆς τους ταυτότητας. Καµµία ἄλλη ἐρώτηση οὐσίας δὲν τέθηκε, παρὰ µονάχα 2-3 γιὰ τὰ ζητήµατα ποὺ προαναφέραµε (γλῶσσα, δεοντολογία…).

Ἡ ἡµερίδα

Στὴν ἡµερίδα ὑπῆρξαν εἰσηγήσεις ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ δύο εἶχαν ἐ νδιαφέρον, αὐτὴ τοῦ Τσαούσογλου ποὺ µίλησε γιὰ ὅσους στερήθηκαν τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια σὲ παρελθοῦσες δεκαετίες καὶ ἡ (ἀνθελληνικότερη ὅλων) τοῦ Π. Δηµητρᾶ. Αὐτὸς ὁ τελευταῖος ἔδωσε καὶ πάλι ἕνα σώου ἐµπάθειας καὶ µίσους κατὰ παντὸς ἑλληνικοῦ, φέρνοντας σὲ φανερὴ ἀµηχανία ἀκόµη καὶ κάποιους διοργανωτές. Τόσο στὴν εἰσήγησή του, ὅσο καὶ στὶς ἀπαντήσεις του χρησιµοποίησε κατὰ κόρον ὅποιες ἀθλιότητες βρῆκε ἢ ἐφηῦρε κατὰ τῆς χώρας του, µὲ βασική του πηγὴ καί ἀναφορά τὸν λέκτορα τῆς Νοµικῆς Θράκης, Γ. Κτιστάκη. Πάντως δὲν κατάφερε νὰ σώσει τὴν κατάσταση, καθὼς οἱ παρεµβάσεις τῆς ὁµάδας µας ἦταν καταλυτικές. Ἡ Ἐµινέ Μπουρουτζὴ ἀπὸ τὸν Σύλλογο Ποµάκων Ξάνθης ζήτησε τὸν λόγο ἀπὸ τὸν Τσαούσογλου γιὰ τὶς ἀπίστευτες βρωμιές καὶ ἀπειλὲς ποὺ γράφτηκαν ἀνώνυµα στὸ περιοδικὸ του ἐναντίον τοῦ συζύγου της (καὶ προέδρου τοῦ συλλόγου) µά καὶ τῆς ἰδίας προσωπικά. Ἐκεῖνος ἔκανε τὸν χαζὸ, µιλώντας γιὰ πλῆθος ἐντύπων ποὺ δηµοσιεύουν τὰ ἄρθρα του καὶ πὼς ὁ ἴδιος δὲν εἶχε σχέση µὲ τὸ συγκεκριµένο δηµοσίευµα. Ἡ Σαµπιχὰ Σουλεϊµάν ἀπὸ τὸν Σύλλογο Ρὸµ τοῦ Δροσεροῦ ἦταν καταπέλτης. Μίλησε µὲ πάθος γιὰ τὶς τόσες ἀδικίες ποὺ ὑφίσταται ἡ κοινωνία τῶν Ροµὰ ἀπὸ τοὺς οµόθρησκους Τούρκους καὶ γιὰ τὸν γλωσσικὸ ἐκτουρκισµὸ ποὺ ὑφίσταται ἀκόµη καὶ στὴν Εὐρωβουλή. Ἡ Ἀϊνοὺρ ἀπὸ τὴν Ἀλεξανδρούπολη δήλωσε Ἑλληνίδα µουσουλµάνα, ἄσχετη µὲ ὁτιδήποτε τουρκικό, ἀπολύτως εὐχαριστηµένη ἀπὸ τὴν πατρίδα της τὴν Ἑλλάδα ποὺ δὲν τῆς στερεῖ τίποτε καὶ ζήτησε ἀπὸ ὅσους πᾶνε νὰ δηµιουργήσουν προβλήµατα µὲ τουρκισµοὺς καὶ ἀνάλογα ζητήµατα νὰ τοὺς ἀφήσουν ἥσυχους. Ὁ Κεµὰλ Ἐµίνογλου ποὺ ἐπανεκδίδει τὴν ποµάκικη ἐφηµερίδα “Ζαγάλισα” µίλησε γιὰ τοὺς Ποµάκους ποὺ ἀριθµοῦν περὶ τοὺς 40.000 ἀνθρώπους, ποὺ δὲν γνωρίζουν τουρκικὰ ἀλλὰ τὰ µαθαίνουν θέλοντας καὶ µή, γιὰ τὶς πιέσεις ποὺ δέχονται ὥστε νὰ δηλώνουν Τοῦρκοι καὶ ἔφερε ὡς παράδειγµα τὴν πρόσφατη προσωπική του περιπέτεια µὲ τοὺς τραµπούκους ποὺ τοῦ ρίχτηκαν λίγες µέρες µετὰ τὴν πρώτη ἐπανεµφάνιση τῆς ἐφηµερίδας του…

Μέ λίγα λόγια ἔφυγε ἀπὸ τὸ τραπέζι ἐντελῶς τὸ ζήτηµα τῶν Τούρκων καὶ τοποθετήθηκε στὸ κέντρο τῆς συζήτησης τὸ θέµα τῶν Ποµάκων καὶ τῶν Ροµά, διαλύοντας τὰ σχέδια τῶν πρώτων. Κι ὅπως σωστὰ ἐλέχθη καὶ ἀπὸ τὸν Κύπριο εὐρωβουλευτὴ κ. Ματσάκη, συζητᾶµε γιὰ τὶς ἀναγνωρισµένες ἢ µή µειονότητες τῆς Ἑλλάδας, γιὰ µερικὲς χιλιάδες σλαβόφωνους καὶ λίγο περισσότερους Τούρκους. Μήπως ἔχουµε ἀκούσει ποτὲ γιὰ ἀναγνωρισµένες µειονότητες (εκατοµµυρίων) στὴ Βρετανία, στὴ Γαλλία ἢ στὴν Γερµανία;

Μόνο τὸ ζήτηµα τῶν ψευτοµακεδόνων δὲν ἀπαντήθηκε δεόντως, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε ἐκεῖ κανένας γιὰ νὰ τὸ πράξει. Εὐτυχῶς ποὺ βρέθηκε ἕνας ἐξαίρετος Ἄγγλος καθηγητής, ποὺ µὲ ἄψογο, φλεγµατικὸ τρόπο σκόρπισε τὶς ἀνοησίες τοῦ Καζία καὶ τοῦ Δηµητρᾶ, καρφώνοντάς τους µὲ ὀξυδερκέστατες παρατηρήσεις: Τὸ ἀναγνωστικὸ ABCDAR ποὺ ξανακυκλοφορήσατε ἀποδίδει µία σλαβονικὴ γλῶσσα, πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ὀνοµάζεται “µακεδονικὴ” στὰ Σκόπια σήµερα. Ἤρθατε ὡς ἐκπρόσωποι τῶν Μακεδόνων ἀλλὰ ἐπειδὴ ὑπάρχουν πολλοὶ φορεῖς µὲ τὴν ἐπωνυµία αὐτὴ στὴν Ἑλλάδα, ἀκόµη κι ὁ πρωθυπουργὸς αὐτοπροσδιορίζεται ὡς Μακεδόνας, µήπως ἡ πρόσθεση ἑνὸς προθέµατος σλαβο- θὰ ἔλυνε τυχὸν παρεξηγήσεις;  Παραπονεῖσθε ὡς Οὐράνιο Τόξο πώς σᾶς ἀγνοεῖ ἡ Πολιτεία ἢ ἡ Κυβέρνηση, ὅµως γνωρίζω πὼς τὴν ἴδια µοίρα ἔχουν καὶ πολὺ µεγαλύτερα κόµµατα τῆς χώρας. Καὶ οἱ τίτλοι τῶν ἐφηµερίδων ποὺ διάβασε ὁ κ. Δηµητράς (προηγουµένως ὁ Π.Δ. εἶχε διαβάσει τίτλους ἐφηµερίδων σὰν τὸ Πρῶτο Θέµα, ὅπου ἀποκαλοῦνταν προδότες κτλ οἱ Ἕλληνες δικαστὲς ποὺ καταδίκασαν τὴν χώρα µας στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο) δὲν ἔχουν, ἂν µεταφραστοῦν, παντοῦ τὴν ἴδια βαρύτητα.  Πάντως ἄν ὡς χώρα εἴχαµε µία συγκροτηµένη παρουσία, ἔστω ἀνάλογη αὐτῆς ποὺ εἴχαµε γιὰ τὸ θρακικό, δὲν θὰ τολµοῦσαν νὰ ξανακάνουν τέτοια κίνηση οἱ ἀντίπαλοι. Ὅταν ὅµως ἀπέχεις, δῆθεν γιατί δὲν θέλεις νὰ τὸ ἀναδείξεις ὡς θέµα (λὲς καὶ εἶπε κανεὶς νὰ παραστεῖ ἐκεῖ σύσσωµη ἡ Κυβέρνηση!) ἀφήνεις χῶρο στὸν ἄλλον νὰ κάνει δηµόσιες σχέσεις καὶ παιχνίδια. Νοµίζουµε πὼς ἡ δικὴ µας παρουσία στὶς Βρυξέλλες ἔδειξε καὶ τὸν τρόπο ἀντιµετώπισης τέτοιων καταστάσεων καὶ τὸ µῆκος κύµατος ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσει ἡ ἐθνικὴ µας ἐπιχειρηµατολογία στὴ Θράκη. Βεβαίως ἔµειναν ἀναπάντητες οἱ τελευταῖες βρωµίτσες τοῦ Δηµητρᾶ, ὁ ὁποῖος µὲ τὶς παρεµβάσεις τῶν φίλων µας ἔνιωσε ἐπιβεβαιωµένος γιὰ ὅσα ἔλεγε, ὅτι δηλαδή ἡ Ἑλλάδα ἀντιµετωπίζει µέ “ὕποπτη εὐµένεια” τά ποµάκικα καὶ τσιγγάνικα σωµατεῖα στή Θράκη. Δὲν πειράζει, τὴν επόµενη φορά ποὺ θὰ βρεθοῦµε καὶ ποὺ ἐνδεχοµένως θὰ παίξουµε µὲ ὅρους ἰσηγορίας, τότε θὰ πάρει κι αὐτὸς (µερικὲς ἀπό) τὶς ἀπαντήσεις ποὺ τοῦ χρειάζονται…

 

Κώστας Καραΐσκος, Κομοτηνή

Διευθυντής του «Αντιφωνητή»

 

none

     Είπαμε σήμερα να σας αποκαλύψουμε ένα ακόμη μέρος μιας από τις αθέατες πλευρές μας εδώ στον «Αντιφωνητή»: της συνεχούς και γόνιμης επικοινωνίας που έχουμε με τους αναγνώστες μας. Κόβουμε βεβαίως και πάλι τα αναρίθμητα ερωτικά email που λαμβάνουμε καθημερινά από δίμετρες εκρηκτικές ξανθιές και τα οποία πλέον τα πετάμε πριν καν τα διαβάσουμε (ε, πώς να την αντέξεις πια τόση υγρασία). Από τα υπόλοιπα όμως, σταχυολογήσαμε τα πιο χαρακτηριστικά και σας τα παρουσιάζουμε αμέσως – μαζί φυσικά και με τις δικές μας απαντήσεις:

Read the rest of this entry…

none

http://antifonitis.gr/online/wp-content/uploads/2009/03/243.pdf

none

cf86ceb9cebbcebfcebbcebfceb3ceb9cebacf8c-ceb4cf80ceb8Καλοδεχούμενες οἱ ὑποσχέσεις Στυλιανίδη γιά αὔξηση τῶν εἰσακτέων στίς σχολές τῆς Κομοτηνῆς, κατά ἑκατοντάδες νέους φοιτητές, ἀλλά νομίζουμε ὅτι ὑπάρχουν καί κάποιες ἄλλες προτεραιότητες. Π.χ. ἡ στέγαση (ἐπιτέλους!) τοῦ Τμήματος Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ ΔΠΘ, τό ὁποῖο ἐπί τόσα χρόνια συνεχίζει νά κάνει μαθήματα μέσα σέ. τόλ καί παραπήγματα, τά δέ γραφεῖα τῶν καθηγητῶν εἶναι κάτι χῶροι μέ διαστάσεις καί ποιότητα κατασκευῆς πέραν κάθε φαντασίας (πάντως τά φίδια τῆς περιοχῆς τά βρίσκουν μᾶλλον βολικά). Δέν θέλουμε νά πιστέψουμε ὅτι ἡ χρόνια παραμέληση τοῦ Τμήματος ἔχει νά κάνει μέ τήν… ψήφο του στίς πρυτανικές ἐκλογές ἀλλά κάποιες καταστάσεις δέν προκύπτουν τυχαῖα.

Χαρακτηριστικό εἶναι τό πρόβλημα τῆς… τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας τῆς Γραμματείας καί τῆς Προέδρου τοῦ Τμήματος μέ τόν ἔξω κόσμο! Πρό ἡμερῶν ἡ πρόεδρος κ. Χαρίκλεια Ἰωαννίδου, καί μετά ἀπό ἀπόφαση τῆς Γ.Σ. τοῦ Τμήματος, ἐπανέφερε στό Πρυτανικό Συμβούλιο τό χρόνιο (!) αἴτημα παροχῆς τεσσάρων κωδικῶν ὥστε νά λειτουργήσει στοιχειωδῶς ἡ ἐπικοινωνία μέ φοιτητές, διδάσκοντες, ἱδρύματα καί ὑπηρεσίες. Σήμερα, ἐλλείψει κωδικῶν, οὔτε φάξ δέν μπορεῖ νά στείλει ἡ γραμματεία, π.χ. σέ ἕναν γονέα πού ζητᾶ μιά βεβαίωση! Εἶναι δυνατόν ἡ ἀπίστευτη αὐτή κατάσταση νά μήν μεθοδεύεται ἀπό κάποιους πού ἔχουν κάνει στό ΔΠΘ τήν ἴντριγκα καί τήν καμοριά… ἐπιστήμη;

Καί βεβαίως οἱ φοιτητές τοῦ Τμήματος εἶναι ἐκεῖνοι πού πρωτίστως εἰσπράττουν τήν ἀπαξίωση αὐτή. Διαβάζουμε στήν πρόσφατη ἀνακοίνωση τοῦ φοιτητικοῦ ἀριστεροῦ «Δικτύου» τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει τό Τμῆμα: «…Ἡ μόνιμη ὑποχρηματοδότηση τοῦ Τμήματος συνεπάγεται τεράστια ὑλικοτεχνικά προβλήματα, ὅπως αὐτό τοῦ κτιριακοῦ, τῆς γραμματείας καί τῆς βιβλιοθήκης. Ἡ γραμματειακή ὑποστήριξη συγκεκριμένα εἶναι ἐλάχιστη, καθώς ἡ γραμματεία λειτουργεῖ μόλις δύο ὧρες καθημερινά καί ὁ μή ἐπιπλέον διορισμός μόνιμου, σταθεροῦ καί πλήρους ἀπασχόλησης προσωπικοῦ καθιστοῦν τήν κατάσταση ἰδιαίτερα προβληματική. Στό παρελθόν τό Τμῆμα εἰσέπραξε ἀρκετές ὑποσχέσεις ἀπό τό ἑκάστοτε πρυτανικό σχῆμα, ὅμως δέν ἔχει γίνει ἀπολύτως τίποτε στήν κατεύθυνση ἐπίλυσης τοῦ προβλήματος. Ἀντιθέτως, ἡ κατάσταση ὅλο καί χειροτερεύει καθώς δέν ὑπάρχει προσωπικό νά «περάσει» τίς βαθμολογίες, νά δώσει πιστοποιητικά ἀναλυτικῶν βαθμολογιῶν, νά ἐξυπηρετήσει τούς καθηγητές καί τούς φοιτητές τοῦ Τμήματος. Ἡ ἀπουσία ἐπίσης μηχανοργάνωσης εἶναι ἐνδεικτική, καθώς οἱ βαθμολογίες δέν εἶναι περασμένες σέ ὑπολογιστές, γεγονός πού πολλές φορές καθυστερεῖ τά πιστοποιητικά ἀναλυτικῶν βαθμολογιῶν. Εἶναι προφανές ὅτι δέν μπορεῖ νά προαχθεῖ ἐπιστημονική ἔρευνα σέ ἕνα πανεπιστήμιο τοῦ ὁποίου οἱ καθηγητές καί φοιτητές ἐκτελοῦν καθήκοντα διοικητικοῦ προσωπικοῦ. Μάλιστα ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου νά αὐξηθοῦν κατά 25% οἱ εἰσακτέοι στά περιφερειακά πανεπιστήμια μᾶς κάνει νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι τό ἤδη προβληματικό Τμῆμα μας δέν θά μπορεῖ νά ἀνταπεξέλθει καθόλου στίς ἀνάγκες τῶν φοιτητῶν καί φοιτητριῶν…»

none

cebcceaccf84ceb5cf83ceb9cf82«Α»: Κύριε Μάτεσι, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από την Κομοτηνή και το κοινό της;

Π.Μ.: Η πόλη, όμορφη και γοητευτικά άναρχη, δείχνει ευμάρεια. Η Θράκη μαγική, όπως πάντα. Το κοινό στην εκδήλωση ευγενικό, θερμό, και προσήλθε με γνώση του θέματος.

 

«Α»: Μπαίνουμε στον πειρασμό να ρωτήσουμε την άποψή σας πάνω σε θέματα που σχολιάζονται στα βιβλία σας είτε από τον αφηγητή τους είτε από τους ήρωές τους. Αρχίζουμε με την εξής ερώτηση: Πιστεύετε ότι το νεοελληνικό κράτος «κακοδαιμονεί κυρίως μετά την παράλογη κυριαρχία της Δεξιάς κατά τη λεγόμενη Απελευθέρωση 1944-1945»; («Έκθεσις Ιδεών», σελ. 120.)

Π.Μ.: Το νεοελληνικό κράτος (καί το Έθνος) κάνουν αποτυχημένες απόπειρες να υπάρξουν ελεύθερα από το 1832 και επέκεινα. Η «απελευθέρωσή» μας διευθετείται και κατευθύνεται από άλλους: Αγγλία παλαιότερα, Η.Π.Α. σήμερα· με επιστάτη τους τη Δεξιά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς ο Έλλην πολίτης δεν ξυπνάει. Τα αποτελέσματα των εκλογών, το επίπεδο της ελληνικής Βουλής μαρτυρούν το χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης των Ελλήνων ψηφοφόρων.

 

«Α»: Η «Απελευθέρωση» προφανώς σχετίζεται και με το σχόλιο για την εθνική σημαία, η οποία είναι «κυκλωμένη από 52 άστρα που σφύζουν πέριξ του εθνικού σταυρού» («Έκθεσις Ιδεών», σελ. 127.)· ή κάνουμε λάθος;

Π.Μ.: Ισχύουν τα ανωτέρω. Ας μην τα επαναλάβουμε.

 

«Α»: «Ήτανε μεγάλη τους αγένεια αυτωνών που έκαναν έξωση στο βασιλικό μας γένος τότε με το δημοψήφισμα. Έκτοτε, δίχως βασιλείς, αισθάνομαι σαν να έχω βγει στη σκηνή δίχως κιλότα.» («Η μητέρα του σκύλου», σελ. 62.) Θεωρείτε ότι η «κακοδαιμονία» της χώρας μας οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στο θεσμό της βασιλείας;

Π.Μ.: Στα πρώην «ανάκτορα» οι ένοικοι δεν είχαν πληρώσει ποτέ το ενοίκιο. Και το χτίριο αυτό, αντί να το μεταποιήσουν σε «Μέγαρο Δημοκρατίας», όφειλαν να το κατεδαφίσουν, και τα ερείπιά του να παραμένουν ερείπια, ως μουσείο φρίκης.

 

«Α»: «Πού ξεπέσαμε μεταναστευτικώς, άραγε τού πλήρωνε Ι.Κ.Α. του Κούρδου;» («Πάντα καλά», σελ. 197.) Εσείς αποκλείετε το ενδεχόμενο να ’ναι ο Κούρδος απλώς… «φιλοξενούμενος»(!);

Π.Μ.: Μη βγάζουμε πολιτικά συμπεράσματα από μία απλή απόπειρα ευφυολογήματος.

 

«Α»: «Η Τουριστική Εταιρία Ευρώπης ορίζει το σύνθημα: κανένας δίχως εκδρομή. […] Παρήγγειλε στην Αμερική 23.018.215 καροτσάκια για παραλυτικούς, […] και άρχισε την εκδρομή.» («Ύλη Δάσους», σελ. 37-38.) Ενυπάρχει στο χωρίο αυτό σχόλιο για την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής;

Π.Μ.: Καθόλου, κανένα σχόλιο. Με το διήγημα «Μεταμόρφωση» ο Κάφκα άλλαξε άρδην τη ροή της Λογοτεχνίας. Και ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι είχε πει «η Τέχνη μπορεί να παραγάγει μορφές τις οποίες η Φύση αδυνατεί/ δεν είναι ικανή να δημιουργήσει». Πιστεύω ότι θα υποτιμούσα και θα υποβίβαζα τα κείμενά μου αν τα μεταποιούσα σε πολιτικά υπονοούμενα, σε στιλ γειτονίστικου κουτσομπολιού. Έτσι δρα μία μερίδα κριτικών μας της πεζογραφίας: κατασκοπεύουν το κρινόμενο κείμενο, και χαίρονται όταν νομίζουν ότι ανακαλύπτουν κάποιο ελάττωμα στο κείμενο που κρίνουν. Και σημειωτέον, κανείς δεν τους διόρισε κριτικούς.

 

«Α»: Σε πολιτικοκοινωνικό επίπεδο διακρίνετε κάποιον «Αλδεβαράν», κάποιο φωτεινό αστέρι ελπίδας για θετική έκβαση των πραγμάτων;

Π.Μ.: Όχι, κανέναν, τίποτα. Η Ελλάδα επιμένει στον μαρασμό της και στις αποτυχημένες απόπειρες να «ανανεωθεί». Φυσικά, άτομα αξιόλογα και δημιουργικά υπάρχουν. Όμως δρουν ερήμην (θα έλεγα: εις πείσμα) της λεγόμενης χώρας μας.

 

«Α»: Κύριε Μάτεσι, σας ευχαριστούμε θερμά.

none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters