Ἐπειδή ἀρκετοί µιλοῦν στή χώρα µας γιά ἄµεση δηµοκρατία, καλό εἶναι νά δίνεται ποῦ καί ποῦ ἕνα παράδειγµα ἐφαρµογῆς της στή χώρα ὅπου θριαµβεύει: στήν Ἑλβετία. Τά τακτικά δηµοψηφίσµατα τοῦ ἑλβετικοῦ λαοῦ, εἴτε σέ ἐθνικό ἐπίπεδο (ἀπαιτοῦνται 100.000 ὑπογραφές) εἴτε σέ τοπικό, εἶναι κόλαφοι στήν πολιτική ὀρθότητα καί στά πολυπολιτισµικά φληναφήµατα τοῦ παγκόσµιου καθεστῶτος. Τελευταῖο δεῖγµα γραφῆς δόθηκε στίς 22/9/2013, ὅταν οἱ Ἑλβετοί ψήφισαν, µεταξύ ἄλλων, καί γιά δύο σηµαντικά ζητήµατα. Τό πρῶτο ἀφοροῦσε τήν δηµόσια ἐµφάνιση µέ καλυµένο πρόσωπο (γιά τίς µουσουλµάνες γυναῖκες) καί τό δεύτερο τήν κατάργηση τῆς ὑποχρεωτικῆς στρατιωτικῆς θητείας!

Τό πρῶτο ἐρώτηµα τέθηκε στό ἰταλόφωνο καντόνι Τιτζίνο καί µέ ἕνα ποσοστό 65% ἡ ἰσλαµική µπούργκα ἀπαγορεύτηκε, παρά τίς κινητοποιήσεις µουσουλµανικῶν ὀργανώσεων ἀνά τόν κόσµο. Ἄλλωστε πρίν 4 χρόνια ἡ σύνολη χώρα εἶχε ὁµοίως ἀπαγορεύσει τήν ἀνέγερση µιναρέδων (ὑπῆρχαν ἤδη 4), µέ 57,5%, παρά τήν συντριπτική (132-51) ἀρνητική γνώµη τοῦ τότε Κοινοβουλίου καί τῆς Κυβέρνησης. Ἀφορµή εἶχε σταθεῖ ἡ ἀνέγερση ἑνός µιναρέ 6 µέτρων σέ ἕνα τζαµί ἀπό τήν Τουρκική Ἕνωση στό Wangen bei Olten, πού κερδήθηκε στά δικαστήρια ἀπό τούς Τούρκους.

Τό δεύτερο µεῖζον θέµα τώρα ἦταν ἡ κατάργηση τῆς θητείας καί ἡ καθιέρωση ἐπαγγελµατικοῦ Στρατοῦ. Τήν πρωτοβουλία εἶχε ἡ «Ὁµάδα γιά µιά Ἑλβετία χωρίς Στρατό» (GSsA), ὅπου µετεῖχε τό …«προοδευτικό» τόξο τῆς χώρας: Σοσιαλιστές, Πράσινοι καί φεµινίστριες. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ GSsA, Τοµπίας Σνέµπλι χαρακτήριζε τήν ὑποχρεωτική θητεία «ἐργαλεῖο τῶν πολέµων τοῦ παρελθόντος» καί µιλοῦσε γιά τήν ἀπουσία «ἀπειλῆς εἰσβολῆς στήν Ἑλβετία µέσα στά ἑπόµενα 15-20 χρόνια»!

Βεβαίως οἱ παπαριές του ἔλαβαν τήν δέουσα ἀπάντηση. Ἡ (προσβλητική γιά τήν ἑλβετική ὁπλική παράδοση) πρόταση συγκέντρωσε ποσοστό µόλις 26,8% καί ἀπορρίφθηκε πανηγυρικά. Ἀξίζει ὅµως νά δοῦµε λιγάκι τίς λεπτοµέρειες.

Στήν Ἑλβετία ὁ στρατός ἀποτελεῖται ἀπό 155.000 κληρωτούς καί 2.650 ἐπαγγελµατίες στρατιῶτες. Ὅλοι οἱ ἄνδρες 18 – 32 ἐτῶν περνοῦν ἀπό ἐκπαίδευση 7 ἑβδοµάδων καί µετά περνοῦν 6 ἐπανεκπαιδεύσεις πού διαρκοῦν 19 µέρες ἐτησίως*. Οἱ στρατιῶτες κρατοῦν τά ὅπλα στά σπίτια τους (κάπου 500.000 ὅπλα) καί κάθε χρόνο ἀσκοῦνται στή σκοποβολή. Ἡ ἡµέρα Feldschessen εἶναι τό µεγαλύτερο σκοπευτικό γεγονός τοῦ κόσµου, µέ 200.000 ἀνθρώπους νά µετέχουν σέ σκοπευτικά φεστιβάλ, ὅπου τίς σφαῖρες τίς παρέχει τό Κράτος. Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι ἡ ἐγκληµατικότητα στή χώρα εἶναι κυριολεκτικά ἀσήµαντη καί ἡ µόνη (στατιστικά ἀνιχνεύσιµη) παράνοµη χρήση ὅπλων εἶναι στίς …αὐτοκτονίες.

Δέν ὑπάρχουν ὅµως Ἑλβετοί ἀντιρρησίες συνείδησης; Βεβαίως. Τό 40% τῶν στρατεύσιµων εἴτε κάνει ἐναλλακτική θητεία εἴτε ἐξαιροῦνται ἐντελῶς πληρώνοντας φόρο 4% ἐπί τοῦ µισθοῦ τους. Ἔχει κανείς ἐν Ἑλλάδι τή βούληση νά ἀξιοποιήσει τήν ἑλβετική ἐµπειρία;

 

* Θυµίζει καθόλου …Ἑλλάδα; Ὄχι φυσικά, τί νά φοβηθοῦµε; Ἔχουµε ἐµεῖς τούς …ἐχθρούς τῆς Ἑλβετίας;