Ἀπίστευτο κι ὅµως ἀληθινό! Ἐν ἐνεργεία βουλευτής τοῦ κυβερνῶντος κόµµατος δίνει δηµοσίως γραµµή γιά ἔνταξη σέ …ἄλλο κόµµα! Τό ἔπραξε ὁ Τσετίν Μάντατζη* στό χωριό Σούνιο τῆς Ξάνθης (22/6), λέγοντας: «Ἀργά ἤ γρήγορα ὅλοι θά µποῦνε σέ αὐτό τό κόµµα, ἐλᾶτε ὅλοι µαζί ἀπό τώρα καί µετά, ὑπάρχει ἕνα κόµµα χαρακτηριστικό γιά τή µειονότητά µας: Τό κόµµα Φιλίας – Ἰσότητας – Εἰρήνης. Ἐλᾶτε ὅλοι µαζί νά ἐνδυναµώσουµε αὐτό τό κόµµα. Καί προσέξτε, αὐτό τό λέει ἕνας βουλευτής τοῦ κόµµατος τῆς ἐξουσίας, δέν τό λέω ἀφοῦ ἔφυγα ἀπό τό βουλευτιλίκι καί µετά, τό λέω ἐνῶ συνεχίζεται ἡ θητεία µου»!
Τί ἄλλο εἶπε ὁ µέγας πολιτευτής τῆς Ξάνθης; Πώς ἕνα ἀπό τά µεγαλύτερα λάθη του ἦταν ἡ ὑποστήριξή του πρός τόν Γιαννα-κίδη πέρυσι στίς περιφερειακές ἐκλογές, καθώς τόν κρίνει πονηρό καί διπλοπρόσωπο (τί µοῦ λές!). Κι ἀφοῦ διαβεβαίωσε τό ἀκροατήριο πώς πάντα προωθοῦσε τά συµφέροντα τῆς τουρκικῆς – µουσουλµανικῆς κοινότητας στήν Ἀθήνα, κατέληξε: «ἄν θέλουµε αὐτή ἡ κοινότητα νά πάει µπροστά, εἴµαστε ὑποχρεωµένοι νά ¨τρέξουµε¨ αὐτό τό κόµµα µας». Ἔφτασε ἤδη στό “µας”! Γιά τό ΠαΣοΚ δέν ἀφιερώνει οὔτε µιά κλανιά.

Τί σηµαίνουν ὅλα αὐτά; Πώς τώρα πού ἐξασφάλισε τήν πλούσια βουλευτική σύνταξη, θά τόν πληρώνει τό γελοῖο ἑλληνικό κράτος γιά νά δουλεύει πιά ἀνοιχτά γιά τήν Τουρκία – δέν θά εἶναι δά καί ὁ πρῶτος! Ἐµεῖς νἄµαστε καλά νά τόν πληρώνουµε!
 

 

* Ναί, στή φωτογραφία δέν εἶναι ὁ Μάντατζη ἀλλά πῶς νά (ξανα)βάζαµε τέτοια φάτσα στό πρωτοσέλιδο ρέ γαµῶτο, τόν ἔχουµε ἤδη πιό κάτω, µιά φορά φτάνει. Ἐνῶ µέ τή Λίζ…

 

 

none

 Χρόνια τώρα ὁ µπαµπούλας τῶν ΜΜΕ καί τῶν ὀργανικῶν διανοούµενων τοῦ καθεστῶτος λυσσοῦσε κατά οἱουδήποτε τολµοῦσε νά ὑπαινιχθεῖ δηµοσίως κάτι περί ἐθνικῆς ὑπόθεσης, πατριωτικοῦ καθήκοντος καί ἰδιαίτερης σχέσης µέ τήν συλλογική µας ρίζα. Ὅπως τό ἔχουµε ξαναγράψει, οἱ θεµατοφύλακες τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας (πολιτικοί, γραφιάδες, δηµοσιογράφοι καί ἀργότερα καί ὅλα τά θύµατα τῆς µαζικῆς πλύσης ἐγκεφάλου) τραβοῦσαν πιστόλι στό ἄκουσµα κάθε λέξης πού ξεκινοῦσε ἀπό ἐθν- καί ἀπό ἑλλ-. Γιατί; Γιατί ὑποτίθεται πώς αὐτά µᾶς γυρνοῦσαν σέ ἕνα ἐξοβελιστέο παρελθόν, ἀφορµῶντο ἀπό προεπιστηµονικές καί ἐπικίνδυνες ἀντιλήψεις, παρέπεµπαν σέ ὑποκριτικές συµπεριφορές ἤ καί ὕποπτες διασυνδέσεις. Καί τ’ ἀντέξαµε ὅλα τοῦτα γιατί εἴµασταν σίγουροι γιά τήν ἀλήθεια τῶν ἀπόψεών µας, γιά τό ἀνεξίτηλο τῶν ἀξιῶν πού ὑπερασπζόµασταν καί γιά τό ἀάατο τῶν θέσεών µας.

Καί τί βλέπουµε τώρα; Ἕναν πρωθυπουργό – γελοιογραφία, µιά τυπική ἔκφραση τῆς ἀποικιοκρατίας στή χώρα µας, τόν κοµιστή τῆς γραµµῆς τῶν τραπεζιτῶν τῆς Δύσης, νά κάνει κατάχρηση τῶν ἴδιων, µέχρι πρότινος ποινικοποιηµένων, ὅρων! Νά τό πατριωτικό χρέος, νά τό ἐθνικό πρόβληµα, νά τό καθῆκον γιά τήν Ἑλλάδα… Κι οὔτε ἕνας ἀπό τούς ἡρακλεῖς τοῦ ὑποπατριωτικοῦ µπλόκ δέν βγαίνει νά τόν ἐγκαλέσει, παρά τήν προκλητική ὑπερκατανάλωση τῆς ἐθνοπατριωτικῆς ρητορικῆς. Γιατί; Γιατί ἁπλούστατα ὅλοι ξέρουν ὅτι εἶναι ἁπλῶς φαρισαϊκή ρητορεία. Γιατί εἶναι, πασιφανῶς, µόνον ἀβαρῆ λόγια, εἶναι ἀκριβῶς αὐτός ὁ «ἐθνικισµός» τοῦ ξενοκρατούµενου καθεστῶτος, αὐτός πού πουλάει τήν πατρίδα στά µεγάλα συµφέροντα, ἔτσι ὅπως τόν ζήσαµε καί στά χρόνια τοῦ Ψυχροῦ Πολέµου. Αὐτός ὁ «Ἑλληνάρας» τοῦ Μαξίµου δέν τούς ἐνοχλεῖ, ὄχι. Τούς ἐνοχλοῦν ὅσοι ἐννοοῦν αὐτά πού λένε καί οἱ ὁποῖοι νιώθουν ἀπέχθεια γιά τήν ἐκφορά ἑλληνοφανοῦς λόγου ἀπό τό συγκεκριµένο, κραυγαλέα ἀνελλήνιστο, ἄτοµο. Ἀπό αὐτόν πού ἀφαίρεσε τό «ἐθνικῆς» ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας, πού πρώτη νοµοθετική του ἐνέργεια ἦταν νά πλήξει τόν ἐθνικό χαρακτήρα τοῦ κράτους διά τῆς νοµιµοποίησης τῶν λαθροµεταναστῶν, πού ἀπογυµνώνει προθύµως τόν ἑλληνικό λαό ἀπό τά περιουσιακά του στοιχεῖα…

Παρά τόν τίτλο του, τό παρόν ἀρθρίδιο δέν στοχεύει τόν καηµένο τόν ΓΑΠ, ὄχι. Θέλουµε ὅµως νά δείξουµε τίς ἀνακολουθίες τῶν παρακρατικῶν κύκλων (ΕΛΙΑΜΕΠ καί δέν συµµαζεύεται…) πού ἐπικαλοῦνται καί …ἰδεολογικά κίνητρα, οἱ ἐλεεινοί.

none

Στά πλαίσια τῆς γνωστῆς πασοκικῆς µπουρδολογίας, τό ὑπουργεῖο Παιδείας ἀνακοίνωσε τή νέα του «ἀρχιτεκτονική» τῆς µειονοτικῆς Ἐκπαίδευσης. Ἡ πρόσφατη κατάργηση τῆς Εἰδικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδηµίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) ἄνοιξε τόν δρόµο γιά τή φοίτηση τῶν ὑποψηφίων δασκάλων στά µειονοτικά σχολεῖα στό Παιδαγωγικό Τµῆµα τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Στά πλαίσια τοῦ Τµήµατος αὐτοῦ οἱ µειονοτικοί φοιτητές – πού θά εἰσέρχονται µέ τή γνωστή «προσωρινή» (ἐδῶ καί 15 χρόνια) ποσόστωση – θά ἀκολουθοῦν εἰδικό πρόγραµµα σπουδῶν ἐπιλογῆς, καί µέ τό πτυχίο τους θά µποροῦν νά διδάσκουν στά µειονοτικά σχολεῖα. Τό ὑπουργεῖο θέτει στόχο τή δηµιουργία µεγαλύτερων µειονοτικῶν σχολείων, τουλάχιστον 4θέσια, µέ στόχο τά 6θέσια. Καί τέλος, λέγεται ὅτι θά ὁριστοῦν Ζῶνες Ἐκπαιδευτικῆς Προτεραιότητας στή Θράκη γιά τίς ὁποῖες θά προγραµµατιστοῦν ὑποστηρικτικές ἐνέργειες γιά τούς µαθητές τῆς περιοχῆς.

Read the rest of this entry…

none

Τά γεγονότα τρέχουν µέ ἰλιγγιώδη ταχύτητα καί στήν προµετωπίδα τους πάντα βρίσκεται τό οἰκονοµικό τέλµα στό ὁποῖο µᾶς βούτηξε ἡ λεγόµενη καί «ἑλληνική κυβέρνηση». Ὅµως λίγο πίσω ἀπό αὐτά τά ζητήµατα βρίσκονται καί ἄλλα, ἐξίσου σοβαρά, ὅπως εἶναι τό µειονοτικό τῆς Θράκης, πού δείχνει νά ἔχει ξεφύγει ἀπό κάθε ἐθνικό ἔλεγχο (θά µοῦ πεῖτε «καί ποιός νά ἀσκήσει τόν ἔλεγχο;» Κι αὐτό σωστό…).

Πρίν τεκµηριώσουµε τήν ἀνωτέρω ἐκτίµηση, σηµειώνουµε ἕνα χαρακτηριστικό µικροσυµβάν στήν Ξάνθη: Στίς 19 Μαΐου, ἡµέρα ἐθνικῆς γιορτῆς τῶν Τούρκων καί ὀδυνηρῆς µνήµης γιά τούς Ποντίους προγόνους µας, ἕνα καραβάνι µέ αὐτοκίνητα καί µοτοσυκλέτες, περνώντας γιά τή Θεσσαλονίκη, µπῆκε µέ τούρκικες σηµαῖες στήν κεντρική πλατεία τῆς πόλης. Κάποιοι λίγοι (νεοπρόσφυγες, κυρίως) ἐξαγριώθηκαν µέ τήν προκλητική τους παρουσία, τούς ζήτησαν νά φύγουν καί τελικά ἡ ἐπέµβαση τῆς Ἀστυνοµίας (καί τῶν δηµοτικῶν Ἀρχῶν) διέκοψε τήν ἀρχόµενη σύρραξη. Ὁ Ἀλλάχ τούς φύλαξε καί δέν µπῆκαν στήν Κοµοτηνή στόν γυρισµό…

Ἄς ρίχνουµε µιά µατιά καί στό τί γίνεται στή γειτονική καί ὁµοιοπαθή Βουλγαρία. Τοῦρκοι µειονοτικοί µπροστά στό µεγάλο τζαµί τῆς Σόφιας συγκρούστηκαν µέ Βούλγαρους τοῦ κόµµατος «Ἀτάκα» πού ζητοῦσαν νά µειωθεῖ ἡ ἔνταση τῶν µεγάφωνων τοῦ τεµένους. Ἡ βουλευτής Ντενίσα Γάτζεβα χτυπήθηκε µέ πέτρα καί ἀκολούθησαν συλλήψεις. Τό θέµα ἔφτασε στή Βουλή καί µᾶλλον δέν ἔληξε.

Θέλουν καί οἱ δικοί µας παρόµοιες ἐξελίξεις; Ὑποθέτω πώς ὄχι. Τότε γιατί ἐπιτρέπουν αὐτό τό ΟΡΓΙΟ προπαγάνδας πού βλέπουµε νά κορυφώνεται (τελευταῖο παράδειγµα ὁ ἐρχοµός τῆς Ἐµινέ Ἐρντογάν) στήν περιοχή; Τό πόσο αὐτοκτονικός εἶναι αὐτός ὁ στρουθοκαµηλισµός δέν τό ἀντιλαµβάνονται; Τό τί συµβαίνει τό ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους; Ἄν ὄχι, τούς τό προσφέρουμε δωρεάν σήμερα. Ἀντί ἄλλων ἐπιχειρηµάτων παραθέτουµε ἕναν ἀπολογισµό τῶν ἐκδηλώσεων πού ἔστησε ἡ Τουρκία στήν ἑλληνική Θράκη ΜΟΝΟ µέσα στόν Μάη. Μένει στόν ἀναγνώστη νά ἀναλογιστεῖ πόσος χρόνος καί χρῆµα δαπανήθηκαν καί πόσος κόσµος δούλεψε γι’ αὐτές. Καί παράλληλα νά διαπιστώσει τό σχέδιο τῆς γείτονος γιά τήν περιοχή µας, τό ὁποῖο τακτικά περιγράφουµε ἀπό τίς σελίδες τοῦ «Ἀντιφωνητῆ». Ἔχουµε λοιπόν καί λέµε:

Read the rest of this entry…

none
 Οἱ δεκάδες χιλιάδες τῶν Ἰσπανῶν ἀγανακτισµένων διαδηλωτῶν («Los Indignados») πού παρέµειναν στίς δεκάδες πλατεῖες τῆς χώρας ἦταν σίγουρα ἡ σηµαντικότερη ἀχτίδα ἐλπίδας στό σύγχρονο πολιτικό σκηνικό τῆς Εὐρώπης. Οὔτε οἱ καιρικές συνθῆκες, οὔτε οἱ ἀστυνοµικές ἀπαγορεύσεις, οὔτε τά κυβερνητικά καλοπιάσµατα ἀπέτρεψαν τήν πολυήµερη κινητοποίηση πρίν καί µετά τίς τοπικές ἐκλογές στίς πλατεῖες τῆς χώρας καί κυρίως στήν πλατεία Πουέρτα ντέλ Σόλ στό κέντρο τῆς Μαδρίτης. Ἡ πρωτοβουλία τους αὐτή βρῆκε µιµητές καί συµπαραστάτες σέ ὅλη τήν Εὐρώπη.Τί διεκδικοῦν οἱ Ἰσπανοί πολίτες, πού οἱ ἴδιοι παροµοιάζουν τήν κινητοποίησή τους µέ κείνην τῆς αἰγυπτιακῆς πλατείας Ταχρίρ; Πρῶτα ἀπ’ ὅλα πραγµατική δηµοκρατία, ὅπως λέει καί τό κεντρικό τους σύνθηµα. Κι ἀπό κεῖ καί πέρα ἐργασία, κοινωνικό κράτος, ἀλλαγή οἰκονοµικῆς πολιτικῆς… Πράγµατα πού ἀφοροῦν τό σύνολο τῆς ὑφηλίου σήµερα, ἀκόµη κι ἄν ἡ ἀνεργία ἀλλοῦ δέν γνωρίζει τήν ἔξαρση τῆς Ἰβηρικῆς περίπτωσης, ὅπου ἕνας στούς δύο νέους εἶναι χωρίς δουλειά καί τά 5 ἑκατοµµύρια τῶν ἀνέργων δίνουν γενικό ποσοστό τῆς ἀνεργίας πάνω ἀπό τό 20% χρόνια τώρα.

Βλέποντας λοιπόν κάποιοι ἀριστεροί (τοῦ καναπέ καί µή) τήν ἰσπανική περίπτωση, ὀνειρεύτηκαν ἀνάλογες καταστάσεις καί ἐδῶ, µέ τήν ἀφεντιά τους (φυσικά) στήν πρωτοπορία. Πράγµατι, κινητοποιήσεις ἔγιναν ἀλλά τό γιούχα τοῦ κόσµου στίς πλατεῖες τούς ἔβαλε στή θέση τους. Κι ὅσο κι ἄν ὑπάρχουν ἀναλογίες, ὑπάρχουν καί οὐσιώδεις διαφορές, τίς ὁποῖες ἡ ἀριστερίστικη, µανιχαϊκή ἀνάλυση τείνει νά τίς παραβλέπει ἤ ἁπλᾶ τίς ἀγνοεῖ.

Read the rest of this entry…

none
 Τό 1998 ἦταν µιά χρονιά ἀναµονῆς. Τήν διακυβέρνηση τῆς χώρας εἶχε ἀναλάβει ὁ πρασινόχρους ἐκσυγχρονισµός, ἀλλά δέν εἶχε δώσει ἀκόµη σοβαρό δεῖγµα τῆς ἄθλιας γραφῆς του. Ὡστόσο ἡ Ἑλλάδα βρισκόταν σέ ἕναν διαρκή πνευµατικό κατήφορο καί αὐτό ἦταν ἀδύνατον νά τό ἀγνοήσει µιά ὁµάδα ἀνθρώπων πού ξεκινοῦσε στήν Κοµοτηνή, στήν ἀκρότατη Περιφέρεια τῆς ἑλλαδικῆς Ἐπικράτειας, ἕναν ἔντυπο ἀγώνα γιά τά οὐσιώδη προβλήµατα τῆς πατρίδας µας. Καί µέσα στά προβλήµατα αὐτά συµπεριλαµβανόταν ὁπωσδήποτε ἡ ἔγνοια γιά τή γλῶσσα µας: Ἡ ἔγνοια ὄχι τῶν είδικῶν ἀλλά τῶν χρηστῶν της ἐκείνων πού τήν ἀγάπησαν.
none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters