Τελικά τί συµβαίνει ρέ παιδάκι µου στή ζωή αὐτή; Ὑπάρχουν ἄραγε χάρες καί χαρίσµατα πού ἀποτελοῦν οἰκογενειακά γνωρίσµατα; Ἤ εἶναι τό οἰκογενειακό περιβάλλον πού διαµορφώνει τό ἄτοµο, µέ τά προσόντα του καί µέ τά κουσούρια του; Πάντως σέ κάθε περίπτωση τά ἀποτελέσµατα εἶναι τόσο ὁρατά πού µᾶλλον πρέπει νά δικαιολογήσουµε καί τούς ὀπαδούς τῆς …κληρονοµικῆς βασιλείας. Γιατί τό βλέπει κανείς καθηµερινά: πῶς µιµήθηκε ἡ Ντόρα τόν πατέρα της στήν ἡγεσία µικροῦ κόµµατος χάριν τῆς Δηµοκρατίας, πόσο ἐπιτυχηµένα γιοί καί ἀνήψια βουλευτῶν σταδιοδροµοῦν στούς θεσµούς, πόσο ἄξια οἱ συγγενεῖς πρυτάνεων ἐξελίσσονται σέ πρωτοβάθµιους καθηγητές… Μάλιστα µέ ἀφορµή τήν παρουσία τῶν κυριῶν Φραγκουδάκη – Δραγώνα στή Θράκη γιά τήν προώθηση τοῦ εὐρω-επιδοτούµενου ἔργου τους, βρῆκα κι ἄλλο τέτοιο παράδειγµα!

Read the rest of this entry…

none