Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση Ἐκτιµητῶν Ἀκινήτων (TEGoVA) εἶναι ἕνας εὐρωπαϊκός θεσµός ἀπό τούς πολλούς στούς ὁποίους µετέχουµε ὡς Ἑλλάδα καί στούς ὁποίους µετέχει πλέον καί ἡ Ψευτοµακεδονία τῶν Σκοπίων. Στήν ἱστοσελίδα http://www.tegova.org/en/p508c044c02e8c λοιπόν τῆς TEGoVA διαβάζουµε τήν FYROM ὡς «Republic of Macedonia»!

Μέλη τῆς TEGoVA στήν Ἑλλάδα εἶναι ὁ ΣΕΚΕ (Σύλλογος Ἐκτιµητῶν Ἑλλάδος) καί τό ΣΟΕ (Σῶµα Ὁρκωτῶν Ἐκτιµητῶν), δύο πολύ σοβαροί θεσµοί στίς ἐκτιµήσεις ἀκινήτων στή χώρα µας. Μάλιστα τό ΣΟΕ (http://soegr.gr/web/index.php) διοικεῖται ἀπό ἑπταµελές Ἐποπτικό Συµβούλιο τό ὁποῖο διορίζεται ἀπό τήν ἑκάστοτε κυβέρνηση, δέν εἶναι ἰδιωτικός ὀργανισµός ἀλλά τό ἐπίσηµο ἐκτιµητικό ὄργανο τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας. Κι ἐφόσον εἶναι ἱδρυτικό µέλος τῆς TEGoVA, πῶς πέρασε πρό ἡµερῶν τό ὄνοµα τῆς Μακεδονίας ἐπισήµως; Ἡ εὐρωπαϊκή ἀδιαφορία εἶναι δεδοµένη, τό θέµα εἶναι ἄν ὑπῆρξε ἑλληνική ἀντίδραση καί πόσο ἀποφασιστική (ἤ προσχηµατική) ἦταν αὐτή. Ὁ δέ ΣΕΚΕ (http://www.avag.gr) πρόσφατα πιστοποιήθηκε ἀπό τήν TEGoVA γιά νά διενεργεῖ τίς ἐξετάσεις τῶν ἀναγνωρισµένων ἐκτιµητῶν στήν Ἑλλάδα. Τί ἔπραξαν λοιπόν οἱ δύο αὐτοί φορεῖς γιά τήν περιφρούρηση τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόµατος τῆς Μακεδονίας στό ἐσωτερικό τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ὀργανισµοῦ;