Ἔγιναν καί τά ἐγκαίνια τῆς Ziraat Bankasi στήν Κοµοτηνή, µέ ἄκρως ὑποβαθµισµένη ἐκπροσώπηση ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς, χάρη στήν καίρια ἀντίδραση τοῦ γ.γ. τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ, Δηµήτρη Σταµάτη. Ὁ Περιφερειάρχης, ἐπιδεικνύοντας µιάν εὐαισθησία πού πολλοί ἀπό χρόνια ἔχουν ξεχάσει, ἐπέστρεψε ὡς ἀπαράδεκτη τήν πρόσκληση / πρόκληση τῆς τούρκικης τράπεζας, ἀφοῦ ἦταν γραµµένη µόνο στά τουρκικά καί στά ἀγγλικά (!). Ἔτσι δέν ἐµφανίστηκαν οὔτε καί οἱ αὐτοδιοκητικοί τῆς πόλης – ὑπερνοµάρχης, νοµάρχης, δήµαρχος – καί ἔµειναν (σχεδόν) µόνοι τους οἱ µειονοτικοί. Μά καί ἀπό αὐτούς, πέραν τῶν ἐπαγγελµατιῶν Τούρκων, ἐλάχιστοι ἦταν παρόντες.

Μία µόνο στιγµή ξεχωρίσαµε, ἐκείνην στό σχετικό ρεπορτάζ τοῦ ΑΝΤ1 τήν ἑποµένη, ὅταν ἐνῶ µιλοῦσε στήν κάµερα ὁ γνωστός Ντεντέ, µπῆκε στό πλάνο ἕνας διερχόµενος µεσῆλιξ καί ἄρχισε νά τόν τραβάει γιά νά τόν διακόψει. Ὁ Ν.Ν. ἦταν προφανῶς ἕνας ἀπό τούς ἄπειρους µπουχτισµένους Κοµοτηναίους – ἤ µᾶλλον «γκιαούρηδες» – µέ τήν παρουσία καί τά ἔργα τοῦ λεγάµενου. Νά πού κάπου κάπου βγαίνει (κατά λάθος, φυσικά) καί καµµιά ἀλήθεια στά βοθροκάναλα.

Ἔλα ὅµως πού ὁ λεγάµενος δέν ἔχασε τήν εὐκαιρία νά ἐκµεταλλευτεῖ τό γεγονός καί ἄρχισε νά αὐτοπαρουσιάζεται ὡς θῦµα στά φιλαράκια του ἐκτός συνόρων! Πῆρε µία ἀνακοίνωση ἀπό τό (µισ)ἑλληνικό τµῆµα τοῦ Γραφείου γιά τίς Ὀλιγότερο Ὁµιλούµενες Γλῶσσες ὅπου µετέχει, κι ὅπου οὔτε λίγο οὔτε πολύ ἔγραφε ὅτι «

…Ὀργή καί ἀγανάκτηση ὄχι µόνο γιά τήν ἄνανδρη ἐπίθεση ἀλλά κυρίως γιά ὅ,τι τήν προκάλεσε καί γιά ὅ,τι ἀκολούθησε. Ὁ Ἀµπντουλχαλίµ Ντεντέ θά δεχόταν τήν ἐπίθεση αὐτή ἀνεξάρτητα ἀπό αὐτά πού θά ἔλεγε, καθώς τό κλῖµα πού εἶχε δηµιουργηθεί τίς τελευταῖες ἡµέρες στή Θράκη µέ ἀφορµή τά ἐγκαίνια ὑποκαταστήµατος τουρκικῆς τράπεζας, ἦταν ἐµπρηστικό. Τό εἶχαν ἐντέχνως προετοιµάσει οἱ ἀνέξοδοι παλικαρισµοί τοῦ περιφερειάρχη Ἀν. Μακεδονίας – Θράκης καί τά δηµοσιεύµατα τοῦ τοπικοῦ καί ἀθηναϊκοῦ Τύπου πού ἀνακάλυπταν ἐκ νέου τόν ἐξ Ἀνατολάς (sic) κίνδυνο. Ἡ ἀναγραφή τοῦ τουρκικοῦ ὀνόµατος τῆς Κοµοτηνῆς (Γκιουµουλτζίνε) στήν πρόσκληση ἐγκαινίων τῆς τράπεζας ἦταν γιά τό ἐπίσηµο κράτος καί τόν µισαλλόδοξο Τῦπο τῆς χώρας µία ἀκόµα «πρόκληση», γιά τήν ὁποία ἔπρεπε νά «ἐνηµερωθεῖ» ἡ ἑλληνική κοινωνία ὥστε νά ἀντιδράσει «αὐθόρµητα»…»! Ἀναρωτιέσαι ἄν αὐτά πού διαβάζεις προέρχονται ἀπό γραφεῖο γιά γλωσσικά ἤ …πρακτορικά θέµατα! Καπάκι ἦρθε καί δελτίο Τύπου τοῦ South East Europe Media Organisation (SEEMO), ὅπου πέρα ἀπό τήν συµπαράσταση, διαβάζουµε καί γιά τίς «µέρες νοσηλείας τοῦ Ντεντέ µετά τό συµβάν»! Ἔ, τούς στείλαµε κι ἐµεῖς µία χεστήρια (µέ τό γάντι) ἐπιστολή γιά τό θέµα, ὑπενθυµίζοντας τό γνωστό βίντεο µέ τούς «γκιαούρηδες», γιά νά ξέρουν καί ποιόν τίµησαν (!) τό 2006…