meionotikoἩ νέα σχολική χρονιά πού ξεκίνησε ἔθεσε καί πάλι τούς ὑπεύθυνους τῆς Παιδείας πρό τῶν εὐθυνῶν τους γιά τά σχολικά προβλήματα. Καθώς λοιπόν στή Θράκη ἔχουμε …δύο παράλληλα συστήματα ἐκπαίδευσης, τό δημόσιο καί τό μειονοτικό, ἀξίζει νά παρακολουθήσει κανείς τόν χειρισμό τόν ὁποῖο τυγχάνουν τά μέν καί τά δέ. Θά περιοριστοῦμε ἐνδεικτικά μόνο στήν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση τῆς Ροδόπης.


Ἀπό τή μιά πλευρά ἔχουμε λοιπόν τό στεγαστικό πρόβλημα στό Μειονοτικό Γυμνάσιο – Λύκειο τῆς Κομοτηνῆς (φωτό). Ἐκεῖ ἡ μεθοδευμένη πριμοδότηση ἀπό τήν τουρκική πλευρά ἔχει αὐξήσει τήν ζήτηση καί κάθε χρόνο ἔχουμε αἰτήματα γιά ἐπιπλέον αἴθουσες, μέ ἀπώτερο στόχο τήν ἵδρυση καί νέου ἀνάλογου σχολείου. Οἱ μαθητές πού κυρίως τό ἐπιλέγουν εἶναι ἀπό τήν ὕπαιθρο καί κυρίως ἀπό τά χωριά στά ΒΑ τοῦ νομοῦ ἐνῶ γιά τά παιδιά τῶν ἀστῶν μουσουλμάνων δέν δείχνει ἰδιαιτέρως δελεαστική προοπτική. Κι ἐνῶ στό τέλος τῆς προηγούμενης σχολικῆς περιόδου ὁ Περιφερειακός Διευθυντής Ἐκπαίδευσης Παν. Κεραμάρης εἶχε πολύ σωστά μιλήσει γιά ἐφαρμογή τῶν κανονισμῶν πού προέβλεπαν κλήρωση γιά τήν κάλυψη τῶν θέσεων πού μποροῦν νά διατεθοῦν, τελικά ἡ ἄνωθεν ἀπόφαση ἐπέβαλε τήν ἀπόκτηση νέων αἰθουσῶν διδασκαλίας. Δέν ἔχουν ἀκόμη παραληφθεῖ ἀλλά ἀναμένονται ἀπό τόν τέως Ὀργανισμό Σχολικῶν Κτηρίων, μήν τυχόν καί χάσουμε τό (ἐκπαιδευτικό) γκέτο…
Ἀπό τήν ἄλλη ἔχουμε ἀνάλογο πρόβλημα καί στά δημόσια Γυμνάσια καί Λύκεια τῆς πόλης. Ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα – ἀλλά ὄχι καί τό μοναδικό – εἶναι τό 2ο Λύκειο: ἡ αὐξανόμενη ζήτηση φέρνει κάθε χρόνο περισσότερες ἐγγραφές, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ἐπαρκοῦν οἱ αἴθουσες διδασκαλίας. Οἱ λύσεις πού δόθηκαν ἐκ τῶν ἔνδον ἦταν νά μετατραπεῖ σέ τάξη κάθε διαθέσιμος χῶρος τοῦ κτηρίου, στερώντας ἔτσι ἀπό τούς μαθητές κάθε ἄλλη δυνατότητα (π.χ. βιβλιοθήκη). Ἐφέτος ἡ διεύθυνση τοῦ σχολείου ἐπανέλαβε τό αἴτημα γιά νέους διδακτικούς χώρους, μέ τήν συναίνεση τόσο τοῦ Περιφερειακοῦ διευθυντῆ, μέ τήν ἐλπίδα νά τύχει τοὐλάχιστον τῆς ἴδιας μεταχείρισης μέ τό Μειονοτικό σχολεῖο.
Βεβαίως ἡ ὑπηρεσιακή θέση τοῦ τέως ΟΣΚ (νῦν Κτιριακές Ὑποδομές ΑΕ) εἶναι πώς στέλνουνε προκάτ αἴθουσες μόνο σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις – π.χ. σεισμῶν κτλ – ἀλλά ἐλπίζουμε πώς κάποια πολιτικά πρόσωπα στήν Ἀθήνα θά χειριστοῦν τό θέμα μέ τήν προσήκουσα σοβαρότητα καί δέν θά μείνουν στό γράμμα τῶν κανονισμῶν. Ἄλλωστε ὁ ΟΣΚ ἔχει ἕνα χρέος στήν τοπική ἐκπαίδευση, ἀφοῦ πρό 15ετίας καβάτζωσε τά ἀκίνητα πού οἱ Κομοτηναῖοι εἶχαν δωρίσει στά σχολειά τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας τους. Καιρός λοιπόν νά δείξει πώς ἀνταποδίδει στοιχειωδῶς στήν πόλη τά περιουσιακά στοιχεῖα πού (ἄθελά της) τοῦ προσέφερε. Στό κάτω κάτω ὁ «σεισμός» πού δικαιολογεῖ τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν στό μειονοτικό σχολεῖο δέν μπορεῖ παρά νά ἀφορᾶ καί τό 2ο δημόσιο Λύκειο πού βρίσκεται 500 μέτρα παραπέρα. Σέ ἀντίθετη περίπτωση ὅλοι ἀντιλαμβανόμαστε ποιό εἶναι τό πολιτικό μήνυμα πρός τόν μαθητικό πληθυσμό τῆς μειονοτικῆς κοινωνίας…