Ἡ δεύτερη ἀπό τίς τρεῖς δίκες τῆς ΔΕΥΑΚ ἀναβλήθηκε γιά τίς 18/11/13, ὅµως ἡ πρώτη πού ἔγινε πρό ἡµερῶν (µέ καταδίκη γιά παράβαση καθήκοντος µόνον τοῦ Ἀλῆ Μέρτογλου) τράβηξε τήν προσοχή καί προκάλεσε τόν σχολιασµό ὅλης τῆς Κοµοτηνῆς. Ἐµεῖς δέν θά κρίνουµε φυσικά τήν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου – ἡ εἰσήγηση τοῦ Εἰσαγγελέως ἦταν χαρακτηριστική – ἀλλά θά περιγράψουµε ὅσα ἀκούστηκαν καί βεβαιώθηκαν κατά τήν ἀκροαµατική διαδικασία, ἀφοῦ ἤµασταν µᾶλλον τό µοναδικό µέσο ἐνηµέρωσης πού παρακολού-θησε τόσο µεγάλο µέρος τῆς δίκης (οἱ ἄλλοι θά …βαρέθηκαν νά παρακολουθοῦν δίκες δηµάρχων, ἀντιδηµάρχων κτλ στή χώρα µας;)

Τί εἴδαµε κι ἀκούσαµε λοιπόν στό δικαστήριο; Ὅσο κι ἄν ἀκουστεῖ περίεργο, µέ δεδοµένη τήν µαζική ἀθώωση, ΟΛΕΣ οἱ καταγγελίες τῆς µηνυτήριας ἀναφορᾶς ἐπαληθεύ-τηκαν πλήρως κατά τήν ἀκροαµα- τική διαδικασία! Κι ὅταν λέµε ὅλες, ἐννοοῦµε:

1) τήν πλαστογράφηση 32 διοικητικῶν συµβουλίων (τήν τελευταία πενταετία), στά ὁποῖα δῆθεν εἶχαν ἀποφασισθεῖ τά 98 ὑπό ἔρευνα ἔργα τῆς δηµοτικῆς ἐπιχείρησης. Αὐτός ἦταν ἄλλωστε καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον ἀπαλλάχτηκαν (ὀρθῶς) τά µέλη τοῦ ΔΣ πού φέρονταν ὅτι εἶχαν …παραστεῖ. 

2) τήν µηδέποτε συγκρότηση τῶν τριµελῶν ἐπιτροπῶν πρόχειρου διαγωνισµοῦ γιά τά ἔργα αὐτά 

3) τίς παράνοµες κατατµήσεις τῶν ἔργων στά γνωστά 45άρια (45.000 εὐρώ, τό ὅριο τῆς ἀσυδοσίας) 

4) τήν ἐκ τῶν ὑστέρων συµπλήρωση λογαριασµῶν, ἐπιµετρήσεων κτλ γιά τά 98 ἔργα 

5) τήν βεβαιωµένη καί ἀπό τήν πραγµατογνωµοσύνη ζηµία πού ὑπέστη ἡ δηµοτική ἐπιχείρηση, ἀσχέτως ἄν δέν µποροῦσε νά προσδιοριστεῖ τό ἀκριβές (!) ὕψος της καί νά τεκµαρθεῖ ἡ «ἀπιστία».

Ἀκούστηκαν κι «εὐτράπελα» ὅµως στήν διαδικασία. Ὅπως στήν κατάθεση τοῦ µάρτυρα (ἐργολάβου) Ν.Τ., πού ἐνῶ ἡ σφραγίδα του βρισκόταν σέ 30 προσφορές πρός τήν ΔΕΥΑΚ, ὁ ἴδιος ἐπανέλαβε πώς ποτέ δέν πάτησε τό πόδι του στήν ἐπιχείρηση, δέν ἔλαβε ποτέ µέρος σέ τέτοιαν διαδικασία! Ἤ στήν ἐξέταση ἄλλου µάρτυρα, πού παραδέχθηκε τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖον (ἐκ τῶν πραγµάτων) ἐξαναγκαζόταν σέ …πλαστογράφηση στήν ΔΕΥΑΚ, ἐξαιτίας τοῦ τρόπου λειτουργίας της. Καί τί νά ποῦµε γιά τήν 8µηνη ἄκαρπη προσπάθεια τῆς τριµελοῦς Ἐπιτροπῆς τοῦ 2009 νά διαπιστώσει τό φυσικό ἀντικείµενο τῶν ἔργων (τό ἄν δηλαδή αὐτά ἐκτελέστηκαν ἤ ὄχι!); Τά πιό ὡραῖα ὅµως ἀκούστηκαν ἀπό στόµατα συνηγόρων ὑπεράσπισης, πού πάσχιζαν νά δείξουν πώς ἡ ΔΕΥΑΚ, ὅ,τι κι ἄν ἔγινε, τελικά «δέν ζηµιώθηκε». Δηλαδή δέν πειράζει κι ἄν ἀκόµη δίνουµε τίς δουλειές στήν παλιοπαρέα µας, ἐφόσον τό τελικό κόστος δέν µπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ δυσανάλογο! Ἀναρωτιέµαι µήπως οἱ ὑπηρέτες αὐτοί τῆς Θέµιδος πρέπει νά εἰσηγηθοῦν στήν πολιτεία τό πρακτικό αὐτό πνεῦµα, γιά νά ξεκολλήσουµε ὁριστικά ἀπό τήν ἐµµονή σέ µιά χρονοβόρα νοµιµότητα…

Γιά τό ἀκριβές σκεπτικό τῆς ἀπόφασης θά περιµένουµε τήν καθαρογραφή της. Ὅµως στό µεταξύ σέ πιάνει θλίψη νά βλέπεις τήν ταλαιπωρία πού ὑφίστανται ἔντιµοι καί ἐπαρκεῖς ὑπάλληλοι καί αἱρετοί, τσουβαλιασµένοι µέ τούς δράστες ὅσων ἐκτέθηκαν ἀνωτέρω. Εἰδικά ἡ προσπάθεια σπίλωσης τοῦ κεντρικοῦ µάρτυρα κατηγορίας πρόδιδε ξετσίπωτη ἀλητεία. Ἔξεστι Κλαζοµενίοις…

Κι ἕνα τελευταῖο: Θά πληρώσει τώρα ἡ ΔΕΥΑΚ, µετά ἀπό ὅσα ἀποκαλύφθηκαν, τά 2,5 ἑκατοµµύρια τῶν ὑπόλοιπων ἔργων; Ποιός θά βάλει τήν ὑπογραφή του;