Ἀπίστευτο κι ὅµως ἀληθινό! Ἐν ἐνεργεία βουλευτής τοῦ κυβερνῶντος κόµµατος δίνει δηµοσίως γραµµή γιά ἔνταξη σέ …ἄλλο κόµµα! Τό ἔπραξε ὁ Τσετίν Μάντατζη* στό χωριό Σούνιο τῆς Ξάνθης (22/6), λέγοντας: «Ἀργά ἤ γρήγορα ὅλοι θά µποῦνε σέ αὐτό τό κόµµα, ἐλᾶτε ὅλοι µαζί ἀπό τώρα καί µετά, ὑπάρχει ἕνα κόµµα χαρακτηριστικό γιά τή µειονότητά µας: Τό κόµµα Φιλίας – Ἰσότητας – Εἰρήνης. Ἐλᾶτε ὅλοι µαζί νά ἐνδυναµώσουµε αὐτό τό κόµµα. Καί προσέξτε, αὐτό τό λέει ἕνας βουλευτής τοῦ κόµµατος τῆς ἐξουσίας, δέν τό λέω ἀφοῦ ἔφυγα ἀπό τό βουλευτιλίκι καί µετά, τό λέω ἐνῶ συνεχίζεται ἡ θητεία µου»!
Τί ἄλλο εἶπε ὁ µέγας πολιτευτής τῆς Ξάνθης; Πώς ἕνα ἀπό τά µεγαλύτερα λάθη του ἦταν ἡ ὑποστήριξή του πρός τόν Γιαννα-κίδη πέρυσι στίς περιφερειακές ἐκλογές, καθώς τόν κρίνει πονηρό καί διπλοπρόσωπο (τί µοῦ λές!). Κι ἀφοῦ διαβεβαίωσε τό ἀκροατήριο πώς πάντα προωθοῦσε τά συµφέροντα τῆς τουρκικῆς – µουσουλµανικῆς κοινότητας στήν Ἀθήνα, κατέληξε: «ἄν θέλουµε αὐτή ἡ κοινότητα νά πάει µπροστά, εἴµαστε ὑποχρεωµένοι νά ¨τρέξουµε¨ αὐτό τό κόµµα µας». Ἔφτασε ἤδη στό “µας”! Γιά τό ΠαΣοΚ δέν ἀφιερώνει οὔτε µιά κλανιά.

Τί σηµαίνουν ὅλα αὐτά; Πώς τώρα πού ἐξασφάλισε τήν πλούσια βουλευτική σύνταξη, θά τόν πληρώνει τό γελοῖο ἑλληνικό κράτος γιά νά δουλεύει πιά ἀνοιχτά γιά τήν Τουρκία – δέν θά εἶναι δά καί ὁ πρῶτος! Ἐµεῖς νἄµαστε καλά νά τόν πληρώνουµε!
 

 

* Ναί, στή φωτογραφία δέν εἶναι ὁ Μάντατζη ἀλλά πῶς νά (ξανα)βάζαµε τέτοια φάτσα στό πρωτοσέλιδο ρέ γαµῶτο, τόν ἔχουµε ἤδη πιό κάτω, µιά φορά φτάνει. Ἐνῶ µέ τή Λίζ…