Τελικά τί συµβαίνει ρέ παιδάκι µου στή ζωή αὐτή; Ὑπάρχουν ἄραγε χάρες καί χαρίσµατα πού ἀποτελοῦν οἰκογενειακά γνωρίσµατα; Ἤ εἶναι τό οἰκογενειακό περιβάλλον πού διαµορφώνει τό ἄτοµο, µέ τά προσόντα του καί µέ τά κουσούρια του; Πάντως σέ κάθε περίπτωση τά ἀποτελέσµατα εἶναι τόσο ὁρατά πού µᾶλλον πρέπει νά δικαιολογήσουµε καί τούς ὀπαδούς τῆς …κληρονοµικῆς βασιλείας. Γιατί τό βλέπει κανείς καθηµερινά: πῶς µιµήθηκε ἡ Ντόρα τόν πατέρα της στήν ἡγεσία µικροῦ κόµµατος χάριν τῆς Δηµοκρατίας, πόσο ἐπιτυχηµένα γιοί καί ἀνήψια βουλευτῶν σταδιοδροµοῦν στούς θεσµούς, πόσο ἄξια οἱ συγγενεῖς πρυτάνεων ἐξελίσσονται σέ πρωτοβάθµιους καθηγητές… Μάλιστα µέ ἀφορµή τήν παρουσία τῶν κυριῶν Φραγκουδάκη – Δραγώνα στή Θράκη γιά τήν προώθηση τοῦ εὐρω-επιδοτούµενου ἔργου τους, βρῆκα κι ἄλλο τέτοιο παράδειγµα!

Μέ ἀφορµή λοιπόν τήν πανηγυρική παρουσίαση στή Θράκη τοῦ Προγράµµατος Ἐκπαίδευσης Μουσουλµανοπαίδων (ΠΕΜ) ἄς δοῦµε τί ἀπάντησε τό ὑπουργεῖο Παιδείας (27/4/11 µέ ὑπογραφή Φ. Γεννηµατᾶ) στόν Εὐριπίδη γιά τό ΠΕΜ: Ἀπό τόν Σεπτέµβριο τοῦ 2007 πού ὁ ΓΑΠ ἔχρισε τή Θ. Δραγώνα βουλευτίνα, µέχρι τόν Δεκέµβριο τοῦ 2010 πού παραιτήθηκε ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας, ἡ κ. Δραγώνα δέν εἶχε καµµία σχέση µέ τό ΠΕΜ. Ἀπό τόν Γενάρη εἶναι ΑΜΙΣΘΗ ἐπιστηµονική σύµβουλός του! Καί τί περιλαµβάνει ἡ 4η φάση τοῦ προγράµµατος; Ἀρµονική ἔνταξη τῶν παιδιῶν τῆς µειονότητας στό ἐκπαιδευτικό σύστηµα, διασφάλιση τῆς ἀποδοχῆς τους (!) ἀπό πλειονοτικούς ἐκπαιδευτικούς καί γονεῖς, διαπολιτισµική ἀγωγή σέ ἐκ- παιδευτικούς, συµβουλευτική ὑποστήριξη οἰκογενειῶν, εὐαι-σθητοποίηση τοῦ διοικητικοῦ µηχανισµοῦ (!) τῆς ἐκπαίδευσης… Κι ὅλα αὐτά µέ ΜΟΛΙΣ 10,25 ἑκ. εὐρώ!

ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΥΝΙΑΔΑ!

 

Καί µπορεῖ µέν τό πρόγραµµα Φραγκουδάκη – Δραγώνα νά εἶναι τό πλέον διάσηµο καί χρυσοτόκο, ὅµως ἀπό τόν Δεκέµβρη ὑπάρχει κι ἄλλο πρόγραµµα, πού ἔχει …συγγενική σχέση µέ αὐτό. Ἡ καθηγήτρια στό Παιδαγωγικό Τµῆµα τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Ἀργύρη Φατούρου), στενή φίλη τῆς Θάλειας Δραγώνα καί ὑπῆρξε συνεργάτης τους στό ΠΕΜ. Σ’ αὐτήν λοιπόν πρό ἐλαχίστων µηνῶν ἀνατέθηκε τό πρόγραµµα “Ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν Ροµά στίς Περιφέρειες Κεντρικῆς Μακεδονίας, Δυτικῆς Μακεδονίας καί Ἀνατολικῆς Μακεδονίας & Θράκης”, συνολικοῦ ὕψους 2.900.000 εὐρώ (βλ. ἀποφάσεις 22.476/12-11-2010 στό http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2011/03/apofasi_73_1.pdf καί 22.477/12-11-2010 στό http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2011/03/apofasi_73_2.pdf). Μεµπτό;Ὄχι, ἄλλωστε τό νόµιµο εἶναι καί ἠθικό, δέν εἴπαµε; Ἀλλά τό φανταζόσασταν ὅτι στίς µέρες µας µοιράζονται προγράµµατα ἑκατοµµυρίων καί καταλήγουν σέ συγγενεῖς;