Τόν Μεσαίωνα στό πολύπαθο Ἰράκ δέν τόν ἔφερε ἡ ΙSIS. Αὐτή εἶναι
ἁπλῶς μία ἀκόμα πληγή τῆς χώρας, ἀπό τίς «7 πληγές τοῦ Φαραώ»
πού δημιούργησε συνειδητά καί ἐσκεμμένα ἡ διεθνής Κυνότητα. Σέ
μιά χώρα 33.000.000 σήμερα κατοίκων, πού ὁσονούπω διασπᾶται,
ἔχουμε τά κάτωθι ἐπίσημα νούμερα:
• Τό 23% ζεῖ κάτω ἀπό τό ὅριο τῆς φτώχειας, παρότι μιλᾶμε
γιά χώρα μέ τά πλουσιότερα κοιτάσματα πετρελαίου
• Κάπου 600.000 παιδιά ζοῦνε στούς δρόμους, φαινόμενο
ἄγνωστο πρίν τίς ἀμερικανικές ἐπιδρομές
• Στή λίστα τῆς Διεθνοῦς Διαφάνειας γιά τήν διαφθορά, τό
Ἰράκ κατέχει τό νούμερο 178 σέ σύνολο 181
• Τό 14% τῶν παιδιῶν τῆς χώρας εἶναι ὀρφανά, κυρίως μετά
τήν εἰσβολή τοῦ 2003
• Τό ποσοστό τῶν ἀναλφάβητων σύμφωνα μέ τήν
Παγκόσμια Τράπεζα βρίσκεται στό …23%, ὅταν ἡ ἴδια χώρα ἐπί
μπααθικοῦ καθεστῶτος (τό 1982) εἶχε βραβευθεῖ ἀπό τήν UNESCO
γιά τήν ἐξάλειψη τοῦ ἀναλφαβητισμοῦ!
Δέν θά ἀναφερθοῦμε στά γνωστά ζητήματα μέ τά προβλήματα
ὑγείας καί τερατογενέσεων ἀπό τά χημικά καί ἀπό τά ὅπλα
ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου τῶν ΗΠΑνθρώπων. Θά σημειώσουμε
ὅμως κάτι πού τόνισε σέ πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ὁ πρώην
ἐπιθεωρητής τοῦ ΟΗΕ Χάνς φόν Σπόνεκ, ἕνας πραγματικός φίλος
τοῦ Ἰράκ, πού παραιτήθηκε ἀπό τή θέση του στόν διεθνή ὀργανισμό:
τό Ἰράκ συνεχίζει καί σήμερα νά πληρώνει «ἀποζημιώσεις» γιά τήν
εἰσβολή του στό Κουβέιτ! Μιλᾶμε γιά ἕνα ποσό πού ἔχει φτάσει
σήμερα στά 46 δισ. δολάρια (καί ἀπομένουν ἄλλα 5-6 πρός τήν
κρατική ἑταιρεία πετρελαίου τοῦ Κουβέιτ)! Χρήματα πού πήγανε
σέ …100 κυβερνήσεις καί διεθνεῖς ὀργανισμούς ἀλλά καί σέ 1,5
ἑκατομμύριο ἰδιῶτες καί ἑταιρεῖες γιά «ἔξοδα», «ἀπώλειες κερδῶν»
κτλ! Σκύλευση πού θά ζήλευε καί ὁ Ταμερλάνος!