Σελήμ ΙσάΜπορεῖ ἕνας ἄνθρωπος σχεδόν μόνος του νά ἀλλάξει τό κλῖμα στό μειονοτικό θέμα τῆς Θράκης καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον κινοῦνται οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἄγκυρας; Ὅπως ἀποδεικνύεται, ναί! Ὁ Σελήμ Ἰσά, μέ τόν ἔμφυτο ἐνθουσιασμό του, τήν ἐντιμότητα τῶν ἀπόψεων καί μέ τήν ἄδολη ἀγάπη του γιά τήν Ἑλλάδα, ἔχει καταφέρει μέσα ἀπό τήν συμμετοχή του στήν Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς βακουφικῆς περιουσίας στήν Κομοτηνή νά φέρει πραγματικά τά πάνω, κάτω.
Εἶναι γνωστό στούς παροικοῦντες τήν μειονοτική Ἱερουσαλήμ ὅτι οἱ Ἐπιτροπές αὐτές ἐπί πολλά χρόνια ΔΕΝ εἶχαν τήν διαφάνεια προμετωπίδα τους, γιά νά τό ποῦμε μέ ἕνα σχῆμα λιτότητας. Ἀπό τόν τρόπο ὁρισμοῦ τους ξεκινώντας ἀλλά καί – κυρίως – στόν τρόπο διαχείρισης. Βεβαίως ἦταν ἄλλες ἐποχές καί ἄλλες συνθῆκες, ὅπου πολλοί ἐπωφελοῦνταν κι ἀπό τίς δύο πλευρές, συχνά ἐν ὀνόματι τοῦ «ἐθνικοῦ συμφέροντος». Ἐδῶ καί μερικά χρόνια πλέον, πού ἡ ἑλληνική Πολιτεία ἀποφάσισε πώς κανείς δέν μπορεῖ νά διαχειρίζεται ἑκατομμύρια κατά τό δοκοῦν, οἱ Ἐπιτροπές αὐτές ἐλέγχονται ἀνά ἑξάμηνο ἀπό Εἰσαγγελέα καί δημοσιεύουν στόν Τῦπο τά οἰκονομικά τους στοιχεῖα.
Πέραν ὅμως τῶν ζητημάτων τῆς διαχείρισης, ὑπάρχουν καί πολλά βαρίδια τοῦ παρελθόντος πού ἔπρεπε νά ἐξαφανιστοῦν. Καί ὁ ΜΟΝΟΣ κατάλληλος ἄνθρωπος στή Θράκη γιά τή δουλειά αὐτή ἦταν ὁ γαμπρός τοῦ μουφτῆ, ὁ Σελήμ Ἰσά (βλ. φωτό, στό κέντρο). Πράγματι, δέν εἶναι τυχαῖο πώς μετά τήν εἴσοδό του στήν Ἐπιτροπή οἱ ἀποφάσεις τῆς τελευταίας βγαίνουν μόνο στά ἑλληνικά, ὅπως δηλαδή προβλέπεται. Δέν εἶναι τυχαῖο πώς συζητιέται ἡ συμφερότερη καί ἀμεσότερη λύση γιά ἐπέκταση τοῦ σχολείου στό Μάστανλι (κι ὄχι ἡ ἀνέγερση νέου μειονοτικοῦ σχολείου). Ὅλοι ἔχουν πάρει τό μήνυμα πώς θά τηρεῖται πλέον ἀπαρεκκλίτως ἡ νομιμότητα καί ἡ λογική κι ὄχι οἱ «ἰσορροπίες» μεταξύ Ἀθηνῶν καί Ἄγκυρας ἤ τό ἀλισβερίσι γιά ἴδια ὀφέλη.
Κάποιος πού τό κατάλαβε προσφάτως ἦταν ὁ τουρκομουφτής Κομοτηνῆς, Ἰμπράμ Σερήφ, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιοῦσε μέχρι τώρα ἀκίνητο τῆς ἐπίσημης μουφτείας γιά νά τήν …ὑπονομεύει! Ἤδη ἔλαβε ἔγκαιρη εἰδοποίηση πώς τό συμβόλαιο (πού δέν ἦταν κἄν στό ὄνομά του!) λήγει καί στό τέλος τοῦ ἔτους θά πρέπει νά τά μαζέψει. Βεβαίως ἡ ψευτομουφτεία διαμήνυσε πώς θά προσφύγει στά δικαστήρια ἀλλά δέν φαίνεται νά τήν εὐνοεῖ κάτι τέτοιο.
Σειρά παίρνει τώρα ἡ παράνομη «Τουρκική Νεολαία Κομοτηνῆς» (πού ἤδη ἄρχισε νά πλη-ρώνει τούς λογαριασμούς τοῦ νεροῦ στόν Δῆμο καί ἔπαψε νά λειτουργεῖ παρανόμως τό κυλικεῖο της…) καί ἡ ὁποία ὀφείλει ἐνοίκια …22 χρόνων! Σέ προηγούμενη ἀπόπειρα τῆς Διαχειριστικῆς γιά πληρωμή κάποιου ἐνοικίου δέν δόθηκε οὔτε ἀπάντηση. Τώρα ὅμως μέ τόν Σελήμ μέσα – καί μέ τό κράτος κάπως σοβαρότερο – δέν τούς βλέπω καλά ἄν συνεχίσουν νά κάνουν τούς Κινέζους. Καί «οἱ μεταρρυθμίσεις θά συνεχιστοῦν», ὅπως λέει ὁ Σελήμ ἀστειευόμενος…

Comments Off

Νά καί μιά ὑπόθεση πού τερματίστηκε (προσωρινά, ἔστω) μέ νίκη τῆς λογικῆς καί τῆς νομιμότητας: Μετά τήν δεύτερη καταγγελία σέ βάρος τῆς «Ἕνωσης Τουρκικῆς Νεολαίας Κομοτηνῆς», πού λειτουργοῦσε κυλικεῖο ΠΑΡΑΝΟΜΑ γιά τρεῖς δεκαετίες στό κέντρο τῆς πόλης, τό μαγαζί ἔκλεισε! Ἡ ἔκκλησή μας στό μόλις προηγούμενο φῦλλο μας γιά …ἐθελοντισμό, ἔφερε ἄμεσο ἀποτέλεσμα. Ὁ δεύτερος ἔλεγχος τοῦ ΣΔΟΕ (χάρη στή νέα καταγγελία πρός αὐτό) ἐπρόκειτο νά σύρει στά δικαστήρια τόν ὑπεύθυνο καί ὁ τρίτος θά τόν ἔκλεινε στή φυλακή. Ἔτσι, τό κατάστημα ἔβαλε λουκέτο καί μᾶλλον θά λειτουργήσει μέ ἄλλη μορφή ὅταν θά βρεθεῖ ἡ κατάλληλη νομική μορφή.

Πάντως οἱ Τοῦρκοι ἔκαναν ὅ,τι ἦταν δυνατόν γιά νά παρακάμψουν τή νομιμότητα. Προσέφυγαν ὥς καί στό γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν (γιά «νά μήν χρεωθεῖ ἡ Νἐα Δημοκρατία τό συμβάν»!) ὥστε νά προλάβουν τά χειρότερα, μέ τόν παρασκηνιακό τρόπο πού ξέρουν αὐτοί ἐπί χρόνια νά ρυθμίζουν τίς ὑποθέσεις τους, ἀλλά κι ἐκεῖ δέν βρῆκαν βοήθεια. Ἔτσι, 29 ὁλόκληρα χρόνια παράνομης λειτουργίας τερματίστηκαν, 84 χρόνια μετά τήν ἵδρυση τοῦ σωματείου.

Τώρα κάποιοι δηλώνουν «ἐξοργισμένοι» μέ τήν ἐξέλιξη, πού χάθηκε ὁ χῶρος ζύμωσης τοῦ τουρκισμοῦ, αὐτό πού περιγράφουν σέ δελτίο Τύπου πού κυκλοφόρησαν (9-11-12) ὡς «γυμναστική ἰδεῶν γιά τήν ἐπίλυση τῶν θεμάτων τῆς Τουρκικῆς Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης». Μάλιστα ἡ «Συμβουλευτική Ἐπιτροπή» κρίνει (13-11-12) τήν ἐξέλιξη «πολύ σοβαρή» καί μᾶς ἀπειλεῖ πώς «αὐτό θά προκαλέσει κρίση ἐμπιστοσύνης ἀνάμεσα στό κράτος καί τήν κοινότητα»! Εἶναι πάντως ἐντυπωσιακή ἡ ἐπιμονή τους νά λειτουργήσουν μέ τόν προκλητικό τρόπο πού τό ἔκαναν πάντοτε, χωρίς νά ἀναζητήσουν διέξοδο στή νομιμότητα (τό ἴδιο φυσικά ἰσχύει καί γιά τό ἴδιο τό σωματεῖο, πού ἐμμένει στό προβληματικό καταστατικό τοῦ 1928). Τί τούς ἔχει τρεῖς νομικούς τό Προξενεῖο, τζάμπα τούς ταϊζει; Ἄς βροῦν μιά λύση νόμιμη, γιατί ἡ ἀνοχή στίς παρανομίες τέρμα!

none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters