Στίς 9 Δεκεμβρίου στήν Ἀλεξανδρούπολη διοργανώθηκε ἡμερίδα μέ θέμα τίς «Ἐλεύθερες Οἰκονομικές Ζῶνες» (ΕΟΖ), πού πολύ συζητοῦνται ἐσχάτως. Εἶναι τό θέμα πού προωθεῖ ἐπίμονα στή Θράκη τό Φόρουμ τῆς κ. Καραγιάννη, δείχνει νά ἐνδιαφέρει σφόδρα τούς Γερμανούς καί ἤμασταν οἱ πρῶτοι πού ἐπισημάναμε δημοσίως τούς ἐνδεχόμενους κινδύνους καί τά εὔλογα ἐρωτηματικά πού γεννῶνται. Συνεχίζουμε νά εἴμαστε ἀνήσυχοι γιά τό μέλλον, παρά τήν ἡμερίδα, ἤ μᾶλλον ἰδίως μετά τήν ἡμερίδα.

Κατ’ ἀρχάς κρίνουμε θετική τήν προχθεσινή τοποθέτηση τοῦ Περιφερειάρχη Ἀνατ. Μακεδονίας – Θράκης Ἄρη Γιαννακίδη γιά τό θέμα, πού συνοψίζεται στά κάτωθι:Σύμφωνα μέ τόν στρατηγικό ἀναπτυξιακό σχεδιασμό τῆς Περιφέρειας, ὁ τόπος ἔχει προοπτική ὡς Κέντρο μεταφορῶν καί διαμετακόμισης ἀγαθῶν, ἄρα οἱ ἀναπτυξιακές πρωτοβουλίες θά πρέπει νά ἐναρμονίζονται μέ αὐτήν. Ὅλα πρέπει νά γίνουν ἀπολύτως διαφανῶς καί νά ἀποφασίσει τελικά ἡ τοπική κοινωνία διά τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου. Δέν μπορεῖ ἡ ὅποια ρύθμιση νά ἀφορᾶ μόνο τή Θράκη (χωρίς Καβάλα-Δράμα). Δέν θά γίνει δεκτή καμμία ἀνατροπή τῶν ἐργασιακῶν κεκτημένων καί θά προστατευτεῖ ἡ περιβαλλοντική ἀειφορία.  Ὅλα τοῦτα εἶναι καλά ἀλλά εἶναι ἁπλῶς λόγια. ἐλπίζουμε νά ἀποδειχθεῖ ὅτι ἰσχύουν καί στήν πράξη, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα.

Μία ἀπρόσμενη παρέμβαση ἦταν αὐτή τοῦ Νίκου Παπανδρέου, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ ΓΑΠ, ὁ ὁποῖος στό τεῦχος Δεκεμβρίου 2011 τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιθεώρησης, κάτω ἀπό τόν τίτλο «Εἰδική Οἰκονομική Ζώνη, ἡ ἀπάντηση στήν ὑπερφορολόγηση» γράφει: «Ἡ Κυβέρνηση προτίθεται νά ἐρευνήσει τό πλαίσιο γιά μιά Ζώνη, πού θά χαρακτηρίζεται ἀπό δραστική μείωση φορολογικῶν συντελεστῶν γιά τίς ἐπιχειρήσεις οἱ ὁποῖες ἐπενδύουν ἤ λειτουργοῦν ἐκεῖ (…) Οἱ Ζῶνες μποροῦν νά λειτουργήσουν, σύμφωνα μέ τίς Συνθῆκες τῆς ΕΕ, ὄχι ὅπου νά ’ναι, ἀλλά σέ συνοριακές περιοχές, ἐκεῖ ὅπου οἱ γείτονες δημιουργοῦν συνθῆκες ἀθέμιτου ἀνταγωνισμοῦ. Ἤδη φορεῖς ἀπό τή Θράκη, μέ πρωτοβουλία τοῦ Ἐμπορικοῦ της Ἐπιμελητηρίου καί μέ ἐπικεφαλῆς τήν Κατερίνα Καραγιάννη, ἔχουν καταθέσει συγκεκριμένες προ-τάσεις…» Μάλιστα ὁ Ν.Π. προτείνει «νά δημιουργηθεῖ μία ἀνεξάρτητη διοικητική Ἀρχή, ἀποκλειστικά γιά τήν Εἰδική Οἰκονομική Ζώνη», γιά τή δουλειά πού σήμερα κάνει ἡ Γραμματεία Στρατηγικῶν Ἐπενδύσεων (ἐπικεφαλῆς ὁ ἐξόχως πρόθυμος Π. Σελέκος).

Τέλος, ἄς σημειωθεῖ ὅτι στήν ἡμερίδα ὁ μέν ὑπουργός Ἀνάπτυξης ἔδειξε συγκρατημένος ἀλλά ἄλλοι ἦταν ἄκρως θετικοί: π.χ. ὁ Χάνς Μπέεγκ (πού μᾶς κάλεσε καί νά φύγουμε οἰκειοθελῶς ἀπό τό εὐρώ) ἀλλά καί ὁ …Τοῦρκος Πρόξενος Κομοτηνῆς Μ. Σάρνιτς!

none
 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ! 
Ἡ σπουδαία ἀποκάλυψη τῆς ἑβδοµαδιαίας ἐφηµερίδας «Τά νέα τῆς Θράκης» (9/4) γιά ἔγγραφη καταγγελία 14 µουσουλµάνων ἔρχεται νά βεβαιώσει πανηγυρικά ὅσα λέγονται στήν περιοχή γιά τήν δραστηριότητα τοῦ Τούρκου Προξένου Κοµοτηνῆς, Μουσταφά Σάρνιτς. Πρόκειται γιά ἐπιστολή πρός τόν Ἐρντογάν καί στό τουρκικό ΥΠΕΞ, ὅπου οἱ ὑπογράφοντες «καρφώνουν» τόν Πρόξενο ὅτι ἔχει δηµιουργήσει πρωτοφανές σχῖσµα στό ἐσωτερικό τῆς µειονότητας, καθώς διαχωρίζει τούς µουσουλµάνους σέ «δικούς µας» καί …«χαφιέδες τῶν Ἑλλήνων»! Μέ τόν τρόπο αὐτόν ὅποιος διαφωνήσει στό παραµικρό ἀποµονώνεται καί µάλιστα κινδυνεύει «νά διακοπεῖ καί ὁ µισθός του» (ἄλλη µία ἀτράνταχτη ἀπόδειξη γιά τόν βρώµικο ρόλο τοῦ Προξενείου, πού χρηµατοδοτεῖ δασκάλους – κι ὄχι µόνο – γιά νά δροῦν κατά τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας καί νοµιµότητας).

none

cf80cf81cebfcebeceb5cebdceb5ceafcebfΠόσες παραβιάσεις τοῦ διπλωµατικοῦ πρωτοκόλλου, πόσες προκλήσεις σέ βάρος τῆς χώρας µας, πόσες ἐνέργειες ἔξω ἀπό κάθε ὑπηρεσιακή λογική πρέπει νά ὑποστοῦµε γιά νά γίνει κάποτε τό λογικό καί αὐτονόητο; Οἱ ἐπιπλήξεις τοῦ γ.γ. τῆς Περιφέρειας κ. Δ. Σταµάτη στόν Τοῦρκο Πρόξενο τῆς Κοµοτηνῆς δέν δείχνουν νά ἔπιασαν τόπο, ἀφοῦ ὁ τελευταῖος συνεχίζει ἀπτόητος τά ἴδια (πού τοῦ ἐπισηµάνθηκαν) καί χειρότερα, ἐπιδοτώντας τόν τουρκισµό καί τόν µειονοτικό φανατισµό, περιφρονώντας κάθε θέσφατο! Μήπως νά ξαναδοῦµε µέ σοβαρότητα τό θέµα τῆς ἀποµάκρυνσης τοῦ Προξενείου ἀπό τή Θράκη;

Read the rest of this entry…

3 com

Καθώς ὅλο καί περισσότερο συζητεῖται τό θέµα τῆς ἀνάδειξης τῶν µουφτήδων στή Θράκη, ἄν δηλαδή θά διορίζονται ἀπό τήν Ἀθήνα ἤ ἀπό τήν Ἄγκυρα (δῆθεν ὡς «ἐκλεγµένοι»), εἶναι χρήσιµο νά µήν ξεχνᾶµε τό ποιός εἶναι ὁ ρόλος πού τούς ἐπιφυλάσσει ἡ Τουρκία γιά τήν περιοχή µας. Καί γιά νά µήν θεωρητικολογοῦµε, τό παράδειγµα τοῦ Ἀχµέτ Μέτε, πού παριστάνει τόν µουφτή Ξάνθης, εἶναι εὔγλωττο καί χρησιµότατο. Διαλέγουµε λοιπόν ἀπό τήν τελευταία του παράσταση (στό χωριό του τό Ὡραῖον Ξάνθης) κάποια χαρακτηριστικά στιγµιότυπα πού πραγµατικά διακωµωδοῦν κάθε ἔννοια θρησκευτικοῦ ἡγέτη καί δίνουν νέα αἴγλη στήν ἔννοια τοῦ «πράκτορα».

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα παρέστη σέ µία τελετή καθαρά παγανιστικοῦ ὑπόβαθρου, αὐτῆς πού λέγεται ἀπό τούς Ποµάκους «Μαγιά». Καµµία σχέση δηλαδή µέ τό ὀρθόδοξο Ἰσλάµ, κάτι σάν νά ἀνοίγει τήν καρναβαλική παρέλαση ἕνας µητροπολίτης, γιά νά τό µεταφέρουµε στά καθ’ ἡµᾶς!

Read the rest of this entry…

none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters