Ἡ ἀλητεία τῆς τρικοµµατικῆς Κυβέρνησης δέν ἔχει τελικά ὅρια! Μπορεῖ νά δεχθεῖ κανείς πολλές δικαιολογίες, µπορεῖ νά θεωρήσει κάθε οἰκονοµική θυσία – ἀκόµη καί τίς ἀνήθικες σάν τίς περικοπές τῶν ἀναπηρικῶν συντάξεων – ὡς προσωρινή, ἀλλά γιά τίς µή ἀναστρέψιµες ζηµίες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους δέν ὑπάρχουν δικαιολογίες. Πόσο µᾶλλον ὅταν αὐτές διαλύουν τήν ἄµυνα τῆς χώρας, τήν ἤδη ποικιλοτρόπως πληγείσα ἀπό τήν ἑξηνταβελονική λογική τοῦ «περιορισµοῦ τῶν δαπανῶν».

Εἴµαστε σέ τέτοιο κρίσιµο σηµεῖο καί δέν ἐπιτρέπεται πιά νά σωπάσουµε. Δέν µιλᾶµε πιά κἄν γιά ὁπλικά συστήµατα πού δέν ἀγοράζονται ἤ γιά ἀµοιβές τοῦ προσωπικοῦ πού ἐξαχνώνονται ἤ γιά τήν ἀναγκαία συντήρηση πού ἀγνοεῖται κτλ. Ἐδῶ µιλᾶµε γιά παύση τῶν ἐργασιῶν τοῦ Μηχανικοῦ στήν τάφρο τοῦ Ἕβρου!

 

Read the rest of this entry…

none