Όπως γράφαµε στο προηγούµενο φύλλο µας, προκηρύχτηκε η νέα φάση του προγράµµατος «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων». Πέρα από τις δικές µας αντιρρήσεις, που αφορούν την ουσία του προγράµµατος και την αποτελεσµατικότητά του, υπάρχουν κι αυτές της Άγκυρας, έτσι όπως είχαν την καλωσύνη να µας τις εκθέσουν οι πρόεδροι δύο µειονοτικών συλλόγων δασκάλων στην εβδοµαδιαία «Γκιουντέµ» (10-7-09), ο Σαµί Τοραµάν (των Τούρκων Δασκάλων Δυτ. Θράκης) και ο Μεχµέτ Ντερντιµάν (των αποφοίτων ΕΠΑΘ Ροδόπης-΄Εβρου). Διαβάστε τες και βρείτε ποιός προεδρεύει στον απαγορευµένο σύλλογο και ποιος στον νόµιµο:

Read the rest of this entry…

none