Πολλά ἔχουν γραφεῖ γιά τόν διεθνή ρόλο τοῦ Ἰσραήλ σέ σχέση µέ τήν συνεργασία του µέ αἱµοβόρα καθεστῶτα, δεκαετίες τώρα. Ὅµως µία νέα ἀξιέπαινη διεθνής πρωτοβουλία Ἑβραίων ἀντισιωνιστῶν (International Jewish Anti-Zionist Network) ἔρχεται νά συλλέξει τίς παλιότερεςς πληροφορίες τοῦ Ἴσραελ Σαχάκ καί ἄλλων καί νά προσθέσει νέες (δεῖτε τό www.ijsn.net).

 

Οἱ περισσότεροι ἔχουν ἀκουστά γιά τή συνεργασία τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους µέ τό Ἀπαρτχάιντ τῆς Νότιας Ἀφρικῆς καί τῆς Ροδεσίας, ὅµως δέν ξέρουν πώς σχεδόν ὅλες οἱ χοῦντες τῆς Μαύρης Ἠπείρου, καί τοῦ Τρίτου Κόσµου γενικότερα, βασίστηκαν κατά καιρούς στά ὅπλα καί τή στήριξη τοῦ Ἰσραήλ. Τά εἰδικά προσόντα πού αὐτό ἀνέπτυξε στήν παρακολούθηση, στήν ἀστυνόµευση, στήν στρατιωτική Κατοχή, ἀλλά καί στήν παραβίαση κάθε διεθνοῦς νοµικοῦ καί ἠθικοῦ κανόνα, τό ἔχουν καταστήσει µονοπώλιο στόν τοµέα. Οἱ 300 ἰδιωτικές ἰσραηλινές ἑταιρεῖες πρίν 3 χρόνια κάναν τζίρο 2,7 δισ. δολάρια, κάπου 7% τοῦ ΑΕΠ τῆς χώρας. Παρακάτω δέν θά ἀσχοληθοῦµε µέ τούς πιό καλούς πελάτες τοῦ Ἰσραήλ (Ἰνδία, Κίνα, ΗΠΑ) ἀλλά µέ τούς πιό …κακόφηµους.

 Read the rest of this entry…

none