Ἀπό τήν διεύθυνση Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήµου Κοµοτηνῆς λάβαµε στίς 21-7-05 τήν κάτωθι ἐπιστολή σχετικά µέ πρόσφατα δηµοσιεύµατά µας:

Κύριε διευθυντή

Σχετικά µέ δηµοσίευµα τῆς ἐφηµαρίδας σας, πού εἶχε σάν θέµα τόν ἔλεγχο ποιότητας καί κατασκευῆς τῶν δηµοτικῶν τεχνικῶν ἔργων πού ἐκτελοῦνται στόν νοµό µας καί σέ ὅ,τι ἀφορᾶ βεβαίως τόν Δῆµο Κοµοτηνῆς, ἡ ἁρµόδια Διεύθυνση Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήµου σᾶς ἐνηµερώνει γιά τά ἑξῆς:

Ἡ Ὑπηρεσία µας ἐκτελεῖ πληθώρα ἔργων µικρῶν καί µεγάλων χρηµατοδοτούµενων ἀπό εὐρωπαϊκά προγράµµατα, ἀπό δηµόσιες ἐπενδύσεις ἤ ἀπό ἴδιους πόρους. Τά ἔργα αὐτά εἶναι ἔργα ἀναπλάσεων, κτιριακά, ὁδοποιίας, ἀθλητικά, πρασίνου, κτλ.

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στά ἔργα πού χρηµατοδοτοῦνται ἀπό κοινοτικά προγράµµατα εἴτε ἀπό δηµόσιες ἐπενδύσεις, πέραν τοῦ διαρκοῦς ἐλέγχου πού γίνεται µέ µέριµνα τῆς ὑπηρεσίας ἀπό τό δηµόσιο περιφερειακό ἐργαστήριο τῆς ΔΕΣΕ, πρός διασφάλιση τῆς ποιότητάς τους διενεργοῦνται ἐπιπλέον ἔλεγχοι ἀπό ἀνεξάρτητους µηχανισµούς (ΕΔΕΛ, ΕΣΠΕΛ) ἀλλά καί ἀπό µονάδες τοῦ Φορέα χρηµατοδότησης πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό Ἑλληνικό Δηµόσιο.

Εἰδικότερα, ὅλα τά µεγάλα τεχνικά ἔργα τοῦ Δήµου ἔχουν ὑποστεῖ ἐλέγχους καί ὄχι µόνο δέν ἔχει διαπιστωθεῖ τίποτα πού νά δείχνει πληµµέλεια ποιότητας τῶν ὑλικῶν καί τῆς κατασκευῆς τους ἀλλά συχνά εἰσπράτουµε ἐπαίνους γιά τήν αὐστηρότητα στήν ἐπίβλεψη καί στήν τήρηση τῶν νόµων, στοιχεῖα πού διασφαλίζουν τήν ποιότητα τῶν ἀποτελεσµάτων.

Ὅσον ἀφορᾶ στἀ ὑπόλοιπα τεχνικά ἔργα τοῦ Δήµου µας, πού ἐκτελοῦνται µέ χρηµατοδότηση ἀπό ἴδιους πόρους, ὁ ποιοτικός ἔλεγχος τῶν ὑλικῶν καί τῆς κατασκευῆς τους διασφαλίζεται ἀπό τόν ἔλεγχο πού διενεργεῖ τό Περιφερειακό Ἐργαστήριο τῆς ΔΕΣΕ, γιά κάθε ἕνα χωριστά, µετά ἀπό αἴτηµα τοῦ Δήµου ἀλλά καί αὐτεπάγγελτα, ἀφοῦ ἰσχύει γενικότερο αἴτηµα τοῦ Δήµου πρός τό Δηµόσιο Ἐργαστήριο γιά διαρκεῖς ἐλέγχους στά δηµοτικά ἔργα.

Ὡστόσο παρουσιάζεται τό ἐνδεχόµενο τῶν φθορῶν τῶν κατασκευῶν µας µετά ἀπό παρεµβάσεις ἔργων τῶν Ὀργανισµῶν Κοινῆς Ὠφέλειας. Στίς περιπτώσεις αὐτές φροντίζουµε τίς ἀποκαταστάσεις µέ ἔργα συντηρήσεων ἀλλά τό ἀποτέλεσµα δέν µπορεῖ νά εἶναι ἰσότιµο µέ τήν ἐξαρχῆς κατασκευή καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση ζητοῦµε τήν κατανόηση τῶν συνδηµοτῶν µας.

Ὅλα τά ἀναφερόµενα περιλαµβάνονται σέ νοµοθετικές ἐπιταγές καί διαδικασίες τίς ὁποῖες ὁ Δῆµος Κοµοτηνῆς ἐφαρµόζει κατά γράµµα. Σέ κάθε περίπτωση ἡ Ὑπηρεσία µας προχωρεῖ στίς ἀπαραίτητες ἐνέργειες ὥστε κάθε ἔργο νά παραδίδεται στή χρήση τῶν συνδηµοτῶν µας στήν καλύτερη τεχνική κατάσταση.

Μέ τιµή, Ἡ διευθύντρια Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν

Ζωή Κοσµίδου

 

Ἀπάντηση

«Α»: Εὐχαριστοῦµε γιά τήν ἀπάντηση µά θά ἦταν χρήσιµη καί µία θέση τῆς ΔΕΥΑΚ ἀφοῦ ἡ ΔΕΥΑΚ εἶναι Ὑπηρεσία ὁµόσταυλη µέ τήν Τεχνική Ὑπηρεσία τοῦ Δήµου. Κατόπιν τούτου, καί ἀφοῦ τά ἔργα ἐλέγχονται τόσο στενά ἀπό ἐργαστηριακῆς πλευρᾶς, ἐπεκτείναµε λίγο τήν ἔρευνά µας σέ αὐτούς πού διενεργοῦν τούς ἐλέγχους καί ὡς ἐκ τούτου φέρουν καί αὐτοί µερίδιο τῆς εὐθύνης. Καί γιά νά µήν γενικολογοῦµε, ἀναφερθήκαµε σέ ὁρισµένα γνωστά ἔργα τῆς Κοµοτηνῆς πού µᾶς θυµίζουν τίς Ἀριστοφανικές µας καταβολές στήν δηµιουργική ὑβρεογένεση.

Πρῶτα πρῶτα στήν ὁδό Σισµάνογλου ὅπου δέν ἔγινε κανένας ἐργαστηριακός ἔλεγχος τοῦ ὁδοστρώµατος πρίν ἀσφαλτοστρωθεῖ ὁλικά ἀλλά καί στίς ἐπιµέρους τάφρους. Στήν παλιά ὁδό Ξάνθης πρίν καί µετά τίς σιδηροδροµικές γραµµές πάλι κανένας ἐργαστηριακός ἔλεγχος. Γενικά στήν περιοχή τῆς ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ καί τοῦ νέου οἰκισµοῦ τῶν παλλινιστούντων, ὅποια τάφρος ἀνοίγεται γιά νά τοποθετηθεῖ κάποιος ἀγωγός µπαζώνεται χωρίς τήν ἀπαραίτητη προφόρτιση τῶν ὑλικῶν, µέ ἀποτέλεσµα σέ µικρό χρονικό διάστηµα νά κάνει µιά σειρά ἀπό χαρακτηριστικές λακκοῦβες. Μιά σειρά ἀπό ὁδοποιίες στόν Ἥφαιστο ἔγιναν µέ τόν ἴδιο τρόπο. Στήν περιοχή τῆς ἐπέκτασης τοῦ σχέδιου πόλεως δίπλα στήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ὅλες οἱ τάφροι µπαζώνονται χωρίς ἐργαστηριακούς ἐλέγχους. Γιά νά µήν µακρυγοροῦµε ἀρκεῖ νά ποῦµε ὅτι στήν πενταετία 2001-2005 τό Ἐργαστήριο κλήθηκε γιά διενέργεια ἐλέγχων συνολικά ἕξι (6) φορές καί ἐνῷ τά ἀποτελέσµατα τῶν ἐλέγχων αὐτῶν ἦταν ἐκτός ὁρίων, αὐτό δέν εἶχε καµµία σηµασία γιά τήν ὑλοποίησή τους!

Αὐτά σέ µιά πρώτη προσέγγιση τοῦ θέµατος, σέ σχέση µέ τόν ἔλεγχο τοῦ Δηµοσίου, νοµίζουµε ἀρκοῦν. Ἄν γίνονται ἔλεγχοι ἀπό ἰδιωτικά ἐργαστήρια θά ἦταν χρήσιµο νά τό ξέρουµε, ὅπως ἐπίσης θά εἶχε ἐνδιαφέρον νά γνωρίζαµε τά δηµοτικά ἔργα πού εἰσέπραξαν ἐπαίνους ἀπό ἐλεγκτικούς φορεῖς.

none

Μέ ἀφορµή τή γνωστή κατάσταση στήν ὁδοποιία τῆς πόλης τῆς Κοµοτηνῆς (ἐκτενής παρουσίαση στή στήλη τῶν ΤΟΞΙΚΩΝ στά τρία προηγούµενα φῦλλα τῆς ἐφηµερίδας µας) κάναµε µία µικρή ἔρευνα γιά τόν ποιοτικό ἔλεγχο στόν ὁποῖον ὑπόκεινται ὅλα τά δηµοτικά ἔργα, ὄχι µόνο τῆς πόλης µας ἀλλά καί τῶν ἄλλων Δήµων, Καποδιστριακῶν καί µή, τῆς Ροδόπης καί τοῦ Ἕβρου.

Ὅπως ἤδη κάθε ὑποψιασµένος ἀναγνώστης φαντάζεται, οἱ ἔννοιες «δηµοτικά τεχνικά ἔργα» καί «ἔλεγχος ποιότητας» ἔχουν, στήν καλύτερη περίπτωση, µία πολύ χαλαρή κι ἐλεύθερη σχέση. Κατ’ ἀρχήν στήν πόλη µας ἑδρεύει σχετική ὑπηρεσία, πού ἐλέγχει τήν ποιότητα τῶν δηµοσίων ἔργων, ἡ ὁποία µάλιστα βρίσκεται σέ τροχιά πιστοποίησης κατά ISO, πρᾶγµα σπάνιο γιά παροχή ὑπηρεσίας ἀπό τό Ἑλληνικό Δηµόσιο. Ἡ ὑπηρεσία αὐτή πιστοποιεῖ ἐλέγχους ποιότητας στά ὑλικά καί τήν ἐφαρµογή τους στά δηµόσια ἔργα ἐάν κληθεῖ ἀπό ἕναν ἐκ τῶν δύο ἄµεσα ἐµπλεκόµενων σέ αὐτά, δηλαδή εἴτε ἀπό τόν ἐργολάβο τοῦ ἔργου εἴτε ἀπό τόν ἐπιβλέποντα. Σέ περίπτωση πού δέν κληθεῖ δέν σηµαίνει πώς κανένας ποιοτικός ἔλεγχος δέν γίνεται: Μπορεῖ ὁ ἔλεγχος νά γίνει ἀπό τόν ἴδιον τόν ἐργολάβο πού κατασκευάζει τό ἔργο (!!!) ἤ ἀπό κάποιον τρίτο ἰδιώτη, διαπιστευµένο γιά τό συγκεκριµένο ἔργο, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐξ ὁλοκλήρου τήν εὐθύνη τοῦ ποιοτικοῦ ἐλέγχου τοῦ ἔργου. Ὥς ἐδῶ καλά, ἀλλά τί ἔχουν τά ἀµορτισέρ µας καί ψοφᾶν;…

Ὅπως καί πάλι καταλάβατε ΤΙΠΟΤΕ ἀπό τά παραπάνω δέν γίνεται στά δηµοτικά ἔργα τῆς Ροδόπης καί τοῦ Ἕβρου. Ἀφοῦ µπορεῖ τό ἐργαστήριο τοῦ ἐργολάβου νά κάνει ἐλέγχους, τί νά τό κάνουµε τό δηµόσιο ἐργαστήριο; Γιατί νά κάνουµε σύµβαση µέ ἰδιώτη; Γιά νά ἀνεβάσουµε τό κόστος; Ὄχι βέβαια, ἀφοῦ µποροῦµε νά κάνουµε τό ἔργο µία καί δύο φορές ἀκόµα µέχρι νά γίνει… καλό, χωρίς νά µᾶς πεῖ κανένας τίποτε. Μποροῦµε νά κάνουµε συµβάσεις συµπληρωµατικές καί παραπληρωµατικές χωρίς νά δίνουµε λογαριασµό σέ κανέναν, ποιός θά ἐλέγξει ἄν ὁ φάκελος τοῦ ἔργου ἔχει µέσα πλήρη ἐργαστηριακά ἀποτελέσµατα ὅπως προβλέπει ἡ σύµβαση (καί ἡ νοµοθεσία, ἔ;), ποιός θά δεῖ ἄν τά ὑλικά πού χρησιµοποιήθηκαν εἶναι ἐπαρκῆ; Κανένας «γραφικός» µονάχα σάν τόν Πετρίδη στή Μαρώνεια πού φωνάζει γιά τίς ρεµατιές καί τούς ὀχετούς ἀλλά καί πάλι τί θά γίνει; Ἐδῶ ἀµφισβητοῦνται ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ὄχι µόνον ὅσα εὐλόγως συµπεραίνονται ἀλλά καί ὅσα διά γυµνοῦ ὀφθαλµοῦ διαπιστώνονται…

Στά πλαίσια λοιπόν αὐτῆς τῆς ἐλεύθερης καί χαλαρῆς σχέσης ὁ καθένας κάνει ὅ,τι θέλει ἤ ὅ,τι τοῦ ἐπιτρέπει ἡ συνείδησή του. Ὁ ἐργολάβος κάνει τό ἔργο ὅπως καταλαβαίνει καί ἡ ἐπίβλεψη τῶν δήµων τό παρακολουθεῖ… διακριτικά µέχρι νά τό παραλάβει. Κάπου – κάπου κάποιος θυµᾶται καί τόν ποιοτικό ἔλεγχο καί ἀπευθύνεται στό ἐργαστήριο µέ διάθεση περιπαικτική µᾶλλον, ἀφοῦ εἴτε τά ἀποτελέσµατα εἶναι καλά εἴτε ὄχι τό ἔργο προχωράει καί παραλαµβάνεται κανονικά (καί παράνοµα). Ποιός τά κοιτάει τώρα αὐτά;…

 

* Ὅπως λέµε Ἐλεγειακή µεσοπολεµική ποίηση καί µαλακτικά πλυντηρίου

none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters