28ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÁÐÏ ÔÏ ÅËËÇÍÏÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÏ ÅÌÐÏÑÉÊÏ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ  ÏÌÉËÉÁ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁËÅÎÇ ÔÓÉÐÑÁΠολύς ὁ λόγος ἐσχάτως γιά δημιουργία μιᾶς Κυβέρνησης πού θά προδώσει τήν μακεδονική μας ὑπόθεση καί, παρά τίς τυχόν διαρροές της, θά παραμείνει στά πράγματα μέ τήν ἀνοχή τῆς ἀντιπολίτευσης. Κυβέρνηση ἐνοχῆς λοιπόν καί Κυβέρνηση ἀνοχῆς.

Read the rest of this entry…

Comments Off