ceadceb3ceb3cf81ceb1cf86cebf-ceb5cf81ceb3ceb1ceb6cebfcebcceadcebdcf89cebd-ceb4ceb5cf85ceb1cebaἘπανερχόµαστε σήµερα στό θέµα πού ἀνοίξαµε µέ τήν ΔΕΥΑ Κοµοτηνῆς πρίν 15 µέρες, µέ δύο νέα στοιχεῖα, µέ τά ὁποῖα καλοῦνται τόσο ἡ νῦν ὅσο καί οἱ πρώην διοικήσεις νά τοποθετηθοῦν. Τό πρῶτο εἶναι ἕνα ἔγγραφο πού ἀπευθύνει τό σωµατεῖο ἐργαζοµένων στήν διοίκηση (ἡµεροµηνία 27/2/09) καί στό ὁποῖο τίθενται ὠµά τά ζέοντα προβλήµατα τῆς ἐπιχείρησης. Διαβάζουµε: «Μέ ἀφορµή τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στό θέµα τῆς δικαστικῆς διαµάχης µέ τήν ἑταιρεία ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ἀναρωτιόµαστε γιά τά ἑξῆς:

1) Γιά τό πῶς ἕνα ἔργο, τό ὁποῖο δόθηκε στή συγκεκριµένη ἑταιρεία ἐρήµην τοῦ Δ.Σ., µέ ἀποφάσεις γραµµένες ἀπό ἀνύπαρκτα Δ.Σ., νοµιµοποιεῖται ἀπό τόν εἰσαγγελέα καί βγαίνει ἀπόφαση εἰς βάρος τῆς ΔΕΥΑΚ.

2) Μήπως τήν ἴδια τύχη θά ἔχουν καί τά ὑπόλοιπα 98 ἔργα, τά ὁποῖα βρίσκονται σέ προανακριτικό στάδιο στόν εἰσαγγελέα.

«Ἡ ὅλη στάση τῆς Διεύθυνσης ἐξαρχῆς, τῆς µή ἔγκαιρης ἀποστολῆς τοῦ συγκεκριµένου ἔργου µαζί µέ τά ὑπόλοιπα 98, δίνοντας περιθώρια ἑλιγµῶν στή συγκεκριµένη ἑταιρεία καί ἡ µή ἔγκαιρη ἀνακοπή τοῦ πρώτου ἐξώδικου ἀπό τή νοµική ὑπηρεσία τῆς ΔΕΥΑΚ µᾶς βάζουν σέ περίεργες σκέψεις καί ὑποθέσεις. Μέ τό ὑπ’ ἀρ. 3075/27-11-08 ἔγγραφό µας, σέ ἐρωτήµατα πού τέθηκαν πρός τό Δ.Σ. γιά τό συγκεκριµένο ἔργο, ἡ ἀπάντηση πού πήραµε ἦταν ὅτι σκόπιµα δέν ἐδόθη ὁ φάκελος τοῦ ἔργου ἀπό τήν Τεχνική Ὑπηρεσία. Ἐπίσης µέ τίς ὑπ’ ἀρ. 279/5-3-03, 415/4-4-03 καί 877/2-5-08 αἰτήσεις µας, κατόπιν µάλιστα είσηγήσεως τοῦ προϊσταµένου τῆς Οἰκονοµικῆς Ὑπηρεσίας, ζητήσαµε ἀπό τό Λογιστήριο κάποια στοιχεῖα γιά τά ὁποῖα ἀπάντηση µέχρι σήµερα δέν πήραµε…»

Εἴµαστε πραγµατικά περίεργοι νά δοῦµε τί θά ἀπαντήσει ὁ νῦν πρόεδρος Κ. Ναλµπάντης, εἰδικά στά σηµεῖα ὅπου καταλογίζονται εὐθῦνες σέ συγκεκριµένα γραφεῖα – δηλ. πρόσωπα – τῆς ΔΕΥΑΚ! Καί παρακάτω συνεχίζουν οἱ ἐργαζόµενοι τῆς ἐπιχείρησης νά ἐκφράζουν τίς ἀνησυχίες τους πρός τό σηµερινό Δ.Σ., γιά τό ὁποῖο δέν …διαφαίνεται καί µεγάλη ἐµπιστοσύνη, µετά τήν κακή τροπή πού πῆρε ἡ ὑπόθεση τοῦ προαναφερθέντος ἔργου (γράφαµε πρό δεκαπενθηµέρου σχετικά). Ἀναρωτιοῦνται γιά τήν ἐπάρκεια τῆς νοµικῆς ὑπηρεσίας τῆς ΔΕΥΑΚ καί γιά τό «ποιοί εἶναι αὐτοί πού συνεχίζουν νά παίρνουν ἀποφάσεις ἐρήµην τῶν ἐργαζοµένων καί ποιοί εἶναι αὐτοί πού µέχρι καί σήµερα διαχειρίζονται τήν ὑπηρεσία καί τίς τῦχες 85 ἐργαζοµένων ὡς προσωπική τους ἐπιχείρηση». Ποιοί λοιπόν συνεχίζουν νά δροῦν ἔτσι; Ἡ παλιά διοίκηση ἔφυγε, ὁ παλιός διευθυντής ἐπίσης… Ἄρα µιλᾶµε γιά ὑπαλλήλους σέ καίριες θέσεις; Πάντως τό σωµατεῖο δέν µασάει τά λόγια του καί δέν χαρίζεται σέ κανέναν: «Ὑπερασπιζόµενοι τά συµφέροντα τοῦ συνόλου τῶν ἐργαζοµένων καί τῶν πολιτῶν δηλώνουµε ἐξαγριωµένοι καί ἀποφασισµένοι γιά τή διαφύλαξή τους µέ ὁποιοδήποτε κόστος καί συνέπειες»!

Νοµίζουµε ὅτι καθίσταται σαφές: Τό ζήτηµα δέν εἶναι µόνο νοµικό ἀλλά ἔχει ξεκάθαρα πολιτικό περιεχόµενο. Ἀναφορικά µέ τήν προηγούµενη δηµοτική Ἀρχή, πρέπει νά ποῦµε ὅτι ὁ µέν πρώην δήµαρχος Τάσος Βαβατσικλῆς, τοῦ ὁποίου ἡ προσωπική ἐντιµότητα δέν ἀµφισβητεῖται, ἴσως πρέπει νά πάψει πιά νά φέρει τά βάρη ἄλλων καί νά ἀπαλλαχθεῖ ἀπό τά βαρίδια πού κληρονόµησε ἤ καί …φορτώθηκε. Κι ἄν ἐκεῖνος νιώθει ὅτι δέν µπορεῖ πλέον νά τό κάνει, ἄς τό πράξει κάποιος ἀπό τήν δηµοτική του ὁµάδα ἡ ὁποία χρεώνεται (γιατί; καί µέ ποιάν προοπτική;) ἕνα ἀνώφελο ἄχθος. Οἱ γελοιότητες πού διαρρέουν πρός συγκεκριµένη ἱστοσελίδα (προφανοῦς ἰδιοκτησίας), προκειµένου νά ἀµφισβητήσουν εἴτε ἐµᾶς πού ἀναφερθήκαµε στό θέµα εἴτε τό ἔργο τοῦ Τ. Παράσχου πού ἐπαινέσαµε τίς προάλλες, εἶναι γιά νά πείσουν εἴτε τούς πεπεισµένους εἴτε τούς χαζούς. Μέχρι πότε αὐτή ἡ ὀµερτά θά καλύπτει τούς πάντες, ἀκόµη κι ὅσους «γίναν ἄνθρωποι» ὅταν ἐνδύθηκαν πράσινο κοστούµι;

Ὅσον δέ ἀφορᾶ τήν σηµερινή δηµοτική Ἀρχή πρέπει νά ἀποδείξει ὅτι δέν ἄνοιξε ἕνα µέτωπο µέ προσωπική ἐπιλογή ἑνός συµβούλου της µονάχα (πού µᾶλλον «πλήρωσε» καί γι’ αὐτήν…) ἀλλά ὅτι ἡ ἐν γένει πολιτική της εἶναι τό ΟΧΙ στήν συγκάλυψη. Δέν µπορεῖ σήµερα νά γίνεται ἕνας κλεφτοπόλεµος γύρω ἀπό τό ζήτηµα καί νά µήν ὑπάρχει µία σαφής τοποθέτηση ἀπό τήν διοίκηση τῆς ἐπιχείρησης. Οἱ πολίτες τῆς Κοµοτηνῆς πού πληρώνουν τήν ἐπιχείρηση καί ψηφίζουν τούς τοπικούς ἄρχοντες, µαζί µέ τούς ἐργαζόµενους, περιµένουν ἔργα κι ἀποτελέσµατα.