Ἐπανερχόµαστε σέ παλαιότερο – καί διαρκῶς ἀναπάντητο – ἐρώτηµά µας γιά τήν ἐξωπανεπιστηµιακή ἐργασία τῶν καθηγητῶν τοῦ Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου, µέ µία καινούργια ἀφορµή: Τόν διαγωνισµό (καί τήν ἀνάθεση) µιᾶς µελέτης δηµόσιου ἔργου καί τήν συµµετοχή προβεβληµένου καθηγητῆ τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς Ξάνθης. Καραµπινάτη παρανοµία ἤ ἐµεῖς εἴµαστε κάπου λάθος;

 Πρίν λίγους µῆνες γράφαµε γιά τό ἀσυµβίβαστο τοῦ πανεπιστηµιακοῦ καθηγητῆ ἀποκλειστικῆς ἀπασχόλησης καί τοῦ ἐπαγγελµατία. Ἡ ἀφορµή τότε ἦταν τό δικηγορικό γραφεῖο τοῦ ἀντιπρύτανη κ. Σταµατόπουλου στήν Ἀθήνα. Παρά τά βάσιµα τεκµήρια πού κοµίζαµε τότε, δέν εἴδαµε κανένας νά συγκινεῖται. Ἄς εἶναι. Ἐπανερχόµαστε σήµερα στό ἴδιο θέµα µέ νέο παράδειγµα, αὐτό τοῦ ἀντιπρύτανη κ. Ἀθανασίου Καραµπίνη.

Ὁ κ. Καραµπίνης εἶναι καθηγητής τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς, καί µάλιστα πλήρους ἀπασχόλησης, ἀφοῦ διαφορετικά δέν θά µπο-ροῦσε νά ἀσκεῖ διοίκηση. Ἐκ τοῦ νόµου λοιπόν δέν µπορεῖ νά ἔχει δουλειές ὡς ἰδιώτης µηχανικός. Παρά ταῦτα βλέπουµε στό ἔγγραφο τῆς ἀνωτέρω φωτογραφίας µία τοὐλάχιστον ἀτοµική συµµετοχή του σέ περσινό (Ἀπρίλιος 2008) διαγωνισµό τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ γιά τήν ἀνάθεση µελέτης «στήριξης καί ἀντικατάστασης ἀκροβάθρου γέφυρας Ἄρδα», προϋπολογισµοῦ 35.700 (µέ ΦΠΑ). Μεταξύ τῶν τριῶν ὑποψηφίων εἶναι τά ὀνόµατα α) Νικόλαος Πετρόπουλος, β) Ἀθανάσιος Καραµπίνης καί γ) ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΕ. Στήν τελευταία αὐτή ἑταιρεία κατακυρώθηκε καί ἡ δουλειά, ἀφοῦ, σύµφωνα µέ τό ἔγγραφο πού φέρει τό ὄνοµα τοῦ γ.γ. τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ κ. Δ. Σταµάτη, ἔκανε τήν πλέον συµφέρουσα προσφορά (29.400 εὐρώ).

Τό ποιός παίρνει τή δουλειά φυσικά καί δέν ἀλλάζει κάτι στό γεγονός ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα ἑνός ἀντιπρύτανη σέ τέτοιον διαγωνισµό εἶναι παράνοµη. Ὅµως παρατηροῦµε καί κάτι ἄλλο στό τέλος τοῦ ἐγγράφου: Ἡ µειοδότρια ἑταιρεία ἔχει τήν ἴδια διεύθυνση, τό ἴδιο τηλέφωνο καί τό ἴδιο φάξ µέ τόν Α.Κ.! Ἄν ὑποθέσουµε ὅτι πρόκειται γιά µία ἑταιρεία στήν ὁποία εἶναι κεντρικό πρόσωπο (µαζί µέ τόν Ἀργύρη Πλέσια, πρ. πρόεδρο τοῦ ΤΕΕ) θά εἴµαστε ἐκτός πραγµατικότητας; Καί πῶς σᾶς ἀκούγεται ἕνας διαγωνισµός, στόν ὁποῖο οἱ δύο ἀπό τούς τρεῖς διεκδικητές …ταυτίζονται;

Τό ξαναγράφουµε ὅτι δέν ἔχουµε τίποτε προσωπικό µέ κανέναν παραβάτη τοῦ νόµου. Ὅµως ἄν θέλουµε ἕνα Πανεπιστήµιο πού προωθεῖ ἀκαδηµαϊκούς στόχους µέ διδάσκοντες ἀφιερωµένους στό ἔργο πού ὑποδηλώνει ὁ τίτλος τους, ἡ συµµόρφωση µέ τή νοµι-µότητα εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ. Διαφωνεῖ κανείς;

Κ.Κ.