cf80ceb1cf85cebbcf8ccf80cebfcf85cebbcebfcf82Πρό ἡµερῶν διεξήχθη στην Ἀθήνα τό 5ο Διεθνές Συνέδριο τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς καί τοῦ …ἀµερικανικοῦ του ἀντίστοιχου (Μigration Policy Institute), µέ θέµα «Μεταναστευτικές συνεργασίες καί διαδικασίες – Βελτιώνοντας τά ἀναπτυξιακά ἀποτελέσµατα τῆς µετανάστευσης». Πέρα ἀπό τό περίεργον τῆς …συνδιοργάνωσης, σταθήκαµε στόν λόγο πού ἐκφώνησε ἐκεῖ ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Προκόπης Παυλόπουλος. Ἦταν πραγµατικά ἐξαιρετικός, µόνο πού δέν καταλάβαµε σέ ποιάν χώρα κι ἐµπειρία ἀναφερόταν – γιατί ὅλα ὅσα εἶπε δέν εἶχαν τήν παραµικρή σχέση µέ τά ἐν Ἑλλάδι τεκταινόµενα. Προσέξτε φράσεις:

- «…Η εφαρµογή σύγχρονων πολιτικών που θα επιτρέψουν την, κατά το δυνατόν, επωφελή και συντονισµένη διαχείρισή του φαινοµένου, πάντοτε µε σεβασµό προς την αξία του ανθρώπου και, ειδικότερα, προς την ισοτίµως ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του».

Καταλάβατε τώρα τί ἐννοῶ, ἔτσι; Τί εἰκόνα ἔχετε γιά τήν κατάσταση τῶν µεταναστῶν στήν Ἑλλάδα; Ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας στά φανάρια καί στά χωράφια!

- «Αλλά και σε ό,τι αφορά τις χώρες υποδοχής οι µετανάστες (…) προάγουν την επιχειρηµατικότητα, αναλαµβάνοντας την προώθηση όλων των τοµέων της οικονοµίας, προωθούν την καινοτοµία και συµβάλλουν στην κινητικότητα και τη µετάγγιση νέων ιδεών, λειτουργώντας ως παράγοντας εξέλιξης, έµπνευσης και ανανέωσης. Η κοινωνία και η οικονοµία, γενικό-τερα, εµπλουτίζονται µέσα από την κινητικότητα, η οποία δηµιουργείται, γεγονός που επιτρέπει, ακριβώς, την πρόοδο, µέσα από την προσφορά των ανθρώπων, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους».

Εἶναι πιά προφανές ὅτι ὁ Π.Π. µιλάει γιά χῶρες µέ νόµιµη µετανάστευση ὅπου ἀκολουθοῦνται διαδικασίες, γίνεται ἔλεγχος, ὑπάρχουν κρατικές ὑποδοµές, ὅπου ἔχει κι ἕνα θετικό νόηµα ἡ µετανάστευση.

- «Άλλωστε, η αξιοποίηση του ανθρώπου και της προσωπικότητάς του δεν πρέπει να βρίσκει καµµία διάκριση και κανένα εµπόδιο. Μπροστά στις ανάγκες που έχει ο κόσµος µας, για να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε ισοτίµως όλους τους ανθρώπους δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα. Ο νόµος της προσφοράς και της ζήτησης είναι, βέβαια, µία πραγµατικότητα, την οποία δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε».

Ὤπα, τά ‘δωσε ὅλα ὁ µεγάλος! Ἀν εἶναι νά «ἀξιοποιήσουµε» ὅλους τούς ἀνθρώπους (ἀφοῦ ἤδη ἔχουµε ἀξιοποιήσει τούς δικούς µας ἰθαγενεῖς, τώρα µένουν οἱ Ἀφγανοί, οἱ Ρουµάνοι καί ἄλλοι …ἀναξιοποίητοι) τί δουλειά ἔχουν τά σύνορα; Ἀλλά, οὔπς, σόρρυ! Ὑπάρχει ἕνα πρόβληµα. Ὄχι βεβαίως κανένα κόλληµα µέ προγόνους, πάτρια χώµατα, ἐθνικό χαρακτήρα τοῦ κράτους καί τέτοια κοµπλεξικά, ἀλλά µέ τόν ὑπέρτατο νόµο*, αὐτόν τῆς ἀγορᾶς: Προσφορά – Ζήτηση. Ναί, αὐτό δέν µποροῦµε νά τό παραγνωρίσουµε, ὅπως τά ἄλλα πού προανέφερα ἀλλά κάτι θά γίνει.

- «Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και τη διασφάλιση στον µετανάστη συνθηκών διαβίωσης, που διέπονται από σεβασµό…».

Νάτος βρέ πού τό θυµήθηκε, θυµήθηκε σέ ποιάν χώρα ζεῖ! Ἄ, τώρα θά τά διασφαλίσει ὅλα τά δικαιώµατα τῶν µεταναστῶν, µήν ἀνησυχεῖτε…

- «Η µετανάστευση αποτελεί ουσιώδη παράγοντα ενίσχυσης της ανάπτυξης, της οικονοµίας και του πολιτισµού, τόσο των χωρών αποστολής όσο και των χωρών υποδοχής των µεταναστών. Πρόκειται για σηµαντικό πλεονέκτηµα και παράγοντα ανανέωσης των κοινωνιών και όχι για πρόβληµα. Γιατί επιτρέπει, ιδίως στα κράτη υποδοχής, ν’ αναδεικνύουν το ανθρώπινο δυναµικό που ζει και παράγει στα σύνορά τους, χωρίς καµµία διάκριση. Άλλωστε, η διαφορετικότητα, όταν υπάρχει και αναπτύσσεται χωρίς εµπόδια και προκαταλήψεις συνιστά πηγή προόδου και δίνει ώθηση για νέα, δηµιουργικά, ξεκινήµατα σε όλους τους τοµείς, αναβαθµίζοντας παράλ-ληλα την ποιότητα της Δηµοκρατίας µας».

Μάλιστα. Κι ἔζησαν αὐτοί καλά κι ἐµεῖς καλύτερα. Καί νά δεῖτε πόσο καλύτερα θά ζήσουµε στό µέλλον, µόλις ἀρθοῦν οἱ προκαταλήψεις καί ὁλοκληρωθεῖ ἡ «ἀξιοποίηση»…

Πάντως τό ἀνθολόγιο αὐτό τῶν λεχθέντων ὑπό τοῦ ΥΠΕΣ δέν ἔχει στόχο µόνο στήν ἀνάδειξη τῆς ἀπόστασης πολιτικοῦ λόγου καί πραγµατικότητας. Θέλει νά δείξει καί τήν πλήρη ἀδιαφορία τοῦ κράτους καί τῶν λειτουργῶν του γιά τήν ἑλληνικότητα. Βλέπετε πουθενά καµµία ἔγνοια γιά τό ἐθνικό χρῶµα τῆς κοινωνίας µας;

«Άλλωστε, η αξιοποίηση του ανθρώπου και της προσωπικότητάς του δεν πρέπει να βρίσκει καµµία διάκριση και κανένα εµπόδιο. Μπροστά στις ανάγκες που έχει ο κόσµος µας, για να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε ισοτίµως όλους τους ανθρώπους δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα. Ο νόµος της προσφοράς και της ζήτησης είναι, βέβαια, µία πραγµατικότητα, την οποία δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε». «Αλλά και σε ό,τι αφορά τις χώρες υποδοχής οι µετανάστες (…) προάγουν την επιχειρηµατικότητα, αναλαµβάνοντας την προώθηση όλων των τοµέων της οικονοµίας, προωθούν την καινοτοµία και συµβάλλουν στην κινητικότητα και τη µετάγγιση νέων ιδεών, λειτουργώντας ως παράγοντας εξέλιξης, έµπνευσης και ανανέωσης. Η κοινωνία και η οικονοµία, γενικότερα, εµπλουτίζονται µέσα από την κινητικότητα, η οποία δηµιουργείται, γεγονός που επιτρέπει, ακριβώς, την πρόοδο, µέσα από την προσφορά των ανθρώπων, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους».