Τά δηµοσιεύµατα στόν τοπικό Τῦπο σχετικά µέ τήν ΔΕΥΑΚ θυµίζουν τό λαϊκό ρητό «Φωνάζει ὁ κλέφτης νά φοβηθεῖ ὁ νοικοκύρης». Φτάσαµε στό ἔσχατο σηµεῖο τῆς κοινωνικῆς κατάπτωσης, νά βρίσκει τόν µπελά του σήµερα ὄχι ὅποιος κλέβει ἤ ἐπιτρέπει νά ἁλωνίζουν τά λαµόγια, ἀλλά ἐκεῖνος πού δέν συναινεῖ στό γιουρούσι κατά τοῦ δηµοσίου καί δηµοτικοῦ χρήµατος! Ἔτσι, βλέπουµε κάποια συγκεκριµένα πρόσωπα, γνωστά ἀπό τήν ἐµπλοκή τους στήν πολύπαθη ΔΕΥΑΚ νά τά βάζουν µέ τόν Ἀναστάσιο Παράσχου, πού ἐπί 20 µῆνες ὄχι µόνο πάλαιψε µέ τόν βόθρο τῶν ἔργων τους ἀλλά καί κατάφερε νά στήσει στά πόδια της τήν ἐπιχείρηση. Τό παλιό µπουρδέλο (καί ζητῶ συγγνώµη ἀπό τίς ἐκεῖ ἐργαζόµενες κυρίες γιά τήν παροµοίωση) ἀπέκτησε γιά πρώτη φορά ἐπίσηµο ὀργανισµό, κανονισµό προµηθειῶν, ISO 9001, διαχειριστική ἐπάρκεια γιά τό ΕΣΠΑ, ἀληθινό ἐργαστήριο (φωτό), γραφεῖο ἐξυπηρέτησης τοῦ πολίτη καί, κυρίως, διαφανή λειτουργία! Καί γιατί ὅρµηξαν σέ ἕναν ἄνθρωπο τοῦ ὁποίου τήν ἀκεραιότητα κανείς δέν τολµᾶ ν’ ἀµφισβητήσει; Γιατί χάλασε τήν «πιάτσα» ἐµπλέκοντας τόν Εἰσαγγελέα!

Τά πρόσφατα δηµοσιεύµατα στόν ἔντυπο καί στόν ἠλεκτρονικό Τῦπο γύρω ἀπό τήν Δηµοτική Ἐπιχείρηση Ὕδρευσης καί Ἀποχέτευσης Κοµοτηνῆς (ΔΕΥΑΚ) ἀφορµῶνται ἀπό τήν αὔξηση τοῦ προσωπικοῦ τῆς ὑπηρεσίας. Ἡ ἀντιπολίτευση λοιπόν ἐπιτίθεται στή σηµερινή διοίκηση τόσο γιά τό θέµα τῶν πρόσφατων δεκάδων «προσλήψεων» (µέσῳ STAGE*, ΟΑΕΔ ἤ ἄλλων προγραµµάτων), ὅσο καί γιά τό δάνειο πού θά καλύψει τίς «λειτουργικές της ἀνάγκες». Μάλιστα ἐπισηµαίνει µεγάλη αὔξηση τῶν δαπανῶν τῆς ΔΕΥΑΚ καί τήν «ἀναπόφευκτη αὔξηση τῶν τιµολογίων της».Παράλληλα, κι ἐνῷ µέ τή νέα χρονιά ἔχει φύγει πιά ἀπό τή µέση ὁ κ. Παράσχου (τροµερό σφᾶλµα τοῦ δηµάρχου), ὁ ὁποῖος ἔβαλε µία τάξη στήν πολύπαθη ὑπηρεσία, κάποιες «παλιές» οἰκονοµικές της ἐκκρεµότητες (;) γεννοῦν νέα µέτωπα ἀντιπαράθεσης.

Ἀναφορικά µέ τίς προσλήψεις εἶναι εὔλογο τό ἐνδιαφέρον ἀπό τήν πλευρά τῆς «Νέας Πορείας», παρά τίς ἀντιρρήσεις πού µπορεῖ νά ἔχει κανείς γιά τό γεγονός ὅτι αὐτός πού ζητᾶ τόν λόγο εἶναι ὁ Ἀλῆ Μέρτογλου, πού ἔχει θέση καί στό σηµερινό Δ.Σ. τῆς ἐπιχείρησης (!) ἀντί νά βρίσκεται …κάπου ἀλλοῦ γιά τά ἔργα καί τίς ἡµέρες του στό τιµόνι τῆς ΔΕΥΑΚ. Ἐπίσης τό κόστος τῶν 340.000 εὐρώ γιά δεκάδες ἄτοµα γιά δύο χρόνια εἶναι µᾶλλον ἀστεῖο µπροστά στό κόστος πού ἀντιπροσωπεύει Ὅµως ὁ ἔλεγχος τῆς νοµιµότητας εἶναι πάντα ἀπαραίτητος καί µακάρι ἔτσι νά συµβαίνει παντοῦ (π.χ. καί γιά τίς προσλήψεις πρίν τόν ΑΣΕΠ καί τίς ἄπειρες ἀναθέσεις ἔργων στήν ἐπιχείρηση στά χρόνια 2002-2006).

Ξεχωριστό εἶναι τό ἐνδιαφέρον πού παρουσιάζει µία συγκεκριµένη καί χρονίζουσα «ἐκκρεµότητα» τῆς ΔΕΥΑΚ, ἔναντι γνωστοῦ ἐργολάβου τῆς πόλης. Ἐµφανίστηκε ἀπό τό πουθενά, 4 χρόνια µετά τήν ὑποτιθέ-µενη ἐκτέλεση τοῦ ἔργου καί µέ τούς τόκους ἔφτασε τά 505.000 εὐρώ!

Ἀφοῦ εἴµαστε λοιπόν ὅλοι ὑπέρ τῆς διαφάνειας, προτείνουµε νά δοθεῖ ὁ πλήρης φάκελος τοῦ ἔργου στήν δηµοσιότητα. Νά δοῦµε τήν πληρότητα τῆς σχετικῆς µελέτης, τό πότε, πῶς (καί …ἄν!) ἐγκρίθηκε τό ἔργο ἀπό τό τότε Δ.Σ., πότε ἐκτελέστηκε (γιατί ὅσα λέγονται σχετικά εἶναι πολύ περίεργα), πόσο ΙΚΑ πληρώθηκε γι’ αὐτό (µηδέν; τί µηδέν;), ποιός ἦταν ἐπιβλέπων µηχανικός ἀπό τήν πλευρά τῆς ἐπιχείρησης (λέτε νά ἦταν ἡ …σύζυγος τοῦ ἐργολάβου;!) καί τότε νά ξαναµιλήσουµε γιά εὐθῦνες καί διαπλοκές. Ἐφόσον πρόκειται (ὑποτίθεται…) γιά περιουσία τῶν δηµοτῶν, δέν µπορεῖ παρά νά µάθουν κι αὐτοί τήν ἀλήθεια, ἔστω καί σέ µία µόνο, χαρακτηριστική περίπτωση. Ἐξ ὄνυχος τόν ἅρπαγα.

* Μά τί πρόσληψη εἶναι τό πρόγραµµα αὐτό στό ὁποῖο ὁ ἀπασχολούµενος παίρνει 400 εὐρώ, εἶναι ἀνασφάλιστος καί δουλεύει σάν τόν σκῦλο στό κανονικό ὀκτάωρο, σέ ἀντίθεση µέ τόν µόνιµο ὑπάλληλο πού παίρνει (σκανδαλωδῶς!) κατά µέσο ὅρο 6 φορές περισσότερα;