Γράφαµε στό προηγούµενο φῦλλο µας γιά καταπάτηση τοῦ νόµου περί ἀσυµβίβαστου ἀπό τόν ἀντιπρύτανη κ. Καραµπίνη. Κανείς δέν ἐξέφρασε τήν παραµικρή ἀντίδραση, οὔτε διάψευση, οὔτε ἐνδιαφέρον. Μένει κανείς ἄφωνος ἀπό τήν εὐαισθησία τῶν ἁρµοδίων! Θυµίζουµε ὅτι τό ἀσυµβίβαστο συνεπάγεται τήν ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ παραποµπή µέσῳ τοῦ Πρύτανη ἤ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας στό Πειθαρχικό Συµβούλιο καί ἐπισύρει τήν ποινή τῆς ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ. Ἡ ἀπόφαση ἀπό τό Πειθαρχικό λαµβάνεται ἐντός 6 µηνῶν ἀπό τήν παραποµπή. Ἄρα τώρα περιµένουµε τήν παραποµπή ὰπό τόν …Πρύτανη ἤ τό ΥΠΕΠΘ;;;!!! Πάντως λάβαµε µία ἐπιστολή συνδροµητοῦ µας, πού µεταξύ ἄλλων γράφει τά κάτωθι ἐνδιαφέροντα:

Διάβασα στό φῦλλο 266 γιά τό θέµα τοῦ καθ. Καραµπίνη καί τή µελέτη. (…) Ὁ νόµος πού διέπει τίς ἀναθέσεις µελετῶν Δηµοσίου εἶναι ὁ 3316/2005 καί οἱ συνοδευτικές του ἀποφάσεις καί ἐγκύκλιοι. Ἕνας µελετητής πρέπει νά κατέχει τό λεγόµενο πτυχίο µελετητῆ (ἐκδίδεται ἀπό τό ΥΠΕΧΩΔΕ) γιά νά συµµετέχει σέ διαγωνισµούς πρός ἀνάθεση µελέτης τοῦ Δηµοσίου. Μέ τόν παλαιότερο νόµο ἀπαγορεύονταν σαφῶς ἡ συµµετοχή τῶν καθηγητῶν, ὅµως µέ τόν καινούργιο ὑπάρχουν κάποια παραθυράκια. Ὁ κ. Καραµπίνης, σύµφωνα µέ τά ἀρχεῖα τῆς Δ/νσης Δ15/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (www.ypex-mele.gr), εἶναι κάτοχος πτυχίων 8Γ καί 13Α, µέ ἀριθµό µητρώου 5309. Ἄρα δικαιοῦται – ἄν δέν ἔχει ἄλλο κώλυµα, ὅπως αὐτό πού µνηµονεύετε – νά συµµετέχει σέ διαγωνισµό. Γιά τόν συγκεκριµένο διαγωνισµό, µοιάζει σά νά ἔχει γίνει µέ τό ἄρθρο 12, ἄν δέν κάνω λάθος, γιά κατεπείγουσες περιπτώσεις (πχ πυρκαγιές). Μέ τό ἄρθρο αὐτό γίνεται ἀπευθείας πρόσκληση ἀπό τήν ἀναθέτουσα ἀρχή σέ τρεῖς µελετητές καί καλοῦνται νά δώσουν προσφορά. Ἡ ἐπίκληση τοῦ κατεπείγοντος ἔχει πολύ συγκεκριµένες ἀπαιτήσεις καί περνᾶ ἀπό κάποιο συµβούλιο, πιθανῶς τῆς Περιφέρειας γιά νά ἐγκριθεῖ..


Νὰ σᾶς ἐνηµερώσω ὅτι οἱ µελετοῦλες τῶν καθηγητῶν, ἀποτελοῦν µία ἀπὸ τὶς µεγαλύτερες µάστιγες τοῦ ἀνταγωνισµοῦ στὸν χῶρο τῶν µελετῶν δηµοσίων ἔργων. Ἂν ψάξετε, θὰ βρίσκετε πανελληνίως κάθε µέρα δεκάδες νέες περιπτώσεις σὰν κι αὐτὴ ποὺ ἀποκαλύψατε. Ὁ ἀνταγωνισµὸς εἶναι ἀπολύτως ἀθέµιτος, ἀφοῦ χρησιµοποιοῦν κατὰ κανόνα ἐξοπλισµὸ τῶν πανεπιστηµίων καὶ φοιτητὲς γιὰ τὴν ἐκπόνηση. Ἔχει τύχει νὰ δῶ ἀρκετὲς τέτοιες µελέτες. Τὸ ἐπίπεδό τους εἶναι τραγικὰ χαµηλό, καὶ τοὺς ἐξευτελίζει, ὄχι γιατί δὲν ξέρουν τὴν ἐπιστήµη, ἀλλὰ γιατί οἱ µελέτες τεχνικῶν ἔργων ἔχουν πολλὰ περισσότερα «ταπεινά» θέµατα πέραν τῆς ἐπιστήµης (διαδικασίες δηµοπράτησης, τεχνικὲς προδιαγραφές, συµβατικὰ τεύχη καὶ πολλὰ ἄλλα). Οἱ καθηγητὲς ΔΕΝ ἔχουν καµµία µελετητικὴ ἐµπειρία καὶ γι’ αὐτὸ δὲν µποροῦν νὰ κάνουν καλὲς µελέτες. Διευκρινίζω ὅτι ὁ ρόλος τῶν καθηγητῶν εἶναι πολὺ σηµαντικός. Πχ, σὲ µεγάλα τεχνικὰ ἔργα τὰ πανεπιστήµια καλοῦνται συχνὰ νὰ βοηθήσουν στὴν ἐπίλυση πολὺ δύσκολων τεχνικῶν προβληµάτων µὲ πειραµατικὰ ὁµοιώµατα ἢ ἄλλη ἔρευνα, ἐργασία ποὺ δὲν µπορεῖ νὰ κάνει ὁ ἰδιωτικὸς τοµέας στὴν Ἑλλάδα. Μὲ τὸ νὰ ἀσχολοῦνται ὅµως µὲ εὐτελεῖς καὶ ἁπλὲς µελέτες, καὶ ἀνεξάρτητα τοῦ τί τοὺς ἐπιτρέπει ὁ νόµος, ἀµαυρώνουν τὸ λειτούργηµα τοῦ Καθηγητῆ, ἀσχηµονοῦν ἐνάντια στοὺς ἴδιους τοὺς ἀποφοίτους τους ποὺ ἐπέλεξαν νὰ µποῦν στὸ στίβο τῆς ἐπιχειρηµατικότητας ὑπὸ δυσµενέστατες συνθῆκες, ἐνῶ χρησιµοποιοῦν παράνοµα ἐξοπλισµὸ ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει. Δυστυχῶς παρὰ τὶς προσπάθειες ἀπὸ φορεῖς τῶν ἰδιωτῶν µελετητῶν νὰ σταµατήσει αὐτὴ ἡ «παράγκα», δὲν ἔχει γίνει τίποτα. Συγχαρητήρια ποὺ τὸ ἐντοπίσατε καὶ τὸ δηµοσιοποιεῖτε, πιστεύω ὅτι τὸ θέµα εἶναι πολὺ σηµαντικό.