Αὐτοπυροβολισµοὶ

Δὲν τὸ βλέπετε λίγο περίεργο; Μέσα στὸ σπίτι του ὁ συνταγµατάρχης τῆς JITEM ξαφνικὰ αὐτοπυροβολεῖται. Ἀκολούθως ὁ τὴν ἴδια ἐποχὴ µὲ αὐτόν, διοικητὴς Εἰδικῶν Ἐπιχειρήσεων, αὐτοκτονεῖ. Καὶ γιὰ τὶς δυὸ περιπτώσεις µᾶς λένε παρόµοιες ἱστορίες: Ὑπῆρχαν ψυχολογικὰ προβλήµατα. Ὁ γιὸς µάλιστα τοῦ διοικητῆ ἐκφράζει τὶς ἀµφιβολίες του. Λέει: «Τὰ ΜΜΕ νὰ ἐρευνήσουν τὸν θάνατο τοῦ πατέρα µου. Ὁ γιατρὸς µοῦ εἶπε πὼς δὲν µπορεῖ νὰ πεῖ ἂν αὐτοκτόνησε ὁ πατέρας µου. Νὰ ἐρευνηθεῖ µὲ ποιὸ χέρι πυροβόλησε ὁ πατέρας µου καὶ πόσες φορὲς πυροβόλησε». Συνεχίζονται οἱ “σκοτεινές” ἐξελίξεις στὴν ὑπόθεση Ἐργκενέκον. Οἱ “αὐτοπυροβοληθέντες” αὐξάνονται. Οἱ κατηγορούµενοι στρατηγοὶ ἕνας ἕνας ἀρρωσταίνουν. Αὐτὴ τὴν στιγµὴ δὲν ὑπάρχει στρατηγὸς στὴν φυλακή. Οἱ ταξίαρχοι µεταφέρθηκαν στὸ νοσοκοµεῖο. Οἱ Λεβὲντ Ἐρσὸζ καὶ Βελὶ Κιουτσοὺκ δηλαδή, ἕνας ἕνας ἀρρώστησαν. Δὲν εἶναι ἐκπληκτικὸ ὅτι ἀπὸ τοὺς κατηγορούµενους στὶς φυλακές, ἀρρωσταίνουν µόνο οἱ ἀξιωµατικοί; Μήπως εἶναι ἀσθενικοὶ οἱ ἀξιωµατικοὶ µας; Ἡ µήπως εἶναι πολὺ ὑγιεῖς οἱ πολίτες; Ἂν οἱ κατηγορούµενοι εἶναι ἄδικα καὶ κατὰ παράβαση τοῦ δικαίου στὶς φυλακές, τότε ἀφῆστε τους ὅλους ἐλεύθερους. Ἂν ὄχι ὅµως, τότε κρατῆστε καὶ τοὺς ἀξιωµατικούς. Γιατί κάνετε διαχωρισµούς;

(27-2-09, Ἀχµέτ Ἀλτάν, ἐφ. Ταράφ)


Προεκλογικές ὑποσχέσεις

Καθὼς πλησιάζουν οἱ µέρες γιὰ τὶς τοπικὲς ἐκλογὲς, οἱ ὑποψήφιοι δήµαρχοι καὶ κοινοτάρχες κάνουν ὅ,τι µποροῦνε γιὰ νὰ ἐπηρεάσουν τοὺς ψηφοφόρους. Ἔτσι, ὁ ὑποψήφιος Τουγροὺλ Καγιατζάν ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Σινώπης, ἀνακοίνωσε µὲ πανώ σὲ µπαλκόνι πὼς σὲ περίπτωση ποὺ ἐκλεγεῖ κοινοτάρχης θὰ παρέχει σουνὲτ καὶ ἄλλες ὑγειονοµικὲς ὑπηρεσίες δωρεάν. Ὑπόσχεται πὼς θὰ τρυπάει αὐτιά, θὰ µετράει τὴν πίεση καὶ τὸ ζάχαρο τοῦ αἵµατος καὶ θὰ βάζει ὀροὺς δωρεὰν.

(13-3-09, ἐφ. Νέτγκαζετε)


Εἰσαγγελικές Ἀνασκαφές

Περατώθηκαν οἱ πενθήµερες ἀνασκαφὲς στὴν Σιλώπη τῆς πόλης Σίρνακ. Χτὲς τελείωσαν οἱ ἀνασκαφὲς ποὺ γινόταν ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ εἰσαγγελέα Σιλώπης Α.Ο. καὶ τοῦ προέδρου τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου Ν.Ε., µετὰ τοὺς ἰσχυρισµοὺς πὼς κάποιοι τὴν δεκαετία τοῦ 90 δολοφονήθηκαν καὶ πετάχτηκαν σὲ τρῦπες, στὸ 15ο χλµ τῆς ὁδοῦ Σιλώπης-Τζίζρε. Ὁ πρόεδρος τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου ἀνέφερε πὼς βρέθηκαν τεµάχισµενα ὀστᾶ καὶ ἄλλα ὑλικὰ καὶ πὼς ὅ,τι βρέθηκε θὰ σταλεῖ στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τῆς Κωνσταντινούπολης.

(14-3-09, ἐφ. Νέτγκαζετε)