Σελήμ ΙσάΜπορεῖ ἕνας ἄνθρωπος σχεδόν μόνος του νά ἀλλάξει τό κλῖμα στό μειονοτικό θέμα τῆς Θράκης καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον κινοῦνται οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἄγκυρας; Ὅπως ἀποδεικνύεται, ναί! Ὁ Σελήμ Ἰσά, μέ τόν ἔμφυτο ἐνθουσιασμό του, τήν ἐντιμότητα τῶν ἀπόψεων καί μέ τήν ἄδολη ἀγάπη του γιά τήν Ἑλλάδα, ἔχει καταφέρει μέσα ἀπό τήν συμμετοχή του στήν Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς βακουφικῆς περιουσίας στήν Κομοτηνή νά φέρει πραγματικά τά πάνω, κάτω.
Εἶναι γνωστό στούς παροικοῦντες τήν μειονοτική Ἱερουσαλήμ ὅτι οἱ Ἐπιτροπές αὐτές ἐπί πολλά χρόνια ΔΕΝ εἶχαν τήν διαφάνεια προμετωπίδα τους, γιά νά τό ποῦμε μέ ἕνα σχῆμα λιτότητας. Ἀπό τόν τρόπο ὁρισμοῦ τους ξεκινώντας ἀλλά καί – κυρίως – στόν τρόπο διαχείρισης. Βεβαίως ἦταν ἄλλες ἐποχές καί ἄλλες συνθῆκες, ὅπου πολλοί ἐπωφελοῦνταν κι ἀπό τίς δύο πλευρές, συχνά ἐν ὀνόματι τοῦ «ἐθνικοῦ συμφέροντος». Ἐδῶ καί μερικά χρόνια πλέον, πού ἡ ἑλληνική Πολιτεία ἀποφάσισε πώς κανείς δέν μπορεῖ νά διαχειρίζεται ἑκατομμύρια κατά τό δοκοῦν, οἱ Ἐπιτροπές αὐτές ἐλέγχονται ἀνά ἑξάμηνο ἀπό Εἰσαγγελέα καί δημοσιεύουν στόν Τῦπο τά οἰκονομικά τους στοιχεῖα.
Πέραν ὅμως τῶν ζητημάτων τῆς διαχείρισης, ὑπάρχουν καί πολλά βαρίδια τοῦ παρελθόντος πού ἔπρεπε νά ἐξαφανιστοῦν. Καί ὁ ΜΟΝΟΣ κατάλληλος ἄνθρωπος στή Θράκη γιά τή δουλειά αὐτή ἦταν ὁ γαμπρός τοῦ μουφτῆ, ὁ Σελήμ Ἰσά (βλ. φωτό, στό κέντρο). Πράγματι, δέν εἶναι τυχαῖο πώς μετά τήν εἴσοδό του στήν Ἐπιτροπή οἱ ἀποφάσεις τῆς τελευταίας βγαίνουν μόνο στά ἑλληνικά, ὅπως δηλαδή προβλέπεται. Δέν εἶναι τυχαῖο πώς συζητιέται ἡ συμφερότερη καί ἀμεσότερη λύση γιά ἐπέκταση τοῦ σχολείου στό Μάστανλι (κι ὄχι ἡ ἀνέγερση νέου μειονοτικοῦ σχολείου). Ὅλοι ἔχουν πάρει τό μήνυμα πώς θά τηρεῖται πλέον ἀπαρεκκλίτως ἡ νομιμότητα καί ἡ λογική κι ὄχι οἱ «ἰσορροπίες» μεταξύ Ἀθηνῶν καί Ἄγκυρας ἤ τό ἀλισβερίσι γιά ἴδια ὀφέλη.
Κάποιος πού τό κατάλαβε προσφάτως ἦταν ὁ τουρκομουφτής Κομοτηνῆς, Ἰμπράμ Σερήφ, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιοῦσε μέχρι τώρα ἀκίνητο τῆς ἐπίσημης μουφτείας γιά νά τήν …ὑπονομεύει! Ἤδη ἔλαβε ἔγκαιρη εἰδοποίηση πώς τό συμβόλαιο (πού δέν ἦταν κἄν στό ὄνομά του!) λήγει καί στό τέλος τοῦ ἔτους θά πρέπει νά τά μαζέψει. Βεβαίως ἡ ψευτομουφτεία διαμήνυσε πώς θά προσφύγει στά δικαστήρια ἀλλά δέν φαίνεται νά τήν εὐνοεῖ κάτι τέτοιο.
Σειρά παίρνει τώρα ἡ παράνομη «Τουρκική Νεολαία Κομοτηνῆς» (πού ἤδη ἄρχισε νά πλη-ρώνει τούς λογαριασμούς τοῦ νεροῦ στόν Δῆμο καί ἔπαψε νά λειτουργεῖ παρανόμως τό κυλικεῖο της…) καί ἡ ὁποία ὀφείλει ἐνοίκια …22 χρόνων! Σέ προηγούμενη ἀπόπειρα τῆς Διαχειριστικῆς γιά πληρωμή κάποιου ἐνοικίου δέν δόθηκε οὔτε ἀπάντηση. Τώρα ὅμως μέ τόν Σελήμ μέσα – καί μέ τό κράτος κάπως σοβαρότερο – δέν τούς βλέπω καλά ἄν συνεχίσουν νά κάνουν τούς Κινέζους. Καί «οἱ μεταρρυθμίσεις θά συνεχιστοῦν», ὅπως λέει ὁ Σελήμ ἀστειευόμενος…