Δέν γνωρίζουµε ἀκριβεῖς ἀριθµούς (ἤ χώρα προέλευσης) τῶν νεήλυδων µουσουλµάνων κατοίκων τῆς Ἀθήνας. Εἶναι ὅµως παραπάνω ἀπό βέβαιο ὅτι ἡ συντριπτική τους πλειοψηφία δέν ἔχει καµµία σχέση (καταγωγή, ἰθαγένεια…) µέ τήν Τουρκία. Μᾶς εἶναι λοιπόν ἀκατανόητο τό πῶς νοµιµοποιεῖται ἡ γείτων στόν διάλογο γιά τήν δηµιουργία µουσουλµανικοῦ τεµένους στήν Ἀττική. Καί καλά γιά τόν Ἐρντογάν, πού κάνει αὐτό πού θεωρεῖ ὅτι δικαιοῦται, νά παρουσιάζεται δηλαδή ὡς προστάτης (καθένας καταλαβαίνει µέ ποιάν ἔννοια…) τῶν ἁπανταχοῦ µωαµεθανῶν. οἱ δικοί µας, ἐπίσηµοι καί µή, πού δέχονται νά βάζουν στήν ζυγαριά τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων αὐτό τό θέµα, τί ἀκριβῶς σκέφτονται; Εἶναι δυνατόν γιά ὁποιοδήποτε ἀντάλλαγµα νά βάλουµε τήν Ἄγκυρα ἐκπρόσωπο τῶν ἐν Ἑλλάδι Πακιστανῶν, Ἀράβων, Σουδανῶν κτλ µεταναστῶν; Ἄν αὐτοί οἱ δικοί µας δέν εἶναι βαλτοί ἤ πολιτικά ἀναλφάβητοι, τί ἀπάντηση ἄραγε δίνουν;

Πέρα ὅµως ἀπό τά ζητήµατα τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας ὑπάρχουν καί κεῖνα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων. Ἰσχυρίζεται κανείς στά σοβαρά ὅτι τόσες χιλιάδες ἄνθρωποι πού καλῶς ἤ κακῶς βρέθηκαν στή χώρα µας δέν δικαιοῦνται ἕναν χῶρο προσευχῆς; Φαντάζοµαι πώς αὐτό δέν τό λέει οὔτε ἡ Χρυσή Αὐγή. Ἄρα πρέπει νά βρεθοῦν τέτοιοι νόµιµοι χῶροι. Ἄν δέν τούς κάνει ἡ ἐπίσηµη πολιτεία, θά τούς κάνουν κάποιοι ἄλλοι. Τί λόγο θά µποροῦµε νά ἔχουµε ἐκεῖ µετά; Ἄν γίνει λ.χ. ἕνα κεντρικό τζαµί ἀπό κάποιαν ὕποπτη σέκτα, πῶς θά ἀποτρέψουµε τήν προσέλευση τῶν πιστῶν ἐκεῖ; Ἤ µήπως προτιµᾶµε τήν ἐπαναλειτουργία κάποιου ὀθωµανικοῦ τεµένους; Ἡ µακέτα (ἄνευ µιναρέ) µιά χαρά δέν φαίνεται;

Τό ἄν πρέπει νά χτιστεῖ τό ἰσλαµικό τέµενος στόν Ἐλαιώνα ἤ ὄχι δέν τό γνωρίζουµε, οἱ πλέον ἁρµόδιοι (ὅπως ὁ Γ. Καλαντζής, γ.γ. Θρησκευµάτων τοῦ ὑπουργείου Παιδείας) ἀπαντοῦν καταφατικά κι ἐµεῖς τούς ἐµπιστευόµαστε. Ἐκεῖνο ὅµως πού ἔχει τήν µεγαλύτερη σηµασία εἶναι ἡ νοµιµότητα, ὁ δηµοκρατικός ἔλεγχος καί ἡ τήρηση τῶν ὑποχρεώσεων τῆς χώρας µας χωρίς τήν διακινδύνευση τῆς δικῆς της ἀσφάλειας.

Στό ἴδιο λοιπόν πνεῦµα κινεῖται τό ὑπουργεῖο καί γιά τό θέµα τῆς παρεχόµενης ἐκπαίδευσης ὑποψηφίων ἰµάµηδων – ἱεροδιδασκάλων. Ἕνα ζήτηµα πού ἀφορᾶ εἰδικά τή Θράκη ἀλλά λείπει κι ἐκεῖ ἕνα κανονιστικό θεσµικό πλαίσιο. Ποιός εἶναι ἑρµηνευτής τοῦ Κορανίου στήν Ἑλλάδα; Τί µορφωτικά προσόντα ἔχει, ποῦ τά ἀπέκτησε; Τά παρέχει αὐτά ἡ χώρα µας (καί χώρα του); Σήµερα ὄχι. Πρίν ἑνάµιση µήνα λοιπόν συγκροτήθηκε ἄµισθη (βασικό!) Ἐπιτροπή ὑπό τόν καθ. Χασάν Μπαντάουι πού θά συλλέξει καί θά ἐπεξεργαστεῖ στοιχεῖα γιά τήν ἀναβάθµιση τοῦ θρησκευτικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήµατος τῆς µουσουλµανικῆς µειονότητας τῆς Θράκης. Μακάρι νά προκόψει ἡ προσπάθεια πού ἔρχεται νά βάλει µία τάξη σέ ἕνα ἄναρχο καί ἀνεξέλεγκτο τοπίο πού, θέλουµε δέν θέλουµε, ὑπάρχει. Ἄν δέν τό κάνει ἡ πολιτεία, ποιός;