Πρίν λίγους µῆνες εἶχε γίνει ὁ κακός χαµός στή Θράκη µέ ἕνα κείµενο τῆς ΕΛΜΕ Ροδόπης στό ὁποῖο ἐτίθετο ὁ δάκτυλος ἐπί τόν τύπο τῶν ἥλων, σχετικά µέ τήν µειονοτική ἐκπαίδευση. Γιά πρώτη φορά ἕνα θεσµικό ὄργανο τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῆς Θράκης ἀπέρριπτε τό µοντέλο τῆς µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης συνολικά καί ἐκφραζόταν ἀρνητικά γιά τό πολύχρονο (καί …πολύχρυσο) Πρόγραµµα Ἐκπαίδευσης Μουσουλµανοπαίδων (ΠΕΜ τῶν Φραγκουδάκη – Δραγώνα). Σηκώθηκε τό (τούρκικο) σῦµπαν ἐναντίον τῆς ΕΛΜΕ, σχετικά µέ τήν ἀναφορά στά µειονοτικά σχολεῖα ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόµενοι – ἐµπλεκόµενοι µέ τό ΠΕΜ, γιά λόγους εὐνόητους.

Νά ὅµως πού ὑπῆρξε καί δεύτερος ἐκπαιδευτικός φορέας στήν περιοχή πού ἐξέφρασε τήν ἀποδοκιµασία του γιά τά ἀποτελέσµατα τοῦ ΠΕΜ καί µάλιστα ….ὑπεράνω ὑποψίας: ὁ Σύλλογος Δασκάλων Ἀποφοίτων ΕΠΑΘ ν. Ξάνθης, µεταξύ τῶν 12 προτάσεών του γιά τήν βελτίωση τῆς µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης (τίς ὑπέβαλε καί στόν ΣΥΡΙΖΑ, βλ. φωτό µέ Ζεϊµπέκ), προτείνει – ἐπισήµως καί γραπτῶς – τήν κατάργηση τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων τοῦ ΠΕΜ καί τήν ἐπαναφορά τῶν βιβλίων πού διδάσκονται στά δηµόσια σχολεῖα τῆς χώρας. Ἡ πλάκα εἶναι πώς τό εἶπαν καί στήν ἴδια τήν Α.Φ. ἡ ὁποία ἐξεµάνη! Σηµειωτέον ὅτι τά περισσότερα αἰτήµατα εἶναι στή σωστή – κι ὄχι στήν προξενική – κατεύθυνση.