Ἄν γράφουµε ἐµεῖς στόν «Ἀντιφωνητή» πώς ἡ ἔνοπλη ἀντιπολίτευση τῆς Συρίας εἶναι ἕνα τσοῦρµο φονιάδες καί κατσαπλιάδες, αὐτά εἶναι ἀνεύθυνες ἐκτιµήσεις καί ὑπερβολές λόγῳ «ἀντιαµερικανισµοῦ». Ἄν τό βεβαιώνει ἐπί λέξει ἡ Διεθνής Ἐπιτροπή Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων (IHRC), τί τῆς ἀπαντοῦν οἱ καθεστωτικοί; Τίποτε! Κάπως ἔτσι προχωρᾶµε – ὡς ἀνθρωπότητα – παρακάτω, κυριολεκτικά. Ὅλα µποροῦν νά εἰπωθοῦν σήµερα, ἀλλά ἐλάχιστα ἐξ αὐτῶν µποροῦν νά παίξουν ρόλο, τόσο στό ἐσωτερικό κάθε χώρας, ὅσο καί διεθνῶς.

Ἔτσι, µετά τίς καταγγελίες τῶν Σύρων, τίς ἀνταποκρίσεις τῶν ρώσικων καί κινέζικων ΜΜΕ καί τίς µαρτυρίες τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν πού ζοῦν στήν περιοχή, ἦρθε καί ἡ IHRC νά πιστοποιήσει ὅτι Τουρκία – Κατάρ – Σαουδαραβία ἐξοπλίζουν τούς ἀντάρτες γιά νά ἀποσταθεροποιήσουν τό καθεστώς τοῦ Ἄσαντ. Ἐπίσης βεβαιώνει πώς ὁ «Ἐλεύθερος Συριακός Στρατός» εἶναι µιά ἀγέλη τροµοκρατῶν καί ἡ Ἀµερικανική Κυβέρνηση ὀφείλει νά ἐπανεξετάσει τήν πολύπλευρη ὑποστήριξη πού τοῦ παρέχει.

Τί ἀπάντησε ὁ Λευκός Οἶκος; Τίποτε! Συνεχίζει νά παρέχει τήν ἀναγκαία βοήθεια καί τά καθεστωτικά ΜΜΕ καλύπτουν τά ἐγκλήµατα τῶν φανατικῶν ἰσλαµιστῶν πού στελεχώνουν τόν ἀντικαθεστωτικό συρφετό. Περίεργο; Καθόλου. Ἀφοῦ ἡ ἐπικράτησή τους θά ἀποδυναµώσει µέχρι διαλύσεως τήν συριακή κρατική ὀντότητα, ἡ δουλειά τοῦ ἀµερικανοεβραϊκοῦ παράγοντα θά γίνει ἔτσι. Σάν νά λέµε πώς ἡ Τουρκία µπορεῖ νά ὑποστηρίξει τήν ἐπικράτηση τῆς …Χρυσῆς Αὐγῆς; Ναί, ἔτσι ἀκριβῶς!