Ἡ ἀλητεία τῆς τρικοµµατικῆς Κυβέρνησης δέν ἔχει τελικά ὅρια! Μπορεῖ νά δεχθεῖ κανείς πολλές δικαιολογίες, µπορεῖ νά θεωρήσει κάθε οἰκονοµική θυσία – ἀκόµη καί τίς ἀνήθικες σάν τίς περικοπές τῶν ἀναπηρικῶν συντάξεων – ὡς προσωρινή, ἀλλά γιά τίς µή ἀναστρέψιµες ζηµίες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους δέν ὑπάρχουν δικαιολογίες. Πόσο µᾶλλον ὅταν αὐτές διαλύουν τήν ἄµυνα τῆς χώρας, τήν ἤδη ποικιλοτρόπως πληγείσα ἀπό τήν ἑξηνταβελονική λογική τοῦ «περιορισµοῦ τῶν δαπανῶν».

Εἴµαστε σέ τέτοιο κρίσιµο σηµεῖο καί δέν ἐπιτρέπεται πιά νά σωπάσουµε. Δέν µιλᾶµε πιά κἄν γιά ὁπλικά συστήµατα πού δέν ἀγοράζονται ἤ γιά ἀµοιβές τοῦ προσωπικοῦ πού ἐξαχνώνονται ἤ γιά τήν ἀναγκαία συντήρηση πού ἀγνοεῖται κτλ. Ἐδῶ µιλᾶµε γιά παύση τῶν ἐργασιῶν τοῦ Μηχανικοῦ στήν τάφρο τοῦ Ἕβρου!

 

 

Ἔτσι, τό µεγαλύτερο ἔργο πού ξεκίνησε στήν περιοχή, µέ τό ἀµελητέο κόστος – ἀφοῦ γίνεται µέ µηχανήµατα τοῦ Μηχανικοῦ – καί µέ τά πολλαπλά ὀφέλη, ἐγκαταλείπεται µέ τρόπο πού οὔτε ἡ …Ἄγκυρα δέν θά τό ἔπαττε: γιά λόγους οἰκονοµίας καυσίµων! Τή ἴδια στιγµή ὁ ἐχθρός προµηθεύεται 52 ἀµφίβιες γέφυρες (Samur), 40 συστήµατα ἀκτοδρόµων βαρέως τύπου HGMS (Heavy Ground Mobility Systems), 36 γέφυρες Leguan µέ δυνατότητα γεφύρωσης κωλύµατος 24 µέτρων, 2 γέφυρες ξηρᾶς ὑποστήριξης τύπου M18 ἀνοίγµατος 40 µέτρων, 12 ἀµφίβιους γαιωπροωθητές Azmim γιά τή διαµόρφωση τῆς ὄχθης τοῦ ποταµοῦ καί ἐκδηλώνει τήν πρόθεση νά ἀποκτήσει ὀχήµατα διάνοιξης ναρκοπεδίων τύπου Keiler. Ὅλα αὐτά µᾶλλον δέν λένε τίποτε στούς χαρτογιακάδες κουΐσλιγκ τῶν Ἀθηνῶν, πού δείχνουν συµβιβασµένοι µέ τήν ἰδέα µιᾶς Ἑλλάδας πειθήνιας στά ὅποια κελεύσµατα τῆς γείτονος – ἀκόµη καί µέ τήν ἰδέα ἑνός ἀκρωτηριασµοῦ τοῦ ἐθνικοῦ µας χώρου.

Δυστυχῶς ὅµως τό πρόβληµα δέν εἶναι µόνο στά ὑπουργεῖα. Συνήγορο (καί δικαιολογία;) βρῆκαν οἱ τσάτσοι τῆς Τρόικας καί στόν ἴδιο τόν Ἕβρο: τόν δήµαρχο Σουφλίου Βαγγέλη Πουλιλιό, γνωστό στό πανελλήνιο καί ἀπό τήν κόντρα του µέ τή δασκάλα Χαρά Νικοπούλου, ὅσο αὐτή ὑπηρετοῦσε στό Μέγα Δέρειο. Αὐτός ὁ κύριος, ἐκφράζοντας ὑποτίθεται τήν κοινή γνώµη τῶν δηµοτῶν του, ἔστειλε ἐπιστολή στήν πολιτική καί στρατιωτική ἡγεσία ζητώντας τήν παύση τῶν ἐργασιῶν γιατί «διαµαρτύρονται οἱ δηµότες του» καί γιατί «θά ἔχει ἀρνητικές οἰκολογικές ἐπιπτώσεις στήν περιοχή», χωρίς νά προσφέρει «στήν ἀµυντική προσπάθεια»!!!

Μάλιστα! Ὁ κυρ-δήµαρχος φόρεσε τή στολή τοῦ στρατάρχη καί ἔβγαλε σκάρτο τόν πρώην ΑΓΕΣ στρατηγό Φραγκούλη Φράγκο (πού εἶχε δεσµεύσει 35 ἑκ. εὐρώ γιά τήν ταχεία ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου µέ διπλοβάρδιες) καί ὅλο τό ἐπιτελεῖο τῶν Ἐνόπλων µας Δυνάµεων στά ἀµυντικά θέµατα. Καί παράλληλα ἔγραψε καί µερικά ψέµµατα, γιά τή δῆθεν ὁµόφωνη γνώµη τοῦ Δηµοτικοῦ Συµβουλίου του, γιά τή δῆθεν παρουσία κάποιων φορέων τῆς περιοχῆς, κι ὅλα αὐτά µέ ἀφορµή µιά συζήτηση πρό ἡµερησίας διατάξεως, ὅπου οἱ διαφωνίες µέ τήν δική του ἄποψη περίσσεψαν. Μιλᾶµε γιά τήν κορύφωση τῆς γελοιότητας καί τόν πάτο τῆς ἠθικῆς, πού δυστυχῶς πέρασε στό ντούκου τοπικά!

Καί πέραν ὅµως τῆς κωµικῆς πλευρᾶς τοῦ θέµατος, ἡ λεγόµενη καί ἑλληνική Κυβέρνηση τί λέει γιά τό ζήτηµα; Θά ἀφήσει ἀνοχύρωτη τή χώρα γιά νά συνεχίσει τό φαγοπότι του τό κοµµατικό σκυλολόι;