Τό ἐρώτηµα δέν εἶναι ρητορικό καί τό ἔχουµε θέσει δηµοσίως κι ἄλλοτε: Ποιόν θά χαρακτηρίζαµε πράκτορα ξένης, ἐχθρικῆς χώρας στόν τόπο µας; Μόνο ἐκεῖνον πού θά ἀνακαλύπταµε τά …ἔνσηµά του λ.χ. στήν ΜΙΤ; Ἤ µήπως νοµίζουµε ὅτι αὐτά πλέον ἔχουν ἐκλείψει καί παίζουν µόνο σέ ταινίες τύπου Τζέιµς Μπόντ; Μία ἀπάντηση στό ἀνωτέρω ἐρώτηµα ἦρθε νά µᾶς δώσει ἕνα πρόσφατο συµβάν: Ἡ φανατική τουρκοφυλλάδα ΜΙΛΕΤ, πού ἐκδίδεται στήν Ξάνθη, βραβεύτηκε ἀπό τήν Διεύθυνση Τύπου καί Ἐνηµέρωσης (BYEGM) τῆς τουρκικῆς πρωθυπουργίας µέ τό καινοφανές βραβεῖο «Προώθησης τῆς Τουρκίας στό ἐξωτερικό»! Τό ἀνωτέρω εἰκονιζόµενο βραβεῖο (ἄραγε νά συνοδευόταν κι ἀπό χρήµατα;) ἀπονεµήθηκε στά πλαίσια σχετικῆς τελετῆς γιά τόν «διαγωνισµό ἐνθάρρυνσης Τύπου τῆς Ἀνατολίας» στήν Προύσσα, στίς 7 Ἰουνίου καί ἦταν παρών καί ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Μπουλέντ Ἀρίντς!

Τό ἐν λόγῳ βραβεῖο δέν κατάφερε νά τό παραλάβει ὁ ἰδιοκτήτης καί ἀρχισυντάκτης τῆς «Μιλλέτ», Τζενγκίζ Ὀµέρ γιατί εἶχε προβλήµατα ὑγείας καί δέν µπόρεσε νά µεταβεῖ στήν Προύσσα. Τό παρέλαβε λοιπόν γιά λογαριασµό του ὁ πρώην ἰδιοκτήτης καί νῦν συντάκτης της, Φεϊζουλλάχ Χασάνκαγια, ἐνῶ παραβρέθηκε καί ὁ ἕτερος παράγοντάς της, Μπιλάλ Μπουντούρ.

Τίς πληροφορίες τίς δίνει ἀφειδῶς ἡ ἴδια ἡ φυλλάδα (στίς 14 Ἰουνίου 2012), ἡ ὁποία µεταφέρει καί τά χαιρετίσµατα τοῦ Μπουλέντ Ἀρίντς ἀπό τή «Μάνα – πατρίδα» πρός τούς Τούρκους τῆς Κοµοτηνῆς, τῆς Ξάνθης καί τοῦ Ἐχίνου (θυµίζουµε ἐδῶ τήν πανηγυρική ὑποδοχή τοῦ Ἀρίντς στήν ἑλληνική Θράκη). Στίς ἄλλες τους ἐπαφές µέ τήν εὐκαιρία τῆς βράβευσής τους οἱ δύο συντάκτες τῆς «Μιλλέτ» σηµειώνουν αὐτές µέ τόν δήµαρχο Ὀσµάνγκαζι Μουσταφά Ντουντάρ καί τόν ἀντιδήµαρχο τοῦ γειτονικοῦ δήµου Γιλντιρίµ Ρεµζί Γεπρέµ. Καί οἱ δύο δῆµοι εἶναι πολύ δραστήριοι στά θρακικοῦ ἐνδιαφέροντος ζητήµατα, λόγῳ τοῦ σηµαντικοῦ πληθυσµοῦ τους πού κατάγεται ἀπό τήν ἑλληνική Θράκη.

Ποιά εἶναι ὅµως ἡ ἑβδοµαδιαία τουρκόφωνη «Μιλλέτ» καί τί εἴδους µαρτυρία ἔχει καταθέσει στήν περιοχή µας; Εἶναι ἁπλῶς µία ἔκφραση τῶν µειονοτικῶν ἐκείνων πού δηλώνουν «Τοῦρκοι», µιά νόµιµη δηλαδή φωνή στά πλαίσια τῆς τοπικῆς κοινωνίας; Κάθε ἄλλο. Οἱ σελίδες της ξεχειλίζουν µῖσος καί προκατάληψη κατά τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων ἀλλά καί οἱουδήποτε δείχνει νά µήν τούς ἐχθρεύεται. Χαρακτηριστικές ἀθλιότητες τῆς «Μ» ἦταν

1) οἱ προγραφές σέ βάρος τῶν ἐνσυνείδητων Ποµάκων πού ἵδρυσαν τόν Σύλλογό τους στήν Ξάνθη καί εἶδαν µετά τά πλήρη ὀνοµατεπώνυµά τους ἀνηρτηµένα στίς σελίδες τῆς έν λόγῳ φασιστοφυλλάδας καί στά τεµένη τῆς περιοχῆς

2) τά κατά καιρούς «ἱστορικοῦ» περιεχοµένου γραφτά τῆς «Μ» πού χαρακτηρίζουν τούς σφαγιασθέντες ἀπό τούς Ὀθωµανούς προγόνους µας «κλέφτες καί φονιάδες» καί ἄλλα τέτοια

3) ἡ δικαστική τους διαµάχη µέ τή δασκάλα Χαρά Νικοπούλου, ὅπου παρότι ἀναπαρήγαγαν µία βαρειά συκοφαντία σέ βάρος της ἀρνοῦνται νά ζητήσουν συγγνώµη καί παριστάνουν τούς «διωκόµενους δηµοσιογράφους». Νοµίζουµε πώς εἶναι καιρός νά πληρώσουν τήν ψευτοµαγκιά τους, καί πολύ τούς ἀνέχθηκε ἡ Χαρά…

Αὐτήν τήν τουρκόφωνη πατσαβούρα λοιπόν βράβευσε ἡ Τουρκία µέ τόν ἐπισηµότερο τρόπο. Θέλουµε κι ἄλλα δείγµατα τῆς …ἑλληνοτουρκικῆς συνύπαρξης πού ὀνειρεύεται;