Ὁ Ἄρειος Πάγος ἀπέρριψε τήν αἴτηση τῆς Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης (ΤΕΞ), παρά τήν δικαίωσή της (το2008) ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο, καί παραμένει τυπικά κλειστή (ἄσχετα πού λειτουργεῖ κανονικότατα). Τό σκεπτικό ἦταν ἁπλό: ἡ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου ἦταν μία γενική διακήρυξη ὑπέρ τοῦ δικαιώματος τοῦ συνεταιρίζεσθαι καί δέν ἀφοροῦσε τήν τύχη τοῦ συγκεκριμένου σωματείου. Ἄν οἱ μειονοτικοί ταγοί πού καίγονται γιά τήν ὑπόθεση ἐπιζητοῦσαν τήν ἔγκριση νέου καταστατικοῦ, τότε τά πράγματα θά ἤταν διαφορετικά. Αὐτοί ἐπέλεξαν νά ἐπιδιώξουν τήν ἀναίρεση τῆς πράξης τῆς Νομαρχίας πού ἀπαγόρευε πρίν 2,5 δεκαετίες τή λειτουργία τῆς ΤΕΞ, κάτι πού δέν προέκυπτε ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου. Ἄλλωστε καί τότε τό εἶχε δηλώσει ὁ δικηγόρος τῆς πλευρᾶς μας, Γιάννης Χατζηαντωνίου, πώς σέ ἀστικές ὑποθέσεις οἱ ἀποφάνσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων δέν ἔχουν δεσμευτικό χαρακτήρα γιά τά ἑλληνικά δικαστήρια.

Τήν ἀπογοήτευση τῶν τουρκοφρόνων γιά τήν ἐξέλιξη αὐτή ἐξέφρασε στή «Γκιουντέμ» ὁ πρόεδρος τῆς ΤΕΞ, Ἀχμέτ Καρά, ἀφήνοντάς μας μέ τήν ἀπορία: ἀκολούθησαν αὐτήν τήν τακτική ἐπειδή δέν ξέρουν τίποτε ἀπό νομικά ἤ γιατί θέλουν νά μένει τό θέμα ἄλυτο;

Πάντως στούς ἀνησυχοῦντες προσετέθη καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ Ἐπιτροπή Δικαιωμάτων τοῦ κόμματος (μᾶλλον μέ τήν παρότρυνση τοῦ τ. βουλευτῆ Μουσταφᾶ Μουσταφᾶ) ἔβγαλε ἀνακοίνωση σύμφωνα μέ τήν ὁποία «διαιωνίζεται ἄδικα καί παράλογα ἡ παραβίαση τοῦ στοιχειώδους συλλογικοῦ δικαιώματος ἐλεύθερης ἵδρυσης συλλόγων πού προστατεύεται ρητά τόσο ἀπό τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας, ὅσο κι ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (…) Μάλιστα εἶναι λυπηρό ἀπό τή σκοπιά τῆς προάσπισης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ὅτι ἡ αἴτηση ἀπορρίφθηκε μέ τό σκεπτικό ὅτι οἱ ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου δέν εἶναι δεσμευτικές! Ὅμως αὐτή καθαυτή ἡ ἄρνηση ἐφαρμογῆς ἀπόφασης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου συνιστᾶ ἀπό μόνη της νέα παραβίαση τῆς ΕΣΔΑ, δεδομένου ὅτι σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 46 τῆς Σύμβασης, τά συμβαλλόμενα κράτη ἀναλαμβάνουν τήν ὑποχρέωση νά συμμορφώνονται πρός τίς ὁριστικές ἀποφάσεις τοῦ Δικαστηρίου ἐπί τῶν διαφορῶν στίς ὁποῖες εἶναι διάδικοι. (…) Ἡ Ἐπιτροπή Δικαιωμάτων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καλεῖ τήν ἑλληνική Πολιτεία νά πράξει τά δέοντα ὥστε οἱ συμπολίτες μας τῆς μειονότητας τῆς Θράκης νά μποροῦν νά ἀπολαμβάνουν ἰσότιμα τά δικαιώματα…».

Κάποιος πρέπει νά ἐνημερώσει τόν πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ γιά τό τί ἰσχύει καί τί ὄχι, τόσο στούς τύπους, ὅσο καί στήν οὐσία τοῦ θέματος.