Στίς 14-1-12 ἡ «Πολιτιστική Ἐκπαιδευτική Ἑταιρεία τῆς Μειονότητας τῆς Δ. Θράκης» (ΠΕΚΕΜ) εἶχε διοργανώσει μιάν ἡμερίδα μέ θέμα «Δίγλωσση Ἐκπαίδευση καί ἡ ἐφαρμογή της στά Μειονοτικά Σχολεῖα». Μέ ἀφορμή τή δήλωσή της ὅτι «τό θέμα τῆς μειονοτικῆς ἐκπαίδευσης εἶναι τό σημαντικότερο πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ Τοῦρκοι τῆς Θράκης», ἀναζητήσαμε στά προσφάτως ἀνακοινωθέντα ψηφίσματα αὐτά τά 17 προβλήματα καί τίς εὐθῦνες τῆς βάναυσης, τουρκοφάγου Ἑλλάδας. Ἀντιγράφω κατά λέξη, δῶστε λοιπόν κι ἐσεῖς βάση:

1. Προσχολική Ἐκπαίδευση: «Δέν ὑπάρχει νηπιαγωγεῖο νά παρέχει ὑπηρεσίες στά τουρκικά, τή μητρική γλῶσσα τῆς τουρκικῆς μειονότητας Δ. Θράκης». Δηλαδή δέν ἐπεκτείναμε (ἀκόμη) τόν ἐκτουρκισμό στίς ἡλικίες 4-5 ἐτῶν! Γιατί; 
2. Ἐπιμόρφωση: «Γιά τούς δασκάλους τῆς τουρκικῆς μειονότητας Δ. Θράκης δέν διεξάγονται ἐπιμορφωτικά σεμινάρια». Κάτι θέλει νά πεῖ ἐδῶ ὁ ποιητής μά τό ἀφήνει γιά ἀργότερα.
3. Σεμινάρια: «Καθυστερεῖ ἡ διεξαγωγή σεμιναρίων ἀπό Τούρκους καθηγητές στά σχολικά βιβλία». Νάτο, τό εἶπε!
4. Ἐλλείψεις σέ σχολικό ὑλικό: «Παρατηρεῖται ἀνεπάρκεια μαθητικοῦ καί σχολικοῦ ὑλικοῦ, σχολικῶν βιβλιοθηκῶν καί δασκάλων στά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς μειονότητας». Αὐτό πολύ πρωτότυπο γιά τήν Ἑλλάδα τοῦ Μνημονίου!
5. Κάτι πού δέν πολυκατάλαβα: «Ἔχοντας ὑπόψη τίς τρέχουσες συνθῆκες διαβίωσης τῆς τουρκικῆς μειονότητας καί τό μέλλον τῆς μειονότητας, δέν ὑφίσταται καμμία ἐπιμορφωτική – συμβουλευτική ὑπηρεσία καί φροντίδα σέ καμμία βαθμίδα μειονοτικῆς ἐκπαίδευσης (ἐκπαίδευση πάνω στίς ἀξίες, σχολικός σύμβουλος, ἐπικοινωνία μέ τήν οἰκογένεια, ἔλεγχος μαθητικῆς προόδου καί ἐξέλιξης)». Ὄχι, τίς γυναῖκες μας δέν τίς διεκδικοῦν ἀκόμη…
6. Ἀδελφοποιήσεις: «Δέν ἔχουν γίνει μέχρι σήμερα ἀδελφοποιήσεις ἀνάμεσα στά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς τουρκικῆς μειονότητας Δ. Θράκης καί στά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς Τουρκίας». Μέγα πρόβλημα, δέν συμφωνεῖτε;
7. Ἰδιωτική ἐκπαίδευση: «Διαπιστώνεται ἡ μή ὕπαρξη σχολείου ἰδιωτικοῦ γιά ὅσους τό χρειάζονται ἀπό τή μειονότητα ἤ τάξεις ἰδιωτικῆς ἐκπαίδευσης μέσα στά μειονοτικά σχολεῖα». Θέλετε νά σᾶς κάνει …ἰδιωτικά σχολεῖα τό κράτος; Θά μᾶς τρελλάνετε;
8. Ἐκπαιδευτική αὐτονομία: «Παραβιάζεται τό αὐτόνομο καθεστώς τῆς μειονοτικῆς ἐκπαίδευσης». Ἡ οὐσία εἶναι στή λέξη «αὐτόνομο»…
9. Μετακλητοί δάσκαλοι: «Μειώθηκαν οἱ μετακλητοί δάσκαλοι, σέ ἀντίθεση μέ ὅσα προβλέπει ἡ μορφωτική συμφωνία τοῦ 1951». Προσέξτε, τοῦ 1951, ὄχι τοῦ 1851! 
10. Κατανομή μετακλητῶν: «Ἡ τοποθέτηση μετακλητῶν δασκάλων μόνο στήν Κομοτηνή δέν ἀνταποκρίνεται στίς ἀνάγκες». Μᾶλλον ἡ δουλειά ἐδῶ ὁλοκληρώθηκε, στόν Ἕβρο καί στήν Ξάνθη ὅμως…
11. Ἐφορευτικές ἐπιτροπές: «Περιορίστηκαν οἱ ἁρμοδιότητες τῶν ἐφορευτικῶν ἐπιτροπῶν». Μιλᾶμε δηλαδή γιά ἀληθινή κόλαση!
12. Προθεσμίες: «Εἶναι ἀνεπαρκής ἡ προθεσμία 5 ἡμερῶν γιά τήν ἀναγγελία ἐκλογῶν τῶν ἐπιτροπῶν». Ἔ-λε-ος!
13. Πρόγραμμα Φραγκουδάκη: «Δέν ὑπῆρξε παρόμοια πρόνοια καί γιά τό τουρκικό πρόγραμμα σπουδῶν». ΟΚ, μαζέψτε ὅμως τά σάλια σας, θά σᾶς δώσουμε κι ἐσᾶς κάτι.
14. Μειονοτικό γυμνάσιο – Λύκειο: «Δέν ἀνταποκρίνεται στόν ὄγκο τῶν μαθητῶν ἡ ὕπαρξη ἑνός καί μόνο μειονοτικοῦ γυμνασίου – λυκείου σέ κάθε νομό».
15. Νέα παιδαγωγική Ἀκαδημία: «Συζητήθηκε τό ἀσαφές πλαίσιο πού διέπει τό νέο τμῆμα πού ἀντικατέστησε τήν καταργηθείσα ΕΠΑΘ». Ἀσάφεια! Τό φαντάζεστε;
16. Νέο κτίριο: «Διαπιστώθηκε ἀνάγκη νέας κτιριακῆς ἐγκατάστασης γιά τό ἰδιωτικό γυμνάσιο – λύκειο τῆς Ξάνθης, Μουζαφέρ Σαλίχογλου».
17. Ἀδικίες, γενικῶς: «Συζητήθηκε ἡ ἀδικία πού ὑφίστανται οἱ τελειόφοιτοι τῶν μειονοτικῶν λυκείων, καθώς ὑποβάλλονται σέ ἀπολυτήριες ἐξετάσεις στά ἑλληνικά γιά μαθήματα πού διδάσκονται στά τουρκικά».
Ἔ. ὄχι καί στήν Ἑλλάδα νά ζητᾶς ἑλληνικά! Ποῦ εἶναι ἡ Διεθνής Ἀμνηστεία, ὁ ΟΗΕ, ὁ Δημητρᾶς, ὁ Ντεντέ;