Στίς 9 Δεκεμβρίου στήν Ἀλεξανδρούπολη διοργανώθηκε ἡμερίδα μέ θέμα τίς «Ἐλεύθερες Οἰκονομικές Ζῶνες» (ΕΟΖ), πού πολύ συζητοῦνται ἐσχάτως. Εἶναι τό θέμα πού προωθεῖ ἐπίμονα στή Θράκη τό Φόρουμ τῆς κ. Καραγιάννη, δείχνει νά ἐνδιαφέρει σφόδρα τούς Γερμανούς καί ἤμασταν οἱ πρῶτοι πού ἐπισημάναμε δημοσίως τούς ἐνδεχόμενους κινδύνους καί τά εὔλογα ἐρωτηματικά πού γεννῶνται. Συνεχίζουμε νά εἴμαστε ἀνήσυχοι γιά τό μέλλον, παρά τήν ἡμερίδα, ἤ μᾶλλον ἰδίως μετά τήν ἡμερίδα.

Κατ’ ἀρχάς κρίνουμε θετική τήν προχθεσινή τοποθέτηση τοῦ Περιφερειάρχη Ἀνατ. Μακεδονίας – Θράκης Ἄρη Γιαννακίδη γιά τό θέμα, πού συνοψίζεται στά κάτωθι:Σύμφωνα μέ τόν στρατηγικό ἀναπτυξιακό σχεδιασμό τῆς Περιφέρειας, ὁ τόπος ἔχει προοπτική ὡς Κέντρο μεταφορῶν καί διαμετακόμισης ἀγαθῶν, ἄρα οἱ ἀναπτυξιακές πρωτοβουλίες θά πρέπει νά ἐναρμονίζονται μέ αὐτήν. Ὅλα πρέπει νά γίνουν ἀπολύτως διαφανῶς καί νά ἀποφασίσει τελικά ἡ τοπική κοινωνία διά τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου. Δέν μπορεῖ ἡ ὅποια ρύθμιση νά ἀφορᾶ μόνο τή Θράκη (χωρίς Καβάλα-Δράμα). Δέν θά γίνει δεκτή καμμία ἀνατροπή τῶν ἐργασιακῶν κεκτημένων καί θά προστατευτεῖ ἡ περιβαλλοντική ἀειφορία.  Ὅλα τοῦτα εἶναι καλά ἀλλά εἶναι ἁπλῶς λόγια. ἐλπίζουμε νά ἀποδειχθεῖ ὅτι ἰσχύουν καί στήν πράξη, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα.

Μία ἀπρόσμενη παρέμβαση ἦταν αὐτή τοῦ Νίκου Παπανδρέου, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ ΓΑΠ, ὁ ὁποῖος στό τεῦχος Δεκεμβρίου 2011 τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιθεώρησης, κάτω ἀπό τόν τίτλο «Εἰδική Οἰκονομική Ζώνη, ἡ ἀπάντηση στήν ὑπερφορολόγηση» γράφει: «Ἡ Κυβέρνηση προτίθεται νά ἐρευνήσει τό πλαίσιο γιά μιά Ζώνη, πού θά χαρακτηρίζεται ἀπό δραστική μείωση φορολογικῶν συντελεστῶν γιά τίς ἐπιχειρήσεις οἱ ὁποῖες ἐπενδύουν ἤ λειτουργοῦν ἐκεῖ (…) Οἱ Ζῶνες μποροῦν νά λειτουργήσουν, σύμφωνα μέ τίς Συνθῆκες τῆς ΕΕ, ὄχι ὅπου νά ’ναι, ἀλλά σέ συνοριακές περιοχές, ἐκεῖ ὅπου οἱ γείτονες δημιουργοῦν συνθῆκες ἀθέμιτου ἀνταγωνισμοῦ. Ἤδη φορεῖς ἀπό τή Θράκη, μέ πρωτοβουλία τοῦ Ἐμπορικοῦ της Ἐπιμελητηρίου καί μέ ἐπικεφαλῆς τήν Κατερίνα Καραγιάννη, ἔχουν καταθέσει συγκεκριμένες προ-τάσεις…» Μάλιστα ὁ Ν.Π. προτείνει «νά δημιουργηθεῖ μία ἀνεξάρτητη διοικητική Ἀρχή, ἀποκλειστικά γιά τήν Εἰδική Οἰκονομική Ζώνη», γιά τή δουλειά πού σήμερα κάνει ἡ Γραμματεία Στρατηγικῶν Ἐπενδύσεων (ἐπικεφαλῆς ὁ ἐξόχως πρόθυμος Π. Σελέκος).

Τέλος, ἄς σημειωθεῖ ὅτι στήν ἡμερίδα ὁ μέν ὑπουργός Ἀνάπτυξης ἔδειξε συγκρατημένος ἀλλά ἄλλοι ἦταν ἄκρως θετικοί: π.χ. ὁ Χάνς Μπέεγκ (πού μᾶς κάλεσε καί νά φύγουμε οἰκειοθελῶς ἀπό τό εὐρώ) ἀλλά καί ὁ …Τοῦρκος Πρόξενος Κομοτηνῆς Μ. Σάρνιτς!