Ἀδέρφια,

Καθώς, ὅπως ξέρετε, δέν ζοῦµε σέ ἄλλη χώρα, οἱ µνηµονιακές δυσκολίες µᾶς ἄγγιξαν κι ἐµᾶς ὡς ἔντυπο. Ὁ τετραπλασιασµός τῶν ταχυδροµικῶν τελῶν µᾶς ὑποχρεώνει σέ µία αὔξηση τῆς ἐτήσιας συνδροµῆς ἀπό τά 30 στά 40 εὐρώ γιά τό 2012, µέ παράλληλη ἐπιστροφή στήν ἀσπρόµαυρη ἐµφάνιση, µήπως καί καταφέρουµε νά ἐπιβιώσουµε ἀπό τή λαίλαπα τοῦ ΓΑΠ. Γιά ὅποιον ὅµως ἐνδιαφέρεται καί µπορεῖ, θά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα τῆς ἠλεκτρονικῆς ἀποστολῆς τοῦ φύλλου, µέ ὅλα τά καλά της (παραλαβή αὐθηµερόν, ἔγχρωµο καί ἄψογο), µέ µόλις 25 εὐρώ ἐτησίως. Βέβαια γιά νά ἔχει νόηµα αὐτό, καλό θά ἦταν οἱ φίλοι µας νά µήν διακινοῦν (καλοπροαίρετα, ἀλλά…) τό φῦλλο αὐτούσιο στό Διαδίκτυο, γιατί ἔτσι χάνει τό νόηµά της καί ἡ πληρωµή συνδροµῆς. Ὅποιος ἀντέχει νά συνεχίσει µαζί µας τήν ὁδοιπορία εἶναι εὐπρόσδεκτος, πάντως τό πεδίο τῆς µάχης δέν θά ἐγκαταλειφθεῖ γιά …περίπατο στόν ἐχθρό.