Ἡ προπαγάνδα τῆς Τουρκίας στὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ ἔχει πλέον ἐκτροχιαστεῖ. Τὸ θράσσος τῶν γειτόνων ἐνισχύεται ἀπὸ τὸν προχωρηµένο ἐκµαυλισµό, τὸν καθεστωτισµὸ καὶ τὴν ἀγραµµατοσύνη τῶν δικῶν µας ἀνθρώπων τοῦ Τύπου, οἱ ὁποῖοι σίγουρα δὲν µένουν ἀσυγκίνητοι στὴ θέα τοῦ χρήµατος. Φυσικὰ δὲν εἴµαστε σὲ θέση νὰ ἀποδείξουµε ὅτι οἱ ἐκδότες καὶ οἱ καναλάρχες τὰ ἁρπάζουν ἀπὸ τοὺς Τούρκους, µέσω τῆς ὁλοένα αὐξανόµενης οἰκονοµικῆς διαπλοκῆς τῶν δυὸ ἐλίτ. Ὅµως ὁ τρόπος µὲ τὸν ὁποῖον ἀποσιωπᾶται Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ πλήττει τὴν εἰκόνα τῆς γείτονος – ἀκόµα καὶ οἱ εὐθεῖες ἀπειλὲς της κατὰ τῆς Κύπρου! – καὶ ἐπίσης ὁ τρόπος µὲ τὸν ὁποῖον ὑπερπροβάλλεται ὁ,τιδήποτε µπορεῖ νὰ βελτιώσει τὴν εἰκόνα τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς, εἶναι γιὰ µᾶς (µετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια) ἐπαρκεῖς ἀποδείξεις.


Τὸ τελευταῖο δεῖγµα αὐτῆς τῆς πολιτικῆς τὸ ζήσαµε µὲ τὸν νέο (!) νόµο τοῦ Ἐρντογὰν γιὰ τὰ µὴ µουσουλµανικὰ βακούφια. Γιὰ ἄλλη µία φορά, τέταρτη στὴ σειρὰ παρακαλῶ, ἡ τουρκικὴ Κυβέρνηση ἰσχυρίζεται πὼς λύνει τὸ πρόβληµα ποὺ οἱ προκάτοχοί της δηµιούργησαν μέ τίς νομιμοφανεῖς λεηλασίες τους. Ὁ ἴδιος ὁ ΓΑΠ ἔνιωσε ὑποχρεωµένος νὰ ἐπικοινωνήσει µὲ τὸν Τοῦρκο πρωθυπουργὸ καὶ νὰ τὸν εὐχαριστήσει µόλις τὸ πληροφορήθηκε! Τὴν γελοιοποίησή του φυσικὰ δὲν τὴ φοβᾶται (ὅπως κι ὁ βρεγµένος τὴ βροχή…) ἀλλὰ καὶ δὲν τὴν ἀπέφυγε καθὼς ἤδη ἀπὸ τὴν ἑποµένη ἄρχισε ὁ ἴδιος ὁ Νταβούτογλου νά κάνει λόγο γιὰ «ἀµοιβαιότητα» ὀνομάζοντας συγκεκριμένα τήν Ἑλλάδα! Καὶ ναὶ μὲν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΥΠΕΞ τοποθετήθηκε σωστά, δηλώνοντας πὼς θὰ ἀναµένει τὴν πράξη καὶ τὰ ἀποτελέσµατα, ἀλλὰ ποιὸς ἀκούει τὸν Δελαβέκουρα; Ἡ προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ εἶναι ποὺ µετράει.
Στὰ πλαίσια αὐτὰ εἴδαµε εἰδικοὺς καὶ µὴ νὰ χειροκροτοῦν ὄρθιοι τὸν σουλτάνο Ταγίπ. Ο Κ. Τσιτσελίκης, λ.χ., βγῆκε στὰ ΝΕΑ τοῦ ΔΟΛίου συγκροτήµατος καὶ ἔγραψε γιὰ «ἀπόδοση δικαιοσύνης» καὶ προέβλεψε (μερική) τακτοποίηση τοῦ θέµατος ἐντὸς …δεκαετίας! (Νὰ τὸ θυµᾶστε, στὶς 7-9-2021 ὁ κύριος καθηγητὴς θὰ ἔχει δικαιωθεῖ.) Καὶ ποῦ καταλήγει; Ὅτι «ἡ ἀπρόσκοπτη διεξαγωγὴ ἐκλογῶν στὰ βακούφια τῆς Πόλης, τῆς Ἴµβρου καὶ τῆς Τενέδου ἀπὸ τὸ 2008 καὶ ἡ µὴ διεξαγωγὴ ἐκλογῶν γιὰ τὶς διαχειριστικὲς µουσουλµανικὲς ἐπιτροπὲς στὴ Θράκη ἀπὸ τὸ 1967, ὅπως καὶ γιὰ τὶς ἀντίστοιχες Ρόδου – Κῶ, δηµιουργεῖ ἕνα ἀντίστροφο ἰσοζύγιο ἐκδηµοκρατισµοῦ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ διαφηµίζει ἡ ἐγχώρια ρητορεία»! Σύµφωνα δηλαδὴ µὲ τὸν εἰδικότερο ἐπιστήµονα τῆς χώρας στὸ θέµα, ὑστεροῦµε σὲ …ἐκδηµοκρατισµὸ ἔναντι τῶν Τούρκων!
Βεβαίως αὐτὸ δὲν σηµαίνει τελικὰ τίποτε, ἀφοῦ εἶναι ἄλλο πρᾶγµα ὁ ἐκδηµοκρατισµὸς κι ἄλλο ἡ δηµοκρατία, καθότι ὁ πρῶτος εἶναι µόνο µία κίνηση στὴν κατεύθυνση τῆς δεύτερης. Μὲ τὴν ἔννοια αὐτὴ καὶ ὁ ἐκδηµοκρατισµὸς τοῦ Μαρόκου ἐνδεχοµένως ὑπερέχει ἐκείνου τῆς Ἑλβετίας. Ποιὸς ὅµως ἀσχολεῖται µὲ τέτοιες λεπτὲς ἔννοιες; Τὸ µήνυµα ποὺ βγαίνει στὴν κοινωνία, καὶ δὴ στὰ ἄς ποῦµε ἐγγράµµατα τµήµατά της, εἶναι πὼς ἡ Τουρκία µᾶς προσπέρασε σὲ ζητήµατα ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων. Αὐτὸ µᾶς λέει στὴν πραγµατικότητα ὁ Κ. Τσιτσελίκης, ἄσχετα ποὺ ἐπιλέγει τὴν περίπλοκη διατύπωση, γιατί ἴσως ντρέπεται νὰ τὸ πεῖ εὐθέως.
Ἐµεῖς δὲν θὰ προσπαθήσουµε νὰ ἀποδείξουµε ὅτι, ὡς ἔθνος καὶ πολιτεία, δὲν εἴµαστε ἐλέφαντες. Γιὰ ἐπιχειρήµατα θὰ παραπέµψουµε στὴν ἀνακοίνωση τοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν τῆς Ἀθήνας (www.cpolitan.gr), ὅπου ὅλα λέγονται ὡς ἔχουν: σκόπιμες ἀσάφειες, προπέτασμα καπνοῦ, κίνηση ἐντυπωσιασμοῦ τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης πού κάθε χρόνο καταδικάζει τίς τουρκικές αὐθαιρεσίες… Καί τά συμπληρώνουν θαυμάσια οἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου γενικοῦ διευθυντῆ βακουφίων Ἀντνὰν Ἐρτέμ στὴ «Σαμπάχ», πώς ἡ Τουρκία θὰ βγεῖ κερδισμένη, ἀφοῦ θά ἀποζημιώσει τούς δικαιούχους μὲ βάση τὶς ἀντικειμενικὲς ἀξίες, οἱ ὁποῖες βρίσκονται στό 1/5 τῶν ἀποζημιώσεων ποὺ θὰ ἐπεδίκαζε τὸ Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων!
Ἀντιθέτως, ὡς «Ἀντιφωνητὴς» θὰ συνηγορήσουµε ὑπό ὅρους καὶ στὸ (ἀνήθικο) αἴτηµα τῆς Τουρκίας γιὰ «ἀµοιβαιότητα»: Μόλις αὐτή ἐφαρμοστεῖ στόν μειονοτικό πληθυσμό, μόλις δηλαδὴ φύγουν ἀπὸ τὴ χώρα µας ὅλοι οἱ µουσουλµάνοι πλὴν 2-3 χιλιάδων, κατά πῶς ἔγινε στήν Πόλη (γιὰ νὰ µὴν τὸ πᾶµε μέ ποσοστιαία ἀναλογία ἐπί τοῦ σύνολου πληθυσμοῦ στὰ …290 ἄτοµα), τότε θὰ ἔχουµε κ. Νταβούτογλου µία καλὴ βάση ἐκκίνησης γιὰ τέτοιες συζητήσεις…