Ἔχουµε κι ἄλλοτε ἀναφερθεῖ στόν Φετουλλάχ Γκιουλέν καί στό «ἐλαφροϊσλαµικό» του κίνηµα, πού ἑδρεύοντας στίς ΗΠΑ ἔχει κατορθώσει νά ἐπεκταθεῖ παγκοσµίως, σέ πλήρη ἁρµονία µέ τήν ἀκµή τοῦ ἰσλαµικοῦ κόµµατος στήν Τουρκία. Ὅµως ἡ πρόσφατη εἴδηση γιά χρηµατοδότηση τοῦ ἱδρύµατος Γκιουλέν στό Τέξας τό 2007 ἀπό τόν Μπίλ Γκέιτς µέ 10,5 ἑκατοµµύρια δολάρια µᾶς δίνει τήν ἀφορµή νά ξανακοιτάξουµε τήν περίπτωσή του.

 

Ὁ Γκέιτς, τρίτος πλουσιότερος ἄνθρωπος τοῦ κόσµου, δέν εἶναι ὁ µόνος χρηµατοδότης τοῦ Cosmos Foundation. Τά στοιχεῖα δείχνουν συνολική χρηµατοδότηση µέ 41.570.721 δολάρια (ἀπό τά χρήµατα τῶν Ἀµερικανῶν φορολογουµένων!) γιά τούς 85 µεντρεσέδες τοῦ Γκιουλέν πού λειτουργοῦν µόνο στίς ΗΠΑ. Φυσικά µόνον ἕνας ἀφελής θά πίστευε ὅτι ἡ χρηµατοδότηση αὐτή εἶναι ἄσχετη µέ τό πράσινο φῶς τῶν µυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ΗΠΑ. Καί τί ὑποτίθεται ὅτι γίνεται στά σχολεῖα αὐτά γιά νά χρηµατοδοτοῦνται ἀπό τό ἀµερικανικό δηµόσιο καί ἀπό ἰδιῶτες χορηγούς; Διδάσκουν τουρκικό πολιτισµό, γλῶσσα καί θρησκεία, ὑποστηρίζουν τούρκικους συλλόγους καί συγκροτήµατα, διοργανώνουν ταξίδια στήν Κωνσταντινούπολη. Παρουσιάζουν τήν Ὀθωµανική Αὐτοκρατορία ὡς χρυσό αἰώνα καί φυσικά ἀρνοῦνται τή γενοκτονία τῶν Ἀρµενίων (γιά τούς Ἕλληνες οὐτε θέµα). Οἱ δάσκαλοι ἔρχονται ἀπό τήν Τουρκία, οἱ δασκάλες φορᾶνε µαντήλα καί οἱ µαθητές προορίζονται γιά τή στελέχωση τῆς νεοῖσλαµικῆς Τουρκίας καί τῶν ἀνά τή γῆ ὑπηρεσιῶν της. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι σήµερα στήν Τουρκία ὑπάρχουν 90.000 ἰµάµηδες, περισσότεροι κι ἀπό τούς γιατρούς ἤ τούς δασκάλους!

Τά σχολεῖα τοῦ Φετουλλάχ στίς ΗΠΑ (ἤ στήν Ἀσία κι ἀλλοῦ) δέν µᾶς ἀπασχολοῦν µόνο γιά τήν δική τους δραστηριότητα – πού κηρύχτηκε παράνοµη καί ἀπαγορεύτηκε ὄχι µόνο στή Ρωσία ἀλλά καί στήν πολύ «προχωρηµένη» Ὁλλανδία – ἀλλά καί γιά τήν δική µας ἀβελτηρία. Φανταστεῖτε ὅτι µέσα στίς ΗΠΑ οἱ Τοῦρκοι πέτυχαν ὅλα τοῦτα, πουλώντας …ὀθωµανισµό. Φαντάζεστε τί θά µποροῦσε νά πετύχει µιά στοιχειωδῶς ἐπαρκής κι ὀργανωµένη δική µας προσπάθεια, ὅταν τό ἑλληνικό πνεῦµα εἶναι αὐταπόδεικτα ἡ ἔµπνευση καί τό ἰδεῶδες τοῦ σύγχρονου πολιτισµοῦ; Ὡς κι ὁ Φετουλλάχ, γιά τό ἵδρυµά του, ἑλληνική λέξη χρησιµοποιεῖ! Δυστυχῶς ὅµως εἴµαστε ἄξιοι τῆς µαύρης µοίρας µας πού ἔρχεται µέ βῆµα ταχύ…