Στίς ἀποφράδες µέρες πού ζοῦµε, ὅλα εἶναι πιά δυνατόν νά συµβοῦν. Μέ πρωθυπουργό τό γνωστό θλιβερό ἄτοµο καί µέ κυβέρνηση Τρόικας φτάσαµε καί στό µέχρι πρότινος ἀδιανόητο, νά συζητᾶµε γιά τήν (περαιτέρω) διάλυση τῶν Ἐνόπλων µας Δυνάµεων, γιά λόγους …οἰκονοµίας!Τά δηµοσιεύµατα στόν Τῦπο εἶναι ἀπανωτά καί πασχίζουν νά µᾶς παρουσιάσουν τό µαῦρο γιά ἄσπρο – ξέξασπρο. Μάθαµε πρῶτα πώς οἱ ξένοι ἐλεγκτές (ἄλλη πρόστυχη πρόκληση αὐτή!) ἐντόπισαν «ὑπερβάλλουσα ἀπασχόληση στόν τοµέα τῆς Ἄµυνας», ἀφοῦ οἱ …ἀπασχολούµενοι (πολιτικό καί στρατιωτικό προσωπικό) ἀποτελοῦν τό 2,9% τοῦ ἐνεργοῦ πληθυσµοῦ, τριπλάσιο ποσοστό ἀπό ἐκεῖνο τῶν ΝΑΤΟικῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης! Δέν τούς φτάνει δηλαδή πού ΜΗΔΕΝΙΣΑΝ ὅλα τά ἐξοπλιστικά προγράµµατα τῆς χώρας, τώρα θέλουν καί τήν ἀπόλυση τοῦ ἔνστολου προσωπικοῦ! Δέχεται ἡ κοπροκυβέρνησή σας νά συγκρινόµαστε σέ στρατιωτικό προσωπικό µέ τήν Πορτογαλία, τήν Τσεχία ἤ τήν ὅποιαν ἄλλη χώρα, πού δέν ἀντιµετωπίζει καµµία ἀπολύτως ἀπειλή καί διατηρεῖ στρατό µόνο γιά λόγους καταστολῆς καί ὑπηρεσίας τοῦ ΝΑΤΟικοῦ ἰµπεριαλισµοῦ! Μάλιστα ὁ κουραδογράφος συνεχίζει ἀκάθεκτος: «…Τό ζητούµενο εἶναι ἐάν ὁ νέος ὑπουργός Ἄµυνας ἔχει τήν πολιτική βούληση καί τό σθένος νά συγκρουστεῖ µέ τό στρατιωτικό κατεστηµένο ἤ θά ἐπιλέξει τήν “ἐργασιακή… εἰρήνη”, ὅπως ἔπραξε ὁ προκάτοχός του. Πάντως, ἀπό τίς πρῶτες δηλώσεις του ὁ Π. Μπεγλίτης, ἐµφανίζεται ἀποφασισµένος νά σπάσει… αὐγά». Ἔτσι ὁ ἀξιωµατικός τῆς Ἀεροπορίας ἤ τοῦ Πυροβολικοῦ ἐµφανίζεται ὑπεράριθµος περίπου σάν τόν ἀργόµισθο τοῦ ΟΣΕ ἤ τῆς ΕΘΕΛ! Ἄρα τό µόνο ζήτηµα πού µένει εἶναι ἄν ὁ ὑπουργός θά ἀναλάβει νά …συγκρουστεῖ µέ τό «στρατιωτικό κατεστηµένο»! Ἄκουσον, ἄκουσον, στρατιωτικό κατεστηµένο στήν Ἑλλάδα τοῦ 2011!

Κι ἔρχεται κατόπιν τό µαντάτο: συµφωνήθηκε νά περιοριστεῖ τό λειτουργικό κόστος τῆς Ἐθνικῆς µας Ἄµυνας ἀπό τά 2,5 δισ. στά …200 ἑκατοµµύρια µέσα σέ δυό χρόνια (δηλαδή µείωση 92%)! Ἔτσι ἑρµηνεύεται καί ἡ φηµολογία γιά αὔξηση τῆς στρατιωτικῆς θητείας: δέν τούς ἔπιασε καµµιά καούρα γιά τήν οὐσία, τούς ἀπασχολεῖ µόνο ἡ ἀντι-κατάσταση τῶν ΕΠΟΠ (ξεκίνησαν οἱ ἀπο-λύσεις !) µέ δωρεάν κληρωτούς. Ἄν µάλιστα ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν καί ἡ τραγελαφική σηµερινή κατάσταση, µιλᾶµε γιά τό µέγιστο σκάνδαλο αὐτῆς τῆς κυβέρνησης. Ὅταν Στρατός καί Ἀεροπορία καλοῦνται νά πληρώσουν 65 ἑκ. εὐρώ ληξιπρόθεσµες ὀφειλές γιά καύσιµα στά Ἑλληνικά Πετρέλαια… Ὅταν ἡ Κτηµατική Ἑταιρεία τοῦ Δηµοσίου ἐξωπετάει τό σῶµα τῶν βατραχανθρώπων (Ο.Υ.Κ.) ἀπό τίς ἐγκαταστάσεις του γιά νά «ἀξιοποιηθεῖ» τό ἀκίνητο τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ… Ὅταν ἔχουµε νά παραγγείλουµε νέο ὁπλικό σύστηµα 5 χρόνια… Τότε καταλαβαίνει καθένας ποῦ τό πᾶνε τό πρᾶγµα: στήν πρώτη τουρκική ἀπειλή θά (ξανα)κατεβάσουµε τά σώβρακα, ἀφοῦ ὄχι ἁπλῶς εἴµαστε ὑπέρ τῆς …εἰρήνης ἀλλά καί γιατί δέν θά ἔχουµε πλέον κανένα µέσον ἀντίδρασης. Ὅπερ ἔδει πρᾶξαι.