Στά πλαίσια τῆς γνωστῆς πασοκικῆς µπουρδολογίας, τό ὑπουργεῖο Παιδείας ἀνακοίνωσε τή νέα του «ἀρχιτεκτονική» τῆς µειονοτικῆς Ἐκπαίδευσης. Ἡ πρόσφατη κατάργηση τῆς Εἰδικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδηµίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) ἄνοιξε τόν δρόµο γιά τή φοίτηση τῶν ὑποψηφίων δασκάλων στά µειονοτικά σχολεῖα στό Παιδαγωγικό Τµῆµα τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Στά πλαίσια τοῦ Τµήµατος αὐτοῦ οἱ µειονοτικοί φοιτητές – πού θά εἰσέρχονται µέ τή γνωστή «προσωρινή» (ἐδῶ καί 15 χρόνια) ποσόστωση – θά ἀκολουθοῦν εἰδικό πρόγραµµα σπουδῶν ἐπιλογῆς, καί µέ τό πτυχίο τους θά µποροῦν νά διδάσκουν στά µειονοτικά σχολεῖα. Τό ὑπουργεῖο θέτει στόχο τή δηµιουργία µεγαλύτερων µειονοτικῶν σχολείων, τουλάχιστον 4θέσια, µέ στόχο τά 6θέσια. Καί τέλος, λέγεται ὅτι θά ὁριστοῦν Ζῶνες Ἐκπαιδευτικῆς Προτεραιότητας στή Θράκη γιά τίς ὁποῖες θά προγραµµατιστοῦν ὑποστηρικτικές ἐνέργειες γιά τούς µαθητές τῆς περιοχῆς.

Μέ ἀφορµή λοιπόν ὅλα τοῦτα ἄς ποῦµε κι ἐµεῖς δυό λόγια σχετικά. 1) Πῶς γίνεται µέσα σέ δηµόσιο Πανεπιστήµιο νά εἰσάγονται µόνο µουσουλµάνοι τῆς µειονότητας τῆς Θράκης; Πῶς µπορεῖ νά ἀπαγορευτεῖ σέ ὅλους τούς ἄλλους ἡ πρόσβαση, χωρίς παραβίαση τοῦ Συντάγµατος πού ἐπιβάλλει τήν ἰσονοµία; Πόσες στρεβλώσεις πιά θά ἀνεχθοῦµε προκειµένου νά διατηρηθεῖ τό γκέτο τῆς µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης; 2) Πῶς θά πάει σέ 6θέσια σχολεῖα ἡ πολιτεία, ὅταν εἶναι δεδοµένες ἀλλοῦ οἱ γεωγραφικές συνθῆκες καί παντοῦ ἡ ἄρνηση τῶν µειονοτικῶν ταγῶν (τῆς Ἄγκυρας, δηλαδή) γιά ὁποιαδήποτε κατάργηση; Μέ ποιό σκεπτικό πετάχτηκε στά σκουπίδια ἡ πρόταση τῶν τοπικῶν ἰθυνόντων γιά 54 συγχωνεύσεις – καταργήσεις µειονοτικῶν σχολείων, ὥστε νά καταλήξουµε στά …14; Ποιός ἀποφασίζει στήν Ἀθήνα τήν ἐρήµωση τῆς θρακικῆς ὑπαίθρου ἀπό δηµόσια σχολεῖα (γιά λόγους µνηµονιακῆς «οἰκονοµίας») καί τήν ἴδια στιγµή ἀφήνει ἄθικτα τά µειονοτικά; 3) Τί εἴδους ὑποστηρικτικές ἐνέργειες θά ὑλοποιηθοῦν, ὅταν µιάµιση δεκαετία µετά τήν ἔναρξη τοῦ προγράµµατος Φραγκουδάκη – Δραγώνα (καί µετά ἀπό 27 ἑκ εὐρώ!) εἴµαστε ἀκόµη στό ξεκίνηµα; Τί ἄλλο ἀπό ὁµολογία ἀποτυχίας εἶναι ἡ διατήρηση τοῦ βαθµοῦ 7,45 (!) ὡς βάση προαγωγῆς στά γλωσσικά µαθήµατα τῶν δηµοσίων Λυκείων γιά τούς µουσουλµάνους µαθητές;

Μά καί πέρα ἀπό τίς συγκεκριµένες ἐξαγγελίες, οὐδείς δείχνει ἐνδιαφέρον γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς νοµιµότητας καί τῆς λογικῆς στή λειτουργία τῶν µειονοτικῶν σχολείων. Κι ἄν ἀκόµη δεχθοῦµε τό ἀπαρχαιωµένο πλαίσιο πού τέθηκε τό 1951 καί τό 1968, πῶς γίνονται ἀνεκτές συµπεριφορές πρακτόρικες καί τραµπούκικες; Πῶς γίνεται νά λειτουργοῦν παράνοµα «νηπιαγωγεῖα» σέ ὅλη τά Θράκη, νά τό διατυµπανίζουν οἱ δύο κυβερνητικοί βουλευτές καί µάλιστα τά παιδάκια πού ἀποφοιτοῦν νά γίνονται δεκτά στά δηµοτικά ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ; Ἐλέγχει κανείς τίς ἐγγραφές ἐκεῖ; Πῶς γίνεται νά περνάει ὁ τσαµπουκάς ἑνός δηµαρχιδίου καί νά µήν λειτουργεῖ ἕνα νηπιαγωγεῖο (στό Λαµπρό) ὅπου τό κράτος ξόδεψε τά χρήµατά µας γιά νά τό φτιάξει; Πῶς γίνεται ἕνας δάσκαλος νά πρωτοστατεῖ σέ ἀνθελληνικές πρωτο-βουλίες, νά βρίσκεται καθηµερινά στό τουρκικό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς καί ὡς πρόεδρος τῶν µειονοτικῶν δασκάλων νά πανηγυρίζει τήν κατάκτηση τῆς Θράκης ἀπό τούς …Ὀθωµανούς;

Ὅταν δέν ἔχει κανέναν οὐσιαστικό ἔλεγχο ἡ Ἑλλάδα στή λειτουργία τῶν µειονοτικῶν σχολείων, ἐπειδή στήν πραγµατικότητα φοβᾶται τή σκιά της, τά ἄλλα ὅλα εἶναι λόγια τοῦ ἀέρα…