Γράφαµε στό προηγούµενο φῦλλο µας σχετικά µέ τήν ἀνάληψη καθηκόντων τῆς FRONTEX στόν Ἕβρο καί διατυπώναµε τίς ἀµφιβολίες µά καί τίς προσδοκίες µας ἀπό τή νέα κατάσταση στά σύνορά µας. Δυστυχῶς, µετά τίς καθιερωµένες παράτες καί τίς πρῶτες «ἑλληνικές» µέρες τῆς FRONTEX στό ποτάµι, ἀποδείχθηκε ὅτι πρόκειται µονάχα (πρός τό παρόν) γιά ἕνα πολιτικό µήνυµα: ἁπλῶς δηλώνεται ἡ ἀντίθεση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στό φαινόµενο τῆς λαθροµετανάστευσης. Τίποτα παραπάνω.

Διαβάζουµε λοιπόν ὅτι «τήν πρώτη µέρα της ἡ FRONTEX συνέλαβε 115 λαθροµετανάστες», κι αὐτό ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας …θρίαµβος καί µιά «δικαίωση» τοῦ ἑλληνικοῦ αἰτήµατος γιά τήν ἔλευση καί τήν ἀνάπτυξη τῆς εὐρωδύναµης. Ἐπίσης ὅτι στό πρῶτο της δεκαήµερο πέρασαν τά σύνορα 2.100 λαθραῖοι ἀντί γιά τούς 2.700 τοῦ προηγουµένου (ἄρα ἔχει ἀποθαρρυνθεῖ, λένε, τό κύκλωµα). Νά τούς τρόµαξαν δηλαδή οἱ 165 ἄνδρες καί οἱ 10 γυναῖκες µέ τά ἐκπαιδευµένα σκυλιά, τίς θερµικές κάµερες καί τά διάφορα µέσα;

Πολύ ἀµφιβάλλουµε. Τό πρόβληµα δέν λύνεται ἔτσι καί οὔτε πρόκειται νά λυθεῖ ὅσο παραµένει σχεδόν … ποινικοποιηµένη ἡ ὑπεράσπιση τῶν συνόρων µας. Ρωτᾶµε: Ἄντε καί συνέλαβαν 100 λαθροµετανάστες οἱ Φροντεξάριοι. τί θά τούς κάνουν; Θά τούς παραδώσουν στίς ἑλληνικές Ἀρχές γιά τά περαιτέρω. Δηλαδή ἄν πρόκειται γιά πολιτικούς πρόσφυγες, ἐντός ἤ ἐκτός εἰσαγωγικῶν, µπορεῖ νά γίνει αἴτηση γιά πολιτικό ἄσυλο, κι ἄν ὄχι θά τούς κρατήσουν µερικές µέρες σέ κάποιο κέντρο (Φυλάκιο, Βέννα…) µέχρι νά τούς δώσουν ἕνα χαρτί προσωρινῆς ἄδειας παραµονῆς καί νά τούς ἀφήσουν ἐλεύθερους (µεταφέροντάς τους καί ἀπό τόν Ἕβρο στήν Ἀθήνα µέ ΚΤΕΛ!). Τό χαρτί θά λέει νά ἐγκαταλείψουν τή χώρα ἀλλά πρακτικά θά µείνουν σ’ αὐτήν παράνοµα. Ἀλλάζει κάτι στήν διαδικασία αὐτή ἡ παρουσία τῆς FRONTEX; Ὄχι (ἀντιθέτως, δέν ξέρουµε καί τί ἀκριβῶς ρόλο µπορεῖ νά παίξει στήν περιοχή, παρότι βρίσκεται πάντα µαζί µέ δικούς µας συνοριοφύλακες).

Τό πρόβληµα λοιπόν δέν εἶναι ἡ σύλληψη τῶν παρανόµως εἰσερχόµενων στή χώρα, αὐτό µποροῦσαν νά τό κάνουν καί οἱ δικοί µας. Ἄλλωστε ὅλοι πιά οἰκειοθελῶς ψάχνουν νά παραδοθοῦν, ἀφοῦ ξέρουν ὅτι τόν τελευταῖο χρόνο δέν ἀποκρούονται καί τά κέντρα κράτησης εἶναι στήν πραγµατικότητα σταθµοί ἀνεφοδιασµοῦ τους. Τρῶνε, ξεκουράζονται, ἄν βαρεθοῦν βρίζουν καί ἀσχηµονοῦν κατά τῶν συνοριοφυλάκων µας, καί ἐντός λίγων ἡµερῶν (ἀπό µία ἕως πέντε) φεύγουν γιά τήν Ἀθήνα! Τό πρόβληµα εἶναι αὐτό πού συµβαίνει µετά τήν εἴσοδό τους στήν Ἑλλάδα. Ὅταν δέν µπορεῖς νά τούς ἐπαναπροωθήσεις, κι ὅταν δέν µπορεῖς νά ἀποφύγεις τήν παράνοµη παραµονή τους στό ἑλληνικό ἔδαφος, τί νά τήν κάνεις τήν κάθε FRONTEX;

Ὑπάρχει βεβαίως τό ἐνδεχόµενο νά ἀλλάξει καί τό νοµικό στάτους σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο ἤ νά ἐπιτευχθεῖ ἀπό τήν Ἑλλάδα κάποια συµφωνία ἐπαναπροώθησης µέ συγκεκριµένες χῶρες. Ὅµως µέχρι τότε ὅλη ἡ ἱστορία εἶναι στάχτη στά µάτια τοῦ κόσµου καί ἐπικοινωνιακό τέχνασµα τῶν κυβερνώντων. Ἄς θυµήσουµε ὅτι αὐτοί οἱ ἴδιοι πού προχθές παρακαλοῦσαν γιά τήν ἔλευση τῆς FRONTEX, τόν Μάιο (διά στόµατος Χρυσοχοΐδη) δήλωναν πώς «τά σύνορα τῆς Ἑλλάδας προστατεύονται στό ἔπακρο καί ἡ λαθροµετανάστευση ἔχει αἰσθητά µειωθεῖ»! Ἡ ροή τῶν ἐποίκων συνεχίζεται κανονικά καί κανένας Φραγκολατίνος δέν θά µᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἐξ Ἀνατολῶν πίεση. Πάλι ἐµεῖς πρέπει νά λύσουµε τό πρόβληµα…