Ἡ φωτογραφία βεβαίως µιλάει ἀπό µόνη της ὅταν εἰκονίζει τόν Οἰκουµενικό Πατριάρχη ἐν µέσῳ τῶν δύο τουρκοµουφτήδων τῆς Θράκης!!! Ἡ συνάντηση ἔγινε στά πλαίσια τῆς «Διάσκεψης θρησκευτικοῦ τουρισµοῦ – Κωνσταντινούπολη 2010» στήν Τουρκία. Δέν πέρασαν δυό βδοµάδες πού ὁ Ξυνίδης νοµιµοποίησε τόν Μέτε, συναντώντας τον προεκλογικά στήν Ξάνθη, καί ἔχουµε νέο δεῖγµα ταπεινωτικῆς ὑποχώρησης, τούτη τή φορά ἀπό τόν ἄλλον καθεστωτικό πυλώνα τοῦ ἑλληνόφωνου ἀµερικανισµοῦ, τόν θρησκευτικό! Ὁ Μέτε πού ρωτήθηκε µίλησε γιά τήν προθυµία καί τήν εὐγένεια τοῦ Πατριάρχη καί βρῆκε πολύ φυσικό νά ἔρθουν δίπλα δίπλα οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες «τῆς τουρκικῆς µειονότητας τῆς Δ. Θράκης καί τῆς µειονότητας τῶν Ρωµιῶν τῆς Ἰνσταµπούλ»! Πᾶµε λοιπόν πλησίστιοι γιά ἀποδοχή τῶν ἀπαιτήσεων τῆς Ἄγκυρας στό θέµα τῶν µουφτήδων, δηλαδή ὁ ΑΡΧΙΦΑΣΙΣΤΑΣ Μέτε θά χρισθεῖ ἡγέτης τῆς µισῆς κοινωνίας τῆς Θράκης. Ἐλπίζω νά ἀντιλαµβάνονται ὅλοι τί σηµαίνει αὐτό γιά τόν τόπο µας…

Στήν µάζωξη αὐτή µάλιστα ὁ τουρκοµουφτής Κοµοτηνῆς Ἰµπραήµ Σερήφ ἔριξε καί τό µοντέρνο δολωµατάκι τῆς «ἀνάπτυξης» διά τοῦ τουρισµοῦ Τούρκων – µουσουλµάνων πού θά ἔρχονται στήν ἑλληνική Θράκη! «Θά ὑπῆρχε στήν περιοχή οἰκονοµική κίνηση καί θά ὠφελεῖτο ἡ Ἑλλάδα µέ τήν εἰκόνα τῆς ἀνοχῆς πού θά ἔβγαζε», λέει ὁ πράκτορας τοῦ τουρκισµοῦ. Καί δέν τά εἶπε µόνον ἐκεῖ, ἀλλά τά ἴδια πρότεινε, λέει, καί στήν κυβέρνηση καί ἀναµένει ἀπάντηση. Νά γίνουµε δηλαδή ἡ Μέκκα τῶν ἀπανταχοῦ Τούρκων, µπάς καί µᾶς ἐλεήσουν µέ τή σκόνη τῶν ὑποδηµάτων τους! Ὡραία εἰκόνα ἀπό τό µέλλον µας!