Καί τί δέν εἶπε ὁ Παναγιώτης Σγουρίδης στό Onalert, µέ ἀφορµή τήν µή ἐπιλογή του ἀπό τό ΠαΣοΚ ὡς ὑποψηφίου Περιφερειάρχη Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης. Μίλησε γιά πολιτικούς καί πολιτευτές «ἐξαρτώµενους ἀπό τό Τουρκικό Προξενεῖο», µιλᾶ γιά συνδιοίκηση τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου µέ Θρακιῶτες πολιτικούς καί γιά κέντρα “πού µᾶς παίζουν στά ζάρια γιά µιά χούφτα µειονοτικούς πελατειακούς ψήφους”. 

Ὁ Π. Σγουρίδης ἀποκρούει τήν µοµφή πού προσπαθοῦν νά τοῦ προσάψουν, ὅτι δῆθεν ἔχει κακές σχέσεις µέ τόν µειονοτικό κόσµο, ἀπαντώντας πώς ἔχει κακές σχέσεις “µέ τούς ἀνθρώπους τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου τῆς Κοµοτηνῆς καί τούς ἐξαρτώµενους ἀπό αὐτό πολιτικούς καί πολιτευτές”. Καί συνεχίζει: “Δέν δέχοµαι γιά µιά χούφτα µουσουλµανικές ψήφους νά ὁδηγεῖται ἡ περιοχή σέ ἐπικίνδυνα µονοπάτια, δέν δέχοµαι νά ὑψώνεται ἡ σηµαία τῶν Τούρκων τῆς Δυτικῆς Θράκης σέ κάθε ἐκδήλωση παρουσίᾳ τοῦ Προξένου καί σέ κάθε ἐπίσκεψη τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν «Γκρίζων Λύκων» καί βέβαια δέν δέχοµαι µέ τίποτα Ἕλληνες πολιτικούς νά φωτογραφίζονται δίπλα σ’ αὐτήν.”

Ὑπενθυµίζει τά µέτρα πού ἐλήφθησαν τήν περίοδο πού ἦταν βουλευτής καί ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς γιά τήν ἐνσωµάτωση τῆς µειονότητας στήν τοπική κοινωνία, µέ ἄρση κάθε περιορισµοῦ καί ἐξουδετέρωση κάθε τουρκικοῦ ἐπιχειρήµατος περί «καταπίεσης». Κάπως ἔτσι ἰσχυρίζεται ὅτι ἐτέθη στό στόχαστρο καί πολεµήθηκε ὡς δῆθεν «ἐπικίνδυνος».

Τέλος, ἡ αἰχµή γιά τήν πιθανότητα «στήν Ἀθήνα νά µᾶς παίζουν κάποιοι στά ζάρια γιά µιά χούφτα µειονοτικές πελατειακές ψήφους” ὅταν διατυπώνεται ἀπό ἕναν ἄνθρωπο σάν τόν Π.Σ. πού γνωρίζει τόσα, εἶναι νά µήν µᾶς ἀνησυχεῖ;