Πρό ἡµερῶν δόθηκαν στή δηµοσιότητα κάποια ντοκουµέντα σχετικά µέ τό διεθνές ὀργανωµένο ἔγκληµα, τόσο στίς ΗΠΑ, ὅσο καί στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ἐκεῖ µέ …ἀνάµικτα αἰσθήµατα ἀνακαλύψαµε ὅτι ἡ χώρα µας ἀπουσιάζει πλήρως ἀπό τό …γίγνεσθαι τοῦ χώρου! Καί γιά νά σοβαρευτοῦµε, πράγµατι διαβάσαµε πολύ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιά τήν παράνοµη δραστηριότητα πού ἔχει κατακλύσει τόν πλανήτη, στά ὁποῖα ἡ ἑλληνική παρουσία δέν γίνεται κἄν ἀντιληπτή.

ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Σύµφωνα µέ ἔγγραφο ἀπό τό ἴδιο τό Στέητ Ντηπάρτµεντ, τό Γραφεῖο γιά τό Διεθνές Ναρκεµπόριο (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs), τά τελευταῖα χρόνια τό ὀργανωµένο ἔγκληµα τοῦ Ἰσραήλ, συχνά σέ συνεργασία µέ συναφεῖς ὀργανώσεις στή Ρωσία, ἔφτασε νά ἐλέγχει τό ἐµπόριο τῶν ναρκωτικῶν στήν Εὐρώπη. Κι ὄχι µόνον αὐτό ἀλλά ἡ ἴδια µεσανατολίτικη χώρα εἶναι καί τό κέντρο τοῦ διεθνοῦς ἐµπορίου τοῦ ναρκωτικοῦ «ἔκσταση», ἐλέγχοντας µάλιστα τήν διανοµή του στή Βόρειο Ἀµερική. Πρό ἐτῶν τό 80% τοῦ συγκεκριµένου χαπιοῦ πού κατασχέθηκε στίς ΗΠΑ προερχόταν ἀπό τήν Ὁλλανδία. Ἡ χώρα αὐτή, µαζί µέ τό Βέλγιο καί τήν Πολωνία εἶναι τά µεγαλύτερα κέντρα παραγωγῆς στόν κόσµο. Κατά τό State Department ἰσραηλινές ὀργανώσεις συνδέονται µέ τά ἐργαστήρια παραγωγῆς καί εὐθύνονται γιά τήν παγκόσµια διακίνηση µέσῳ ταχυδροµείων, κούριερ καί ἀεροµεταφορῶν. Τά δύο τελευταῖα χρόνια στίς ΗΠΑ ἡ Δικαιοσύνη ἀντιµετωπίζει τό «ἔκστασις» καί τούς διακινητές του µέ τήν ἴδια αὐστηρότητα ὅπως µέ τῆς κοκαΐνης καί τῆς ἡρωίνης. Τό ἐνδεχόµενο νά κατηγορηθοῦν ὡς ρατσιστές καί ἀντισηµίτες δέν εἶµαι σίγουρος ὅτι τό ὑπολόγισαν…

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ἡ εὐρωπαϊκή Ἀστυνοµία (EURO-POL) µέ τίς πρόσφατες ἐτήσιες ἐκθέσεις της ἀναφέρεται στήν ἐγκληµατική δραστηριότητα ἐπί εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους, ὅσον ἀφορᾶ τά ναρκωτικά, τίς ἀπάτες, τήν παραχάραξη νοµισµάτων, τήν διακίνηση προσώπων, τήν λαθροµετανάστευση, τό λαθρεµπόριο κτλ. Ποιοί λοιπόν ἔχουν τήν τιµητική τους; Οἱ Ἀλβανοί. Ἡ ἐτήσια ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι ἀλβανικές ἐγκληµατικές ὀργανώσεις ἔχουν καίριο ρόλο στή διακίνηση ναρκωτικῶν καί διατηροῦν ἰσχυρές σχέσεις µέ τό Κοσσυφοπέδιο καί τήν Ἰταλία γιά διακίνηση ἀνθρώπων, ἡρωίνης καί µαριχουάνας. Ἐπίσης ὡς ἕνας ἄλλος µεγάλος ἔνοχος (καί ὄχι µόνο στόν τοµέα τῶν ναρκωτικῶν) προβάλλεται ἡ Τουρκία. Διαβάζουµε: «Turkish criminal groups seem to continue controlling the trafficking of heroin to the EU. Suspects of Turkish ethnicity or having contacts with Turkish trafficking groups dominate the wholesale of the heroin through the Netherlands» («Τουρκικές ἐγκληµατικές ὁµάδες φαίνεται ὅτι συνεχίζουν νά ἐλέγχουν τήν διακίνηση τῆς ἡρωίνης στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ὑποπτοι τουρκικῆς ἐθνότητας ἤ σέ ἐπαφή µέ τουρκικές ὁµάδες διακίνησης ἐλέγχουν τήν χονδρική διακίνηση τῆς ἡρωίνης µέσῳ Ὁλλανδίας»).

Καί νά ἦταν µόνον τά ναρκωτικά; Ἡ ἔκθεση βεβαιώνει τόν κοµβικό ρόλο τῆς Τουρκίας στή διακίνηση τῶν λαθροµεταναστῶν µά καί σέ ἄλλους τοµεῖς. Ἄραγε ἡ ὑπηρεσία νά διακατέχεται ἀπό κάποιον «ἀντιτουρκισµό»; Νά εἶναι λέτε ὁ διευθυντής της, Rob Wainwright, κανένας φάν τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»; Δέν θά τό ἔλεγα. Μάλιστα πρό ἡµερῶν (13/10/09) ἡ EUROPOL διοργάνωσε ἡµερίδα κατά τῆς τροµοκρατίας, µέ θέµα τό …ΡΚΚ! Ἄρα…

 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κι ἐρχόµαστε στά δικά µας. Εἶναι πραγµατικά ἐντυπωσιακή ἡ ἀπουσία τῆς Ἑλλάδος ἀπό ὅλα τά κεφάλαια τῆς 68σέλιδης ἔκθεσης. Δεκάδες χῶρες µνηµονεύονται γιά τήν ἄλφα ἤ τήν βῆτα δράση πολιτῶν τους σέ κάποιον ἐγκληµατικό τοµέα, µέ φωτεινή ἐξαίρεση τή χώρα µας. Μιά µόνο ἐκτεταµένη ἀναφορά σ’ αὐτήν βρήκαµε, ἐκεῖ ὅπου ἀναφέρονται οἱ λαθροµετανάστες «µας» ὡς µεσάζοντες γιά µαύρη ἐργασία: «Γιά παράδειγµα, στήν Ἑλλάδα, Πακιστανοί ἐγκληµατίες ἀσκοῦν τήν ἐπιρροή τους στήν πακιστανική κοινότητα τῶν µεταναστῶν µέσα ἀπό τόν ἔλεγχο τῆς µαύρης ἐργασίας. Στήν Ἑλλάδα Κοῦρδοι ἐγκληµατίες ἀσκοῦν πίεση στήν κουρδική µεταναστευτική κοινότητα, φαινόµενο πού παρατηρεῖται καί στή Γερµανία». Πράγµατα ὄχι καί πολύ συζητηµένα στά ἑλλαδικά ΜΜΕ, τά ὁποῖα ἀρκοῦνται στίς ἀντιρατσιστικές τους ψυχώσεις (καί σκοπιµότητες).

Τί ἔγινε ρέ παιδιά; Γίναµε πλέον οἱ Ἕλληνες νοµοταγεῖς ἤ ἀπό τή βαρεµάρα καί τήν παραίτηση οὔτε στό ἔγκληµα δέν προκόβουµε πιά;