Λοιπόν, ἐπειδὴ εἴμαστε σὲ σαρακοστιανὴ περίοδο καὶ δὲν μπορῶ ἄλλο (μὴ χτὸν Ἀντιφωνητή σας) νἀκούω κακίες, ἔκατσα νὰ γράψω τὸ σημερινὸ κείμενο, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ὑπενθυμίσω σὲ ὁρισμένους κάφρους ὅτι ἀλήθεια ἔχει πάντοτε δυὸ ὄψεις καὶ δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ παρεξηγοῦμε κάθε φορὰ τὰ κίνητρα τῶν ἀνθρώπων! Μὲ ἄλλα λόγια, δὲν βλάπτουν καὶ λίγοι ἀγαθοὶ λογισμοὶ (μέρες ποὺ εἶναι, ἄλλωστε)…