Οἱ ἀναγνῶστες µας ἔχουν παρακολουθήσει τή σειρά τῶν δηµοσιευµάτων µας σχετικά µέ τό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Ἄλλωστε εἴµαστε οἱ ΜΟΝΟΙ πού τό τολµοῦµε καί τό κάνουµε µάλιστα µέ στοιχεῖα καί χωρίς καµµία ὑστεροβουλία (ὅπως ἄλλωστε διαπραγµατευόµαστε κάθε ζήτηµα). Στά δηµοσιεύµατα αὐτά µόνο µία φορά λάβαµε γραπτή ἀπάντηση κι αὐτή µέ …ἀνώνυµη ἐπιστολή, ὅταν κάποια στιγµή εἴχαµε θέσει τό δάκτυλο ἐπί τόν τῦπο πολύ …πρόσφατων ἥλων. Κατά τ’ ἄλλα σιωπή. Ὁ γνωστός νόµος τῆς µαφίας. Παρότι µαθαίναµε πολλά ἀπό ὅσα διαµοίβονταν σχετικά µέ γραφόµενά µας, κανείς δέν τολµοῦσε νά πεῖ µιά λέξη, εἴτε κατακρίνοντας εἴτε ἐπαινώντας εἴτε, ἀκόµη, προεκτείνοντας κάποιο δηµοσίευµα. Μοναδική ἐξαίρεση ἡ πρόσφατη περίπτωση ἡ σχετική µέ τίς «κατανοµές ὑπερωριῶν» τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων τοῦ ΔΠΘ.

Νά ὅµως πού καί κάποιος καθηγητής ἀντέδρασε σέ δύο δηµοσιεύµατά µας: Ὄχι ὅµως ἐπιστολικά µά …δικαστικά! Ὁ ἀντιπρύτανης κ. Ἀθανάσιος Καραµπίνης ὑπέβαλε µήνυση ἐναντίον µας γιά ὅσα γράψαµε σχετικά µέ τό δικαίωµά του νά ἐργάζεται ὡς µελετητής ἐκτός Πανεπιστηµίου καί γιά τή σχέση του µέ τήν ἑταιρεία ΕΥΕΡΓΟΣ τοῦ κουµπάρου του κ. Πλέσσια. Μέ τρόπο κυριολεκτικά διαστροφικό, χαρακτηρίζει «συκοφαντικό» ἕνα δηµοσίευµα πού ἔθετε προσεκτικά ἐρωτήµατα καί χρησιµοποιοῦσε στοιχεῖα ἀτράνταχτα! Καί ἔχει καί τήν ἀξίωση νά µᾶς καταδικάσει, παρότι «συνελήφθη κλέπτων ὀπώρας»!

Δέν ξέρουµε ἄν ὁ κυρ-καθηγητής γνωρίζει τήν παροιµία «πῆγε γιά µαλλί καί βγῆκε κουρεµένος», εἶναι ὅµως προφανές ὅτι θά γελάσουµε µέ τήν ἱστορία αὐτή. Ἡ συνέχεια στίς δικαστικές αἴθουσες.