Καθώς ὅλο καί περισσότερο συζητεῖται τό θέµα τῆς ἀνάδειξης τῶν µουφτήδων στή Θράκη, ἄν δηλαδή θά διορίζονται ἀπό τήν Ἀθήνα ἤ ἀπό τήν Ἄγκυρα (δῆθεν ὡς «ἐκλεγµένοι»), εἶναι χρήσιµο νά µήν ξεχνᾶµε τό ποιός εἶναι ὁ ρόλος πού τούς ἐπιφυλάσσει ἡ Τουρκία γιά τήν περιοχή µας. Καί γιά νά µήν θεωρητικολογοῦµε, τό παράδειγµα τοῦ Ἀχµέτ Μέτε, πού παριστάνει τόν µουφτή Ξάνθης, εἶναι εὔγλωττο καί χρησιµότατο. Διαλέγουµε λοιπόν ἀπό τήν τελευταία του παράσταση (στό χωριό του τό Ὡραῖον Ξάνθης) κάποια χαρακτηριστικά στιγµιότυπα πού πραγµατικά διακωµωδοῦν κάθε ἔννοια θρησκευτικοῦ ἡγέτη καί δίνουν νέα αἴγλη στήν ἔννοια τοῦ «πράκτορα».

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα παρέστη σέ µία τελετή καθαρά παγανιστικοῦ ὑπόβαθρου, αὐτῆς πού λέγεται ἀπό τούς Ποµάκους «Μαγιά». Καµµία σχέση δηλαδή µέ τό ὀρθόδοξο Ἰσλάµ, κάτι σάν νά ἀνοίγει τήν καρναβαλική παρέλαση ἕνας µητροπολίτης, γιά νά τό µεταφέρουµε στά καθ’ ἡµᾶς!

Δεύτερον ἐπιδόθηκε καί πάλι στίς συνήθεις ὑβριστικές καί συκοφαντικές ἐπιθέσεις του κατά τῶν Ποµάκων καί τῶν δύο ἐφηµερίδων τους. Τίς κατονόµασε ρητά (Ζαγάλισα, Νατπρές) καί τίς ὀνόµασε «πατσαβοῦρες», µίλησε γιά «πουληµένους γιά λίγα γρόσια» καί γιά τήν «προσπάθειά τους» νά χρησιµοποιήσουν τήν µουσουλµανική θρησκεία. Προφανῶς ἔτσουξε ὁ πρωκτός του µέ τά τελευταῖα ἀποκαλυπτικά δηµοσιεύµατα (βλ. ἐφ. «Ζαγάλισα», φ. Ἀπριλίου) πού ξεσκεπάζουν ὅσα οἱ τουρκόφρονες κρύβουν ἀπό τούς ἁπλούς πιστούς. Πράγµατι, ἄν δέν ὑπῆρχε ἀπήχηση τῶν δύο ἐντύπων µεταξύ τῶν Ποµάκων, θά τά ἔβαζε µαζί τους µέ κάθε εὐκαιρία ὁ τουρκάνθρωπος; Πάντως συστήνουµε καί στούς δύο Ποµάκους ἐκδότες νά τόν µηνύσουν καί νά προβοῦν σέ ἀγωγές ἐναντίον του, νά µάθει κάποτε τή διαφορά τοῦ κηρύγµατος ἀπό τόν λίβελλο.

Τρίτον προέβη σέ µία ἀκόµη θρησκευτική …«πρωτοτυπία», βγάζοντας ἕνα ἀπίστευτο λογίδριο ὑπέρ τῆς τουρκικῆς τράπεζας Ziraat ἡ ὁποία ἄνοιξε πρόσφατα στήν Κοµοτηνή. Μέ ἀφορµή τήν ἐκεῖ παρουσία τοῦ διευθυντῆ τῆς τράπεζας, ἄρχισε νά λέει ὅτι «αὐτή ἡ τράπεζα βρίσκεται ἐδῶ γιά µᾶς», «νά ἀνοίξουµε λογαριασµούς στήν τράπεζα πού ἔγινε γιά µᾶς», «ὅποιος θέλει δάνειο νά πάει νά πάρει ἀπό αὐτήν» κτλ κτλ! Τώρα τί εἴδους παρέµβαση εἶναι αὐτή, πού µεταφέρει τά συµφέροντα µιᾶς ξένης ἐπιχείρησης σέ ἕναν χῶρο λατρείας (καί δή µιᾶς τράπεζας σέ ἕνα τζαµί, µέ δεδοµένο ὅτι ὁ τόκος ἀπαγορεύεται στό Ἰσλάµ!), µένει στόν καθένα νά τήν χαρακτηρίσει. Πάντως ἄς µήν µᾶς διαφεύγει καί ἡ καλή πλευρά τοῦ θέµατος, ὅτι γιά νά φτάσει στό σηµεῖο ἑνός τέτοιου ἐξευτελισµοῦ ἡ Ziraat, µᾶλλον οἱ φῆµες πού τήν θέλουν νά ὑπολειτουργεῖ δέν εἶναι ἄµοιρες ἀλήθειας…

Νά προσθέσουµε τήν «πρῶτο τραπέζι πίστα» παρουσία τοῦ Τούρκου Προξένου Κοµοτηνῆς Μουσταφᾶ Σαρνίτς; Τήν κουστωδία τῶν αὐτοδιοικητικῶν καί ἄλλων ἐκλεγµένων καί µή µειονοτικῶν (ἀπό τόν πασόκο βουλευτή Ξάνθης Τσετίν Μάντατζη καί τήν Γκιούλ Καραχασάν µέχρι τόν πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Ἐπιστηµόνων Ἀχµέτ Καρά καί τόν …ὑποψήφιο πολιτευτή τῆς ΝΔ Τζενγκίζ Ὀµέρ) πού ἄκουσαν ὅλα τά παραπάνω ἀπό τό στοµατάκι τοῦ θρησκευτικοῦ τους ἡγέτη καί συγκατάνευαν; Ἄς µήν σᾶς κουράζουµε µέ τίς ἀνθυπολε-πτοµέρειες, ἐπικεντρώνουµε µονάχα στά καµώµατα τοῦ δῆθεν θρησκευτικοῦ ἡγέτη, γιά τόν ὁποῖον µερικοί «δικοί µας» στεναχωριοῦνται πού δέν τόν ἀναγνωρίζει ἡ ἑλληνική πολιτεία καί δέν τόν …µισθοδοτεῖ τόν καηµένο!

Τί νά πεῖς, στόν τόπο µας δυστυχῶς δέν φαίνεται νά περισσεύει οὔτε ὁ κοινός νοῦς οὔτε κἄν τό ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντήρησης…