Συνεχίζουµε σήµερα τά δηµοσιεύµατά µας γιά τήν ΔΕΥΑ Κοµοτηνῆς, ἀφοῦ ἀπό τήν µιά πλευρά οἱ ἐξελίξεις τρέχουν καί ἀπό τήν ἄλλη συνεχίζεται ἡ …σιωπή τῶν ἀµνῶν. Λές καί ὅσα καταγγέλονται δέν ἀφοροῦν τό σύνολο τῆς πόλης ἤ λές καί εἶναι ὅλοι συνένοχοι (βρέ µπάς καί…).

Ἔχουµε λοιπόν δύο νέα στοιχεῖα στό σήριαλ πού παρακολουθοῦµε γιά τήν πολύπαθη δηµοτική ἐπιχείρηση. Τό πρῶτο κατατέθηκε ἀπό τόν δήµαρχο τῆς πόλης στό δηµοτικό συµβούλιο τῆς 29ης Ἀπριλίου καί ἀφορᾶ µία νέα περίπτωση κακοδιαχείρισης καί κρυφοῦ χρέους, ὕψους 1,2 ἑκατοµµυρίων εὐρώ! Χρήµατα πού ὀφείλονταν ἀπό τήν ΔΕΥΑΚ στόν ἐργολάβο Σ.Γ. γιά ἔργα τοῦ 2004 καί 2006 πῆγαν σέ πληρωµές ἄσχετες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, µισθοδοσία…) ἀντί νά ἐξοφλήσουν τό χρέος τό ὁποῖο καλεῖται νά ἐξοφλήσει ἡ σηµερινή διοίκηση. Ὁ κ. Κοτσάκης ἐπεσήµανε ὅτι τό ποσό αὐτό τώρα θά πληρωθεῖ καί µέ ὑπερηµερίες, φυσικά µέ ἕνα ἀκόµη δάνειο γιά τό ὁποῖο ἡ ἀντιπολίτευση θά βγεῖ νά ξεσηκώσει τόν κόσµο. Κι ἄν δέν εἶναι µόνο αὐτό τό χρέος; Ἄν βγοῦν µεθαύριο κι ἄλλες τέτοιες περιπτώσεις (γι’ αὐτό πάλι, νά µήν ξέρει µιά ἐπιχείρηση τίς ὀφειλές της, δέν ὑπάρχει ὑπεύθυνος;) ποιός θά πληρώσει καί πῶς θά πληρώσει;

Τί ἀπάντησε ἡ «Νέα Πορεία» γιά τό συγκεκριµένο θέµα; Τίποτε ἀπολύτως! Μίλησε γιά µερικά ἐντελῶς ἄσχετα θέµατα κι ὕστερα ἀποχώρησε (!), ἐπιβεβαιώνοντας τή στάση της γιά πλήρη κάλυψη ὅλων τῶν χθεσινῶν λαθῶν / ἀνοµιῶν της. Δυστυχῶς φαίνεται ὅτι ὁ µέν Τ. Βαβατσικλῆς παραµένει δέσµιος ἑνός παραταξιακοῦ παρελθόντος πού δέν τιµᾶ τήν προσωπική του εἰκόνα, οἱ δέ ἄλλοι σύµβουλοι δέν τολµοῦν ἀκόµη νά διαφοροποιηθοῦν ἀπό τήν ἔνοχη αὐτή γραµµή.

Τό δεύτερο στοιχεῖο εἶναι ἡ µήνυση πού κατέθεσε στίς 13/4/09 ἡ σηµερινή διοίκηση τῆς ΔΕΥΑΚ γιά τήν ὑπόθεση τοῦ ἔργου πού ἀναγκάστηκε νά πληρώσει* πρόσφατα στήν ἑταιρεία ΑΛΦΑ Διεθνής Κατασκευαστική ΑΕ. Στήν µηνυτήρια ἀναφορά ἡ ἐπιχείρηση στρέφεται κατά τοῦ πρώην ἀντιπροέδρου της Ἀλῆ Μέρτογλου, τοῦ πρώην γενικοῦ διευθυντῆ Α.Τ. καί τοῦ ἐργολάβου Α.Π. Στήν µήνυση πού ὑπογράφει ὁ Κ. Ναλµπάντης ὑπενθυµίζεται ὅτι πρόκειται γιά τό ἔργο «ἔλεγχος καί ἀνακατασκευή ἀποχετευτικοῦ δικτύου Κοµοτηνῆς» πού (ὑποτίθεται ὅτι) ἐγκρίθηκε καί ἐκτελέστηκε τό 2002 καί πρωτοζητήθηκε ἡ πληρωµή του τό …2006! Τέσσερα χρόνια µετά, λοιπόν, πιστοποιήθηκαν οἱ ἐργασίες γιά ἕνα ἔργο γιά τό ὁποῖο ἀναφέρεται πώς: Δέν ὑπάρχει ἀπόφαση ἔγκρισης ΔΣ (στίς 12 Ἰουλίου 2002 πού ἀναφέρεται δέν εἶχε γίνει κἄν ΔΣ). Δέν ἀκολουθήθηκε καµµία ἀπό τίς προβλεπόµενες διαδικασίες γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ ἀναδόχου. Ἐξεδόθη παράνοµος λογαριασµός πληρωµῆς καί ἡ µελέτη εἶναι ἀνυπόγραφη. Ἡ πράξη πρόσληψης τοῦ τεχνικοῦ συµβούλου ἔγινε ἐκ τῶν ὑστέρων. Δέν δόθηκε καµµία ἐγγύηση καλῆς ἐκτέλεσης τοῦ ἔργου, ἐνῶ τό ποσοστό τῆς ἔκπτωσης (4%) κρίνεται ἀστεῖο. Δέν ἐγκρίθηκε ποτέ τό ἔργο ἀπό τήν ἁρµόδια Ἀρχή (Περιφέρεια ΑΜ-Θ) ὡς ὄφειλε. Δέν ὑπάρχουν πρωτόκολλα παραλαβῆς τοῦ ἔργου. Δέν ἔχει πληρωθεῖ ΙΚΑ καί Ἐφορία. Οἱ ἐργασίες πού ἀναφέρονται στήν πιστοποίηση τοῦ πρώτου λογαριασµοῦ εἶναι ἄσχετες µέ τό ἔργο. Ἐπιβλέπων µηχανικός φέρεται ἀλλοῦ ὁ Κ.Π. κι ἀλλοῦ ἡ …σύζυγος τοῦ ἐργολάβου Κ.Μ., µηχανικός τότε τῆς ΔΕΥΑΚ.

Ὁ κοινός νοῦς, πού γνωρίζει στοιχειωδῶς πρόσωπα καί πράγµατα, βγάζει τά συµπεράσµατά του ἤδη ἀπό τά ἀνωτέρω. Μένει νά δοῦµε ἄν αὐτά θά ἐπιβεβαιωθοῦν κι ἀπό τήν Δικαιοσύνη, στήν ὁποία βρίσκονται καί οἱ φάκελοι ἄλλων 98 ἔργων τέτοιου (ἤ παρόµοιου) τύπου. Δέν κρίνεται µόνο ἡ ἠθική καί οἰκονοµική βλάβη τῆς ΔΕΥΑΚ µά καί ἡ ἴδια ἡ ἐµπιστοσύνη τῶν πολιτῶν στό ἔσχατο καταφύγιό τους, αὐτό τῆς Θέµιδος.

Κ.Κ.

* Ἀλήθεια, µήπως τώρα πού ὁ ἐργολάβος πληρώθηκε ἀπό τό Ταµεῖο Παρακαταθηκῶν, ἡ ΔΕΥΑΚ φαίνεται νά ὀφείλει στή Γενική Τράπεζα τίς 270.000 εὐρώ, κι ἔχουµε ἐπανάληψη τῆς περίπτωσης γιά τήν ὁποία κατηγορεῖται ὁ πρώην γενικός διευθυντής; Ρωτᾶµε…