syrizaΓιά ὅσους νοµίζουν ὅτι τά λεγόµενα περί φασισµοῦ στή µειονοτική κοινωνία εἶναι σχήµατα λόγου, ἄς προσέξουν τό κάτωθι µέρος τῆς ὁµιλίας τοῦ τουρκοµουφτῆ Ἀχµέτ Μέτε στό «χάτιµ» τοῦ ποµάκικου χωριοῦ Μελίβοια τῆς ὀρεινῆς Ξάνθης, στίς 19 Ἀπριλίου, παρουσίᾳ τοῦ Τούρκου ὑποπροξένου Κοµοτηνῆς Ὀνούρ Ἐκρέν: «Πρέπει νά εἴµαστε ἑνωµένοι ἔναντι τῶν κινδύνων πού µᾶς περικυκλώνουν. Ἀκοῦµε ὅτι στά ὀρεινά χωριά πρόκειται νά ἱδρυθεῖ νέος ἑλληνοποµάκικος σύλλογος. Γιατί; Γιατί θέλουν νά µᾶς διαιρέσουν. Αὐτοί κάνουν τή δουλειά τους. Ὅµως ὅ,τι γίνεται γίνεται καί µέσα ἀπό µᾶς. Κάποιοι ἀπό ἐµᾶς, κάποιοι πουληµένοι προδότες, γίνονται ὄργανά τους κι ἐµεῖς ἐξαιτίας του γινόµαστε θύµατα καταπίεσης. Αὐτοί οἱ σύλλογοι τῶν ἑλληνοποµάκων προσπαθοῦν νά δείξουν στούς διπλωµάτες πού ἔρχονται ἀπό τήν Ἀµερική καί τήν Εὐρώπη ὅτι εἴµαστε Ποµάκοι.»

Ἔτσι λοιπόν ὅποιος Ποµάκος διεκδικεῖ τήν ταυτότητά του εἶναι «πουληµένος προδότης», εὐθύνεται γιά τήν «καταπίεση» (!!!;;;) τῶν συγχωριανῶν του καί ἡ «κεφαλή» τῆς µειονοτικῆς κοινωνίας τό διαλαλεῖ ὅπου καθήσει καί σταθεῖ! Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖον λειτουργεῖ ἡ ἀποκαλούµενη «µειονότητα», γιά νά ξέρουµε τί λέµε…

Ὅµως δέν εἶναι µόνον οἱ τουρκόφρονες τό πρόβληµα. εἶναι κυρίως αὐτοί πού τούς νοµιµοποιοῦν στά µάτια τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί ἀποδέχονται τίς προτεραιότητές τους ὡς «αἰτήµατα τῆς µειονότητας». Κι ἕνα τέτοιο κλασικό παράδειγµα εἴχαµε πρό ἡµερῶν, µέ τίς θέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἔτσι ὅπως τίς παρουσίασε (στή «Γκιουντέµ» 24/4/09) ὁ πρώην βουλευτής τοῦ Συνασπισµοῦ, Μουσταφά Μουσταφά: «Πρόκειται γιὰ µία πολὺ σηµαντικὴ γιὰ τὴν µειονότητα ἀναφορά. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ὁµάδα ἐργασίας Δικαιωµάτων καὶ Ἐλευθεριῶν. Πρόκειται γιὰ µία ἐργασία ποὺ κάναµε µαζὶ µὲ αὐτὴν τὴν ὁµάδα.(…) Τώρα πιὸ ὀργανωµένα, τὶς παρουσιάζουµε ὡς ὄργανο τοῦ κόµµατος. Ἡ ἀναφορὰ φυσικὰ ποὺ ἑτοιµάστηκε ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Δικαιωµάτων καὶ Ἐλευθεριῶν εἶναι πολὺ πλατιὰ καὶ περιλαµβάνει θέµατα διαφόρων ὁµάδων. Ὅµως τὸ σχετικὸ µὲ τὴν µειονότητα λῆµµα ἑτοιµάστηκε µὲ τὴν συµβολὴ µας. Οἱ θέσεις ποὺ παρουσιάζονται στὴν ἀναφορὰ εἶναι γενικὰ οἱ θέσεις ποὺ ὑπερασπίζεται ἡ µειονότητα. Μπορεῖ σὲ µερικὰ σηµεῖα νὰ ὑπάρχουν µικρὲς διαφορές, ἀλλὰ στὸν µεγαλύτερο βαθµὸ ἐναρµονίζονται µὲ τὰ δηµοκρατικὰ αἰτήµατα τῆς µειονότητας. Ἡ τέταρτη πολιτικὴ δύναµη τῆς χώρας δηµοσιεύει µία τέτοια ἀναφορά. Πιστεύω πὼς αὐτὸ εἶναι µία θετικὴ ἐξέλιξη γιὰ µᾶς.»

Ποιές εἶναι οἱ 20 προτάσεις τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ἑλληνικοῦ αὐτοῦ κόµµατος; Γιά νά µήν σᾶς κουράζουµε µέ λεπτοµέρειες, σηµειώνουµε τά …χειρότερα:

Νά λειτουργήσουν ὅλα τά σωµατεῖα µέ τά τουρκικά ὀνόµατα.

Νά ἀνοίξουν δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα καί νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ ὅλη ἐκπαίδευση στά ἑλληνικά καί στά τουρκικά. Στή Μέση ἐκπαίδευση µέσα ἀπό τά τουρκικά νά διδάσκονται τά ἔθιµα καί οἱ παραδόσεις (τίνος;) ἀπό «κατάλληλους» διδάσκοντες.

Νά κλείσει ἡ ΕΠΑΘ καί νά δηµιουργηθοῦν Παιδαγωγικά Τµήµατα Τουρκικῆς Γλώσσας µέ καθηγητές ἀρχικά ἀπό τήν …Τουρκία!

Νά λυθεῖ τό πρόβληµα τῆς ἀπουσίας τίτλων ἰδιοκτησίας στά ὀρεινά (δηλ. στά ποµακο-χώρια πού ἀρνοῦνται καί νά τά ὀνοµάσουν!), προφανῶς µοιράζοντας τίτλους «γιάµα».

Νά ἐπεκταθεῖ καί νά διπλασιαστεῖ ἡ ποσόστωση γιά τό ἑλληνικό Δηµόσιο (διά τοῦ Ν. 3647/2008), νά τεθεῖ ὅρος ἡ ἐντοπιότητα καί ἡ γνώση τῆς τουρκικῆς γλώσσας καί οἱ θέσεις τῶν διοριζόµενων νά βρίσκονται µόνο στή Θράκη!!!

Νά ἀκυρωθεῖ ὁ νόµος γιά τόν διορισµό τῶν 240 ἰµάµηδων. Οἱ µουφτῆδες νά ἐκλέγονται, ὅπως καί οἱ βακουφικές ἐπιτροπές καί ὅλοι νά πληρώνονται ἀπό τό ἑλληνικό κράτος.

Νά ἀποδοθεῖ ἀµέσως ἡ ὑπηκοότητα σέ ὅσους ζοῦν ἐκτός Ἑλλάδος (!!!) καί τούς τήν εἶχαν ἀφαιρέσει στό παρελθόν, µέ βάση τό ἄρθρο 19 τοῦ Κώδικα Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας.

Νά διαλυθοῦν τά σχετικά µέ τή µειονότητα τµήµατα τοῦ ΥΠΕΞ καί τῆς ΕΥΠ. Κτλ, κτλ.

Καί καλά, αὐτοί οἱ συριζάνθρωποι ἴσως δέν ἔχουν ἀκούσει οὔτε γιά Ποµάκους οὔτε γιά Ροµά στή Θράκη. Ὅµως δέν ἄκουσαν οὔτε γιά τό τουρκικό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς; Ἤ µόνο αὐτό θεωροῦν ὅτι λειτουργεῖ σωστά στόν τόπο µας;