1) Τήν Πρωτοµαγιά τοῦ 1976 σκοτώνεται σέ αὐτοκινητιστικό «δυστύχηµα» στή Λεωφόρο Βουλιαγµένης ὁ Ἀλέκος Παναγούλης, ὁ κορυφαῖος ἀντιστασιακός ἐπί Χούντας. Ἔγινε διάσηµος γιά τήν ἀπόπειρά του νά σκοτώσει τόν Παπαδόπουλο ἀλλά καί γιά τήν ἀπίστευτη ἀντοχή του στά βασανιστήρια (στό κελλί τῆς ἀποµόνωσής του ἔγραφε ποιήµατα µέ τό ἴδιο του τό αἷµα). Τήν ἐκτέλεσή του µαταίωσε ἡ παρέµβαση τῆς διεθνοῦς κοινότητας καί µετεκλογικά ἐξελέγη βουλευτής µέ τήν Ἕνωση Κέντρου, ἀπό τήν ὁποία ἀνεξαρτητοποιήθηκε ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι ὁ καθ. Δηµήτρης Τσάτσος ἦταν συνεργάτης τῆς Χούντας. Ὡς ἄνθρωπος σπου- δαῖος καί ἐλεύθερος δέν χώρεσε σέ κανένα κόµµα καί ἐπεφύλαξε σκληρή κριτική γιά τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας – π.χ. χαρακτήριζε «Μουσολίνι τῆς Ἑλλάδας» καί φασίστα τόν…

Α) Ἀνδρέα Παπανδρέου

Β) Κωνσταντῖνο Καραµανλή

Γ) Γεώργιο Μαῦρο

Δ) Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη

2) Στίς 3 Μαΐου 1932 ἀπορρίπτεται ἀπό τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ ἡ ἔφεση τοῦ Ἀλ Καπόνε καί ὁδηγεῖται στίς φυλακές τῆς Ἀτλάντα. Πότε λέτε θά δοῦµε κάτι ἀνάλογο καί στήν Ἑλλάδα, µέ τόν ἀντίστοιχο Κρητικό µαφιόζο Δόν πίσω ἀπό τά σίδερα;

Α) Ποτέ

Β) Κατά τό 2385 ἴσως, πού θά ἔχει (ἐνδεχοµένως) γεράσει κάπως

Γ) Πρίν τίς ἑπόµενες ἐκλογές

Δ) Μά τί λές παληκάρι µου, ποῦ ζεῖς;

 

3) Στίς 5 Μαΐου 553 ἀρχίζει τίς ἐργασίες της στήν Κωνσταντινούπολη ἡ 5η Οἰκουµενική Σύνοδος µέ θέµα τήν αἵρεση τοῦ Μονοφυσιτισµοῦ. Ποιό ἦταν τό πολιτικό αἴτηµα πίσω ἀπό τήν υἱοθέτηση τῆς συγκεκριµένης αἵρεσης στίς ἀνατολικές ἐπαρχίες τῆς Αὐτοκρατορίας;

Α) Ἡ χαλάρωση τῆς σκληρῆς κεντρικῆς διοίκησης

Β) Ἡ ἄρση τῆς πρωτοκαθεδρίας τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως

Γ) Ἡ προστασία ἀπό τίς ἀραβικές ἐπιδροµές

Δ) Ἡ διατήρηση τῶν φορολογικῶν τους προνοµίων

 

4) Στίς 6 Μαΐου τοῦ 1405 γεννιέται ἀπό Ἀλβανό πατέρα καί Σερβίδα µητέρα ὁ ἐθνικός ἥρωας τῶν Ἀλβανῶν, Γκέργκι Καστριώτη. Ἐξισλαµίστηκε µικρός, κατατάχτηκε στόν ὀθωµανικό στρατό κι ἐκεῖ ἔλαβε τό προσωνύµιο Σκεντέρ µπέης (Ἀλέξανδρος) γιά τίς στρατιωτικές του ἱκανότητες. Τό 1443 αὐτοµόλησε στίς τάξεις τῶν χρστιανῶν, βαφτίστηκε Γεώργιος, νυµφεύτηκε τή βυζαντινή Ἀνδρονίκη Κοµνηνή καί ἀναχαίτισε µέχρι τόν θάνατό του τήν πρός δυσµάς προέλαση τῶν Τούρκων, ἀποκρούοντας τρεῖς κατά σειρά ἐκστρατεῖες σουλτάνων. Σ’αὐτόν ἀφιέρωσε µία ὄπερά του ὁ…

Α) Μπετόβεν

Β) Βιβάλντι

Γ) Μπάχ

Δ) Καρβέλας

 

5) Μαθητὲς καὶ φοιτητὲς στὶς 10 Μαΐου τοῦ 1859 βγῆκαν περίπατο στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως φορώντας ψάθινα καπέλα («σκιάδια») ἀπὸ τὴ Σίφνο, ζητώντας ἔτσι στροφή στὴν ἀγορὰ ἑλληνικῶν προϊόντων γιὰ τήν ἐνίσχυση τῆς ἐγχώριας παραγωγῆς. Ὅµως οἱ εἰσαγωγεῖς καπέλων ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, ποὺ πλήττονταν ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρωτοβουλία, ἔστειλαν στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως ὑπαλλήλους τους ποὺ φοροῦσαν ἀστεῖα καὶ κουρελιασµένα σκιάδια γιὰ νὰ διακωµωδήσουν τοὺς νέους, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ γίνουν ἐπεισόδια. Ἡ ἀστυνοµία στράφηκε κατὰ τῶν φοιτητῶν καὶ συνέλαβε ὁρισµένους. Τὴν ἑποµένη φοιτητὲς καὶ λαός διαδήλωσαν ἀπαιτώντας τὴν παύση τοῦ διευθυντῆ τῆς Ἀστυνοµίας, Δηµητριάδη καί ζήτησαν νὰ ἐµφανισθοῦν καὶ ἐνώπιον τοῦ Ὄθωνα γιὰ τὸ ἴδιο θέµα. Ἐκεῖνος ἀρνήθηκε, ὁ κόσµος ἐπέστρεψε στὸ Πανεπιστήµιο καὶ καθὼς ἡ συγκέντρωση ἄρχισε νὰ παίρνει ἀπειλητικότερο χαρακτήρα ὁ φρούραρχος τῆς Ἀθήνας, Μιχαὴλ Σοῦτσος ἔδιωξε τοὺς συγκεντρωµένους µὲ στρατιωτικὴ δύναµη. Ὁ γερουσιαστὴς Δηµήτριος Χρηστίδης χαρακτήρισε τὴν ἔφοδο τοῦ Στρατοῦ στὸ Πανεπιστήµιο «πράξη κατὰ τοῦ ἀσύλου τῶν ἐπιστηµῶν» καὶ ζήτησε νὰ ἰσχύει τὸ ἀπαραβίαστο γιὰ τοὺς πάντες. Τὴν ἴδια µέρα παύθηκε ὁ Δηµητριάδης καὶ ἀποφυλακίσθηκαν οἱ συλληφθέντες. Πεῖτε µία διαφορά τῶν «Σκιαδικῶν» τοῦ 1859 καί τῶν «Δεκεµβριανῶν» τοῦ 2008.

Α) Ὁ χῶρος τοῦ Πανεπιστηµίου

Β) Ἡ λαϊκή κινητοποίηση

Γ) Τό αἴτηµα τοῦ ἀσύλου

Δ) Ἡ κοινωνική δυσαρέσκεια

 

6) Στίς 14 Μαΐου 1920 ὁ Στρατός µας µπῆκε σέ Κοµοτηνή καί Ἀλεξανδρούπολη, φέρνοντας τήν Ἑλλάδα πίσω στά θρακικά ἐδάφη (καί στά περίχωρα τῆς Βασιλεύουσας), ἕξι αἰῶνες µετά τήν κατάληψή τους ἀπό τούς Ὀθωµανούς. Ρωτῶ: Γιατί γιορτάζουµε σήµερα τόν θρίαµβο ἐκεῖνον τῆς Μεγάλης Ἰδέας, πού ἔφερε τή γαλανόλευκη στή Θράκη, ἐφόσον ὁ µεγαλοϊδεατισµός καταδικάζεται ὡς σωβινισµός ἀπό τήν πλειοψηφία τῶν σύγχρονων καθηγητάδων (καί) ἱστορικῶν µας;

Α) Γιατί τούς γράφουµε στά τέτοια µας

Β) Γιατί ὥς τότε κερδίζαµε τίς µάχες

Γ) Γιατί µᾶς κατατρύχουν ἐθνικιστικά σύνδροµα

Δ) Καλός ἐκσυγχρονιστής ὁ νεκρός ἐκσυγχρονιστής

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

1Α, 2Δ, 3Α, 4Β, 5Β, 6Γ